International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 15 Sayı 37 (Eylül 2021)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli Bağlamında Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Disiplin Uygulamalarının İncelenmesi

Şerife Hülya Kurt

ss. 1 - 25   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380.1

Özet

Okul öncesi sınıf yönetimi konusunda gözlemsel verilere dayanılarak yapılan çalışmalar öğretmenlerin kontrolü sağlamaya yönelik (tepkisel) disiplin yaklaşımlarını sınıflarında tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Hümanist yaklaşımı modelinde açık şekilde yansıtan Thomas GORDON (1918-2002) sınıflarda önlemsel ve eğiten disiplinin hakim olması gerektiğini savunmaktadır. Okul deneyiminde ilk tecrübelerin kazanıldığı dönem olan okul öncesi eğitim sınıflarında öz-disiplini sağlamaya çalışan bir sınıf yönetimi hakim olmalıdır. Bu doğrultuda bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştığı disiplin problemlerine yönelik algı ve yaşantılarını disiplin modellerinden Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli (ÖEE) bağlamında bir öğretmenin uygulamaları ele alınarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla sınıfta çeşitli tarihlerde gözlemler yapılmıştır. Gözlemler bittikten sonra öğretmenin sınıf yönetimi konusunda algısını öğrenmek amacıyla görüşme yapılmıştır.  Yapılan gözlem ve görüşme sonucunda toplanan nitel veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarında ÖEE yaklaşımı bağlamında öğretmenin sınıf yönetim uygulamaları değerlendirilmiş olup, öğretmenin disiplin yaklaşımının birçok yönüyle davranışçı yaklaşımlar içinde değerlendirilen Güvengen Disiplin Modeline yakın olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Sınıf Yönetimi, Disiplin Modelleri, Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Disiplin Uygulamaları, Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli

Ortaokul Matematik Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Boyutu

Ayten Pinar Bal & Ufuk Arslan

ss. 26 - 40   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380.2

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik matematik öğretim programını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu, Adana ili merkez ilçelerinde (Seyhan ve Çukurova) basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 473 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizi aşamasında ise sırası ile açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ölçek 14 madde ve üç faktörden oluşan bir yapıya sahiptir. Ölçeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir seviye olduğu sonucuna ulaşılmıştır (χ2/sd=1.99; RMSEA=.024; SRMR=.020; RMR=.01; GFI=0.93; CFI= 0.94). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise kazanım alt faktörü için .78; içerik alt faktörü için .75 ve öğrenme öğretme süreci alt faktörü için .76 ve toplam puan için .80 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen ölçeğin matematik öğretim programını değerlendirebilecek nitelikte hem geçerli ve hem de güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Program Değerlendirme, Ortaokul Matematik Öğretim Programı, Ölçek Geliştirme, Öğrenci Boyutu

Prospective Teachers’ Tendency of Liking Children and Profession Preference

Ebru Hasibe Tanju Aslışen & Görsev Sönmez

ss. 41 - 52   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380.3

Özet

Love is believed to be the source of many positive emotions in various fields including teaching profession. To put it simply, a teacher who likes children is compassionate, merciful and well intentioned. As a result, the state of teachers’ tendency to like children is considered to be related to their attitudes towards their profession. Therefore, the present study aims at investigating whether there is a relationship between the undergraduate teacher education faculty students’ tendency of liking children and their choosing teaching as a profession. Following the mixed methods approach, the study used questionnaire to collect the participants’ relevant demographic data such as participants’ gender, type of high school they graduated, and the place where they were raised. For this purpose, 224 undergraduate students majoring in teaching were administered the Turkish version of Barnett’s Liking of Children Scale. In addition to quantitative data received from this scale, three open-ended questions were administered to 50 randomly selected participants after the scale administration in a written form. The purpose is to investigate the reasons of their choosing teaching as a profession both in the beginning and at the end of their teacher education. Statistical analysis revealed that female undergraduates’ tendency to liking of children is more effective on choosing teaching as a profession. However, other independent variables were found not to be effective. Results of qualitative analysis showed that, liking children, finding a job easily and the suitability of teaching to their personality were the major reasons to choose this job both at the beginning and at the end of teacher education program. The implications for different fields and groups such as teacher education programs, Ministry of National Education, parents and prospective teachers were also provided in the study.

Anahtar Kelimeler: Tendency of Liking Children, Teaching, Prospective Teachers, Teacher Education

Matematik Öğretmen Adaylarının Süreklilik Konusunda Kavram İmajları

Meltem Coşkun & Necla Turanlı

ss. 53 - 73   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380.4

Özet

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” konusuna yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 9 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada “süreklilik” konusuna yönelik bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda devam eden, tanım kullanma, süreklilik çeşitleri, limit, türev, integral, grafik, somut ifadeler ve soyut ifadeler olmak üzere 9 kategori oluşturulmuştur. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının “süreklilik” kavramını tanımlar iken imajları doğrultusunda yanıt verdikleri; imajlarında ise “süreklilik” kavramının grafiksel temsillerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının imajlarında var olan grafiksel temsillerde ise herhangi bir kopukluğun olmadığı sürekli fonksiyonların grafikleri ile sınırlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram İmajı, Süreklilik, Matematik Öğretmen Adayı

Okulöncesi Çocukların Aile Temalı Resimlerinin Göstergebilimsel Analizi

Mine Karanfil & Enver Yolcu

ss. 74 - 101   |  DOI: 10.29329/mjer.2021.380.5

Özet

Araştırmanın temel amacı, okulöncesi çocukların aile temalı resimlerinin göstergebilimsel olarak incelemektir. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında, Çanakkale ili merkezinden seçilen bir devlet ilköğretim okulunda eğitim gören 6 yaş (72 aylık) grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, verilerin çözümlenmesi ve amaca uygun bir derinleşme sağlanabilmesi için, 58 katılımcı içinden olasılığa dayalı örnekleme türünden basit tesadüfî örnekleme ile 5 kız ve 5 erkek toplam 10 öğrenci seçilerek oluşturulmuştur. Uygulamaya, 2013 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Etkinlik Programı’na uygun olarak üç haftalık “Bireysel Etkinlik” planlarıyla başlanmıştır. Nitel araştırma türünden olgubilim deseni ile desenlenen araştırmanın verileri, 3 hafta süresince “Aile” ana teması altında yer alan "Misafirlerimiz Var", "Ailece Yemekteyiz" ve "Benim Güzel Odam" alt temaları ile yapılan resimler ve öğrencilerle gerçekleştirilen yapılandırılmamış görüşmeler yoluyla toplanmış ve göstergebilimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların resimlerinde öznel ve kültürel değerlere yer verdikleri; kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilenlerin benzerlik taşıdığı görülmüştür. Kızların resimlerinde kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilen üçlemeleri ile erkeklerin resimlerindeki üçlemelerin çözümlemelerinde farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Çocuk Resimleri, Resim, Sanat Eğitimi, Gösterge, Göstergebilim, Olgubilim