International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 17 Sayı 46 (Aralık 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.640

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

İş Arama Aktivitesi İçin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Dünya Baz

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.640.1

Özet

Bu araştırmada Rife ve Belcher (1993) tarafından geliştirilen İş Arama Aktivitesi için Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin (İAA-ASDÖ) Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ölçek maddelerinin Türkçe çevirisi ve ardından İngilizce geri çevirisi yapılmıştır. Ölçek maddelerinin anlaşılırlığı hususunda uzman görüşüne başvurulmuş ve aynı zamanda bir grup lisans öğrencisinden geribildirim alınmıştır. Yapılan düzeltmeler sonucunda oluşturulan ölçek formu 19-50 yaş aralığında bulunan ve en az üç aydır iş aramakta olduğunu bildiren 281 katılımcıya uygulanmıştır. Veriler üzerinde ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiş ve yapılan analizler sonucunda kabul edilebilir uyum iyiliği indekslerine ulaşılarak ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulanmıştır. İkinci olarak iş arama faaliyetlerine ilişkin algılanan sosyal desteğin cinsiyetler açısından benzer bir yapı gösterip göstermediğini belirlemek için çoklu-grup DFA gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçme aracına ilişkin kısmi ölçüm değişmezliğinin sağlandığını göstermiştir. Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında ayrıca İAA-ASDÖ puanlarının, aktif iş arama davranışları ve iş bulma kaygısı ile ilişkisi yapısal eşitlik modellemesi yoluyla test edilmiş ve modelin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğu belirlenmiştir.  Son olarak yapılan ölçümün iç tutarlılık analizi kapsamında Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve .88 düzeyinde güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, İAA-ASDÖ’nün Türkiye kültüründe yeterli psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş arama, iş arama davranışları, algılanan sosyal destek.

Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi  

Elif Ilhan, Tuncay Canbulat & Hülya Hamurcu

ss. 19 - 36   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.640.2

Özet

Ülkenin geleceğine yön verecek kişilerin eğitiminden sorumlu olan sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerilerine sahip olup olmaması onları öğrencilerine kazandırabilmeleri açısından önemli görülmektedir. Bu nedenle çalışmada sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 21.Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş olup kolay ulaşılabilir durum örneklemesinden yararlanılmıştır. Çalışmada Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 42 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.889 olarak bulunmuştur. Ölçek araştırmacıların onayından sonra internete yüklenmiş ve “Google Form” üzerinden sınıf öğretmenlerine, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına ve sınıf öğretmeni adaylarına açılmıştır. Formun doldurulması gönüllülük esasına dayandığından belli bir üniversitenin öğrencileri ya da belli ildeki öğretmenler hedeflenmemiştir. Formlar sosyal medya platformlarında da gruplar aracılığı ile paylaşılmış ve ilgilenenlerin katılımları talep edilmiştir. Yaklaşık 1-1,5 aylık sürenin sonunda link kapatılmış ve katılımlar değerlendirilmiştir. Formların başına eklenen demografik sorularla da katılımcıların bilgileri toplanarak verilerin analizinde yararlanılmıştır. 77 pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayı, 214 sınıf öğretmeni adayı ve 81 sınıf öğretmeni formu doldurmuştur. Veriler SPSS 24 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları yönelik ölçekten aldıkları puanlar; cinsiyet, mezuniyet bilgileri ve 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim alıp almama durumlarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmaya toplamda 372 kişi (280 kadın 92 erkek) katılmıştır. Çalışmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun (%72’sinin) 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim almadığı görülmüştür. Elden edilen bulgularda mezuniyete göre sınıf öğretmenleri, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları ve sınıf öğretmeni adayları karşılaştırıldığında, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmeni adaylarına göre 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu da belirlenmiştir. 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarına yönelik ölçekten alınan puanlar cinsiyete göre değerlendirildiğinde sadece ölçeğin “yaşam ve kariyer becerileri” alt boyutunda kadınların lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Ölçekten alınan puanlar 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim alıp almama durumlarına göre değerlendirildiğinde ise konuya yönelik eğitim alanların kendini daha yeterli gördükleri ve 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar eğitim programlarında bu becerilere yönelik içeriklere yer verilmesini önermektedirler.

 

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl becerileri, Sınıf öğretmenleri, Sınıf öğretmeni adayları, Öğretmen adayları.

Derleme Makaleleri

Dijital Eğitim Platformlarının Eğitim Yönetimine Etkisine Dair Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Osman Uzun, Selahattin Meriç, Mehmet Tepe, Ahmet Kaya, Mehmet Çoban, Ahmet Karaçalı, Ahmet Tepe, Osman Almaz, Hüseyin Tuncer, Halil Yücel & Ismail Buğdaycıgil

ss. 37 - 76   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.640.3

Özet

Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimi üzerindeki etkilerine dair görüşlerini anlamak ve analiz etmektir. Dijital eğitim platformlarının eğitim süreçlerine olan katkıları, öğrenci öğrenme deneyimi, öğretmen etkinliği, erişim sorunları gibi faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Adıyaman ilindeki 10 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan okul yöneticilerinden elde edilmiştir. Olgubilim modeli temel alınarak yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Katılımcıların sonuçta, dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimine önemli katkıları belirlendi. Yöneticiler, bu platformların öğrenci öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini, cihazın kullanımını artırdığını ve eğitim materyali hazırlama ile öğrenci ilerlemesini izleme gibi gelişmeleri optimize edebildiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi ve öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerin de belirtildiği belirtiliyor.

Karşılaşılan sorunlar arasında teknik sorunlar ve erişim eksiklikleri ortaya çıktı. Eğitim için yönetim ve izleme süreçlerini kolaylaştıran platformlar, dağıtım erişim eksikliklerini aşma potansiyeli sunmaktadır.

Bu ücretin, genel özellikleri dijital eğitim platformlarının eğitim yönetimine olumlu etkileri olduğu yönündedir. Bu platformların gelecekte daha fazla kullanımı ve eğitim büyüme büyümesinde daha merkezi bir rol oynaması

Anahtar Kelimeler: Dijital eğitim platformları, eğitim yönetimi, öğrenci öğrenme deneyimi, öğretmen etkinliği, teknoloji eğitimi