International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016, Cil. 10(20) 11-23

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması

Damla Saygılı & Fatih Kana

ss. 11 - 23   |  Makale No: MANU-1712-02-0002.R1

Yayın tarihi: Aralık 15, 2016  |   Okunma Sayısı: 400  |  İndirilme Sayısı: 849


Özet

Bu araştırmanın amacı Türk dili ve edebiyatı dersi eğitim-öğretim sürecinin etkililiğinin arttırılması için Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) kullanılmasıyla ilgili ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerini almaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye'nin batısında yer alan bir ilde 2012 yılından beri Fatih Projesi kapsamında eğitim veren, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir liseden seçilen ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı dersinde yaşadıkları sorunlara ve EBA'nın ders üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Öğrenciler, genellikle Türk dili ve edebiyatı dersinde yabancı sözcüklerin ve ezbere dayalı ifadelerin sıklıkla bulunması nedeniyle öğrenme güçlüğü yaşamaktadır. Öğrenci görüşlerine göre ğitim Bilişim Ağı dersi görsel ve işitsel içeriklerle eğlenceli hale getirerek öğrenmeyi kalıcılaştırmaktadır. Alanyazın incelendiğinde Türk dili ve edebiyatı dersinde EBA'nın kullanıma yönelik bir çalışma olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilişim Ağı, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, ortaöğretim öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Saygili, D. & Kana, F. (2016). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), 11-23.

Harvard
Saygili, D. and Kana, F. (2016). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), pp. 11-23.

Chicago 16th edition
Saygili, Damla and Fatih Kana (2016). "Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (20):11-23.

Kaynakça

  Ağır, A. (2014). Etkileşimli tahtalar için orta öğretim coğrafya videolarının değerlendirilmesi: öğretmen görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 31-37.

  Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44

  Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eba(eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

  Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409 - 427.

  Ateş M., Çerçi A., Derman S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3),  105-117.

  Büyüköztürk Ş., Çakmak K. E., Akgün E. Ö., Karadeniz Ş., Demirel F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

  Eğitim Bilişim Ağı (EBA). (2016). EBA hakkında web sayfası. erişim http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam Erşim Tarihi: 1.12.2017

  Ekici, M, Arslan, İ. ve Tüzün, H. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde. A. İşman, H. F. Odabaşı, ve B. Akkoyunlu(Ed.), 273-297, Ankara: TOJET.

  Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (2. Baskı). A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Gülbahar, Y. (2005). Öğrenme stilleri ve teknoloji. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(138), 10-17.

  Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1-21.

  İncik Y. E., Akay C. (2015). Mersin Üniversitesi öğretmen adaylarının fatih projesine ilişkin görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 142 - 154.

  Keleş E. ve Turan E. (2015). Öğretmenlerin fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2). www.turje.org

  MEB. (2005). Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Yayınları.

  MEB. (2017). Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Yayınları.

  Meriam, B. S. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskı). S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.

  Tutar, M. (2015). Eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

  Türkyılmaz M, Can R. ve Karadeniz A. (2010). Öğrenci görüşleriyle Türk edebiyatı ders kitaplarındaki metinlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 114-123.

  Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.