International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 10 Sayı 20 (Aralık 2016)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Oyun Temelli Dijital Ortamlar Ve Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

İhsan Seyit ERTEM

ss. 1 - 10

Özet

Bu araştırmanın amacı; oyun temelli dijital ortamların niteliği ve Türkçe dersinde öğretim aracı olarak kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmış ve araştırmanın örneklemin amaçlı örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. Bu araştırmada nitel görüşme tekniği kullanılarak veriler açık uçlu-yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: sınıf öğretmenleri dijital ortamları zaman yetersizliği, sınıfta disiplin sorunları ve donanım eksikliği nedeniyle Türkçe derslerinde sıklıkla kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri Türkçe dersinde dijital ortamların kullanılmasına olumlu yaklaşmaktadır. Ancak sınıf öğretmenleri Türkçe hazırlanmış dijital ortamları hem nicel olarak hem de kalite olarak yetersiz bulmaktadırlar. Sınıf öğretmenleri dijital ortamları nasıl kullanacakları ve kaynakları nereden temin edecekleri konusunda sorun yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, oyun temelli öğrenme, dijital ortamlar, Türkçe öğretimi.

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması

Damla Saygılı & Fatih Kana

ss. 11 - 23

Özet

Bu araştırmanın amacı Türk dili ve edebiyatı dersi eğitim-öğretim sürecinin etkililiğinin arttırılması için Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) kullanılmasıyla ilgili ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerini almaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye'nin batısında yer alan bir ilde 2012 yılından beri Fatih Projesi kapsamında eğitim veren, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir liseden seçilen ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı dersinde yaşadıkları sorunlara ve EBA'nın ders üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Öğrenciler, genellikle Türk dili ve edebiyatı dersinde yabancı sözcüklerin ve ezbere dayalı ifadelerin sıklıkla bulunması nedeniyle öğrenme güçlüğü yaşamaktadır. Öğrenci görüşlerine göre ğitim Bilişim Ağı dersi görsel ve işitsel içeriklerle eğlenceli hale getirerek öğrenmeyi kalıcılaştırmaktadır. Alanyazın incelendiğinde Türk dili ve edebiyatı dersinde EBA'nın kullanıma yönelik bir çalışma olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilişim Ağı, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, ortaöğretim öğrencileri

İlkokuma ve Yazma Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok

Saadet Zoraloğlu & Hakan Dedeoğlu

ss. 24 - 36

Özet

Okuma yazmayı öğrenmek, karmaşık bir set olarak tutum, anlayış ve davranış uygulamalarını içerir. Okuma ve yazmayı öğrenen çocuklar, öğrenmelerini başlatan ve sorumluluk üstlenen aktif bireylerdir. Yıllar boyunca her biri farklı varsayım ve uygulamalara dayanan birçok yaklaşım çocuklara okumayı öğretmek için kullanılmıştır. İyi bilinen bir yaklaşım olan "sistematik" ses bilgisi yöntemi, öğrencilere alfabetik sesleri ve temel yazım kurallarını öğretir. "Tümdengelim" adı verilen başka bir yaklaşımda, çocuk alfabe/ses ilişkilerini öğrenmemektedir. Bunun yerine çocuk, kelimeleri diğer kelimeler veya resimler bağlamında tanımayı ve anlamayı öğrenir. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan "Dört Blok" adlı bir model, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkçe Programı Okuma-Yazma öğretimi doğrultusunda uyarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokuma – yazma öğretimi, dört blok, whole language, phonics