International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 8 Sayı 15 (Haziran 2014)

Orjinal Araştırma Makaleleri

In-Service Science Teachers’ Astronomy Misconceptions

Behzat Bektaşlı

ss. 1 - 10

Özet

Pre-service science teachers in Turkey began to take undergraduate astronomy course in 2010. Science teachers who graduated before 2010 did not have any astronomy course during teacher preparation program. However, science education curriculum has some astronomy topics. If science teachers hold some misconceptions they will most likely transfer them to their students. The aim of this study was to explore in-service science teachers’ astronomy misconceptions. The participants were 60 in-service science teachers who had no astronomy instruction before. Astronomy Concept Test was used to collect data. Based on the results it is found that in-service science teachers hold several misconceptions related to astronomy. The results of this study show that in-service science teachers need some instructional support about astronomy content to improve their understanding of astronomy related topics in middle school science curriculum.

Anahtar Kelimeler: Astronomy misconceptions, in-service science teachers, astronomy education

The Impact of Student and School Characteristics and their Interaction on Turkish Students’ Mathematical Literacy Skills in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2003

Çiğdem İş Güzel

ss. 11 - 30

Özet

PISA is one of the most influential international assessment program for providing feedback to education policy makers in the participating countries. In the present study, HLM analysis was carried out for the Turkish database for deriving findings related to student and school related factors as PISA described. For the student related factors, it was found that more educational resources at home, lower student teacher relations, positive feelings about school, higher levels of mathematics self-efficacy, lower levels of mathematics anxiety, more positive self-concept, more preferences for control strategies, less preferences for elaboration and memorization strategies and more positive disciplinary climate in mathematics lessons reveal higher mathematical literacy measures. Similarly, for the school related factors, it was found that higher performing schools have higher self-efficacy of the students, larger school size, higher proportion of females enrolled, lower total student-teacher ratio and mathematics student-teacher ratio, higher academic selectivity, higher quality of physical infrastructure, more positive evaluations of student-related factors and the less positive evaluations of teacher-related factors affecting school climate. Moreover, the disciplinary climate in mathematics lessons has more of an influence on mathematical literacy in schools with larger school size and with larger mathematics student-teacher ratio. The results were discussed in terms of education policy impact in the Turkish educational system.

Anahtar Kelimeler: Programme for International Student Assessment (PISA), Mathematical Literacy, Hierarchical Linear Modeling (HLM), Student-Level Factors, School-Level Factors

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Erkan Tabancalı & Mithat Korumaz

ss. 31 - 40

Özet

İş yerinde yalnızlık, örgütler için 21. Yüzyılın en önemli uğraş alanlarından biri haline gelmiştir. Türk Milli Eğitim Sistemini ilgilendiren çalışmalarda öğretmen ve okul yöneticilerinin yalnızlık durumlarını inceleyen az sayıda da olsa çalışmalara ulaşmak mümkünken denetmenlerin yalnızlık durumlarını inceleyen çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu araştırmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sisteminde farklı bir yapı içerisinde örgütlenen, farklı rol ve sorumlulukları üstlenen İl Eğitim Denetmenlerinin yalnızlık durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da görev yapan 123 il eğitim denetimi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda il eğitim denetmenlerinin yalnızlık durumlarının kariyer evrelerine göre ve yönetici olup olmama durumlarına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat il eğitim denetmenlerinin yaşı ve İstanbul’da görev yapma süreleriyle yalnızlıkları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İl eğitim denetmenleri, iş yerinde yalnızlık, kariyer evresi

Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Mesleki Kabul Alanları Arasındaki İlişkiler

Öznur Erdoğan & Zeynep Meral Tanrıöğen

ss. 41 - 50

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki kabul alanları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 eğitim öğretim yılında Nazilli ilçe merkezindeki resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapan 254 öğretmenden oluşturmaktadır. Öğretmenlere, okul yöneticilerinin öğretimsel liderliklerine ilişkin algılarını ölçmek amacıyla 28 maddeden oluşan “Öğretimsel Liderlik Davranışı Betimleme Anketi” ve kendi mesleki kabul alanlarını ölçmek amacıyla “Mesleki Kabul Alanı Envanteri” adında 26 maddeden oluşan iki ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, doğrusal regresyon analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları öğretmenlerin mesleki kabul alanlarını anlamlı düzeyde yordayabilmektedir

Anahtar Kelimeler: Mesleki Kabul Alanı, Öğretimsel liderlik

Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları

Yalçın Yalaki

ss. 51 - 60

Özet

Bu çalışma 2010 yılı Bahar döneminde büyük bir Orta Anadolu üniversitesinin ilköğretim bölümünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 77 fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi ve 65 sınıf öğretmenliği öğrencisi olmak üzere 142 (51 erkek, 91 bayan) öğrenci katılmıştır. Genel Kimya ve Genel Kimya 4 derslerine katılan öğrencilerin, derslerde kullanılan bilgisayar sunumları ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma sorusu, “genel kimya derslerinde bilgisayar sunumlarının etkili kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri ve algıları nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma metodu olarak eylem araştırması ve veri toplama araçları olarak Likert tipi anket, açık uçlu sorular ve mülakat kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin bilgisayar sunumlarının sınıfta etkili kullanımı ile ilgili belirgin görüş ve algılara sahip oldukları görülmüştür. Bulgular bilgisayar sunumlarının kimya eğitiminde etkili kullanımı ile ilgili önemli öneriler ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Kimya eğitimi, etkili bilgisayar sunumu, öğrenci algısı, eylem araştırması