International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 18 Sayı 47 (Mart 2024)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2024.660

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği

Çağdaş Gür

ss. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/mjer.2024.660.1

Özet

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, dört temel dil becerisinden biri olan okuma becerisini geliştirmek amacıyla özgün bir metni uyarlanmış bir metne dönüştürme çalışmaları hızla artmaktadır. Alana yönelik bir literatür taraması yapıldığında uyarlama çalışmalarının genellikle eski ve klasik eserler üzerine yapıldığı görülür. Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kapsamındaki güncel eserlerin sayısı nispeten daha azdır. Bu itibarla çalışmada eklektik bir anlayışla birden fazla yöntem kullanılmış olup; özgün metni A2 seviyesine uyarlama aşamasında nitel desenli bir yöntem olan doküman analizi, uyarlama-değiştirim tekniği kullanılmıştır. Akabinde metnin okunabilirliği ve kavranabilirliğinin ölçülmesi bağlamında ise tek gruplu öntest-sontest takipli deneysel yöntem uygulanmıştır. Yapılan uyarlamada ise şu programların uyarlama ölçütlerinden yararlanılmıştır: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR), Türkiye Maarif Vakfının hazırladığı Maarif Vakfı A2 Seviyesi Okuma Becerisi Kazanımları ve Seviyelere Göre Dil Yapıları Listesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Türkçe A2 Seviyesi Programı. Buradaki ölçütlere göre yapılan uyarlama işlemleri bulgular bölümünde cümle cümle gösterilmiştir. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak için 10 alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Uyarlanan metnin okuma hızına etkisine ve kavranabilirlik düzeyine etkisine bakabilmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi DİLMER’de A2 seviyesindeki gönüllü 17 öğreniciyle çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda uyarlanan metnin özgün metne göre okuma hızını arttırdığı ve metnin kavranabilirliğin arttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavranabilirlik, Metin Uyarlama, Okuma Becerisi, Okuma Hızı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.

Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri

Elif Bakırlı & Enver Yolcu

ss. 20 - 40   |  DOI: 10.29329/mjer.2024.660.2

Özet

This research advocates the inclusion of Contemporary Art understanding and practices in the Visual Arts Course Curriculum, adapting to the innovations of our age and making positive contributions to scientific development. Modern Art and Postmodern Art, which paved the way for the formation of Contemporary Art, the development process of Contemporary Art, the current development of Visual Arts Course Curriculum and the current Visual Arts Course Curriculum were emphasized. This study, which proceeds with the qualitative research process, was designed as an industrial study of the descriptive and content analysis model. Plugin analysis was used as a qualitative data collection method. The data obtained from the 2018 Visual Arts Course (Grades 9, 10, 11 and 12) Curriculum regarding the place of Contemporary Art was used as a source. As a result of the research, it was determined that Contemporary Art was handled with a superficial and hidden approach in the 2018 Secondary Education Visual Arts Course Curriculum and was not included at a sufficient level.

Anahtar Kelimeler: Güncel Sanat, Modernizm, Postmodernizm, Görsel Sanatlar, Öğretim Programı