International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 7 Sayı 14 (Aralık 2013)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve Öğrenme Alanları İle İlgili Metaforları

Mustafa Ulusoy

ss. 1 - 18

Özet

Bu araştırmada Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) hakkında sahip oldukları metaforlar incelenmiştir. Araştırmaya toplamda 258 4. sınıf öğretmen adayı katılıp, kendilerine dağıtılan formlar üzerinde metaforlar üretmeleri istenmiştir. Üretilen metaforlar nitel ve nicel olarak incelenmiştir. Sonuçlar Türkçe, Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma başlıkları altında sunularak, 34 kategori altında toplamda 944 adet geçerli metafor olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları Türkçeyi en fazla Yapı ve Müzik kategorileri altında yer alan metaforlarla açıklamaya çalışmışlardır. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının Türkçe ile ilgili ürettikleri metaforlar arasında yapılan karşılaştırmalar anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili sahip oldukları metaforlar hakkında ilk tanımlayıcı veriler elde edilmiş olmasına rağmen tekrar çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Türkçe, metafor

Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri

Abdurrahman Şahin & Orhan Kumral

ss. 19 - 32

Özet

Öğretim programlarının başarıyla uygulanmasında, öğretmenlerin programa ve kendi rollerine ilişkin algılarının rolü büyüktür. Bu örnek olay çalışmasının amacı, formasyon grubu öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik algılarını mesleki rol algılarıyla ilişkili bir şekilde değerlendirmektir. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı alanında formasyon eğitimi alan 32 aday öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Veriler “program” ve “öğretmen” kavramları için ayrı ayrı olmak üzere içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, katılımcıların öğretmeni tekniker ve tasarımcı kategorilerinde görürken, programı da kalıp ve hamur kategorilerinde gördüklerini ortaya koymaktadır. Ek analizlerde ise teknikerlik kategorisine bağlı kalanların programı kalıp, tasarımcılık kategorisini benimseyenlerin ise hamur şeklinde algıladığını göstermektedir. Bulgular olumlu algıları gösterse de, aday öğretmenlerin çoğunun 1960’lı yıllardaki “öğretmene dayanıklı program” (teacher-proof curriculum) anlayışıyla örtüşen algılarının olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, öğretim programı, mesleki rol algısı

Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliklerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

İ. Seçkin Aydın

ss. 33 - 46

Özet

Konuşma, insanların günlük ve meslekî yaşamlarında en çok kullandığı dil becerisi alanlarından biridir. Bireyler çeşitli amaçlara bağlı olarak sözlü iletişim gerçekleştirirler. Eğitimin sağlıklı yürüyebilmesi de iletişimin kalitesine bağlıdır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliklerini değerlendirecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 17.0 ve Mplus5.2 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde açımlayıcı faktör analizi tekniklerinden temel bileşenler analizi ile doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi; madde-toplam korelasyonu, alt ve üst % 27'lik grupların farklarının ilişkisiz t-testi kullanılarak denenmesi, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanması ile yapılmıştır. Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği (KÖYÖ) olarak geliştirilen ölçeğin, öğretmen adaylarının öz yeterliklerini ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Konuşma, öz yeterlik, geçerlik, güvenirlik, öğretmen adayları

Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması

Özlem Baş

ss. 47 - 52

Özet

Üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun okuma becerisini betimlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın analiz birimi olan MKÇ ile yapılan okuma çalışmaları video kaydı, gözlem notları, babası ve öğretmeniyle yapılan görüşme kayıtları araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak; okul öncesi dönemde kendi kendine okumayı öğrenen üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun “kelime tanımaya” dayalı bir okuma stratejisi geliştirdiği ve kelime hazinesinin okuduğunu anlamasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Üstün Zekâ, Dil Edinimi, Kendi kendine okuyanlar

İlkokuma Kitaplarında Kullanılan Kelimelerin İlkokul Birinci Sınıf Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

Mustafa Gönülal & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 53 - 61

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, İlkokul birinci sınıf öğrencileri için okumaya geçişte kullanılan ilkokuma setlerinde kullanılan kelimelerin, ilkokul birinci sınıf öğrenci düzeyine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmanın evrenini tüm ilkokuma kitapları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, ulaşılabilen sekiz adet ilkokuma seti (toplam 55 adet kitap) oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Setler temin edildikten sonra “Kitap İnceleme Formu”na göre çeşitli boyutlarda incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, bazı setlerde kullanılan kelimelerin TDK sözlüklerinde hiçbir anlamına rastlanmamıştır. Ayrıca ilkokul birinci sınıf düzeyine uygun olmayan ve soyut kelimelerin fazlaca kullanıldığı setlere de rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokuma, okuma, ses temelli cümle yöntemi, çocuk edebiyatı