International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(14) 53-61

İlkokuma Kitaplarında Kullanılan Kelimelerin İlkokul Birinci Sınıf Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi

Mustafa Gönülal & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 53 - 61   |  Makale No: mjer.2013.009

Yayın tarihi: Aralık 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 291  |  İndirilme Sayısı: 722


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, İlkokul birinci sınıf öğrencileri için okumaya geçişte kullanılan ilkokuma setlerinde kullanılan kelimelerin, ilkokul birinci sınıf öğrenci düzeyine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmanın evrenini tüm ilkokuma kitapları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, ulaşılabilen sekiz adet ilkokuma seti (toplam 55 adet kitap) oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Setler temin edildikten sonra “Kitap İnceleme Formu”na göre çeşitli boyutlarda incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, bazı setlerde kullanılan kelimelerin TDK sözlüklerinde hiçbir anlamına rastlanmamıştır. Ayrıca ilkokul birinci sınıf düzeyine uygun olmayan ve soyut kelimelerin fazlaca kullanıldığı setlere de rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokuma, okuma, ses temelli cümle yöntemi, çocuk edebiyatı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gonulal, M. & Eryaman, M.Y. (2013). İlkokuma Kitaplarında Kullanılan Kelimelerin İlkokul Birinci Sınıf Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), 53-61.

Harvard
Gonulal, M. and Eryaman, M. (2013). İlkokuma Kitaplarında Kullanılan Kelimelerin İlkokul Birinci Sınıf Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), pp. 53-61.

Chicago 16th edition
Gonulal, Mustafa and Mustafa Yunus Eryaman (2013). "İlkokuma Kitaplarında Kullanılan Kelimelerin İlkokul Birinci Sınıf Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (14):53-61.

Kaynakça
 1. Akyol, H. (2012). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 2. Alpay, M. ve Anhegger, R. (1975). Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları. İstanbul: Cem Yayınevi. [Google Scholar]
 3. Aytaş, G. (2003). Okuma gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 155-161. [Google Scholar]
 4. Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle dik okuma yazma öğrenen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 257-277. [Google Scholar]
 5. Bilgegil, Z. (2007). Çocuk kitaplarında aranılan nitelikler. Yüce K., Nuhoğlu M.M.(Editörler). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Lisans Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PEGEM Akademi. [Google Scholar]
 7. Civaroğlu, Ö. (2000). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Esin Yayınevi. [Google Scholar]
 8. Çelenk, S. (2010). İlkokuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Maya Akademi [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö. (2000). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık [Google Scholar]
 10. Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PEGEM A Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Demirel, Ş. (2010). Edebi metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 12. Dilidüzgün, S. (2006). Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Morpo Kültür Yayınları [Google Scholar]
 13. Ergin, M. (2008). Edebiyat ve eğitim fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı bölümleri için Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım Yayım Tanıtım. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 15. Kaufmann, B. (2005). The calgary sun. Friday, 13 May. [Google Scholar]
 16. Keskinkılıç, K. ve Keskinkılıç S.B. (2007). Türkçe ve ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık [Google Scholar]
 17. Nas, R. (2003). Türkçe öğretimi. Ankara: Ezgi Yayınları Kitabevi. [Google Scholar]
 18. Oğuzkan, A. F. (2001). Çocuk edebiyatı. (7.baskı). Ankara; Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Öz, F. ve Çelik, K. (2007). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. (6.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Saracho, O. N. (1989). Education, curriculum and instruction. Vol 50 No4. USA. [Google Scholar]
 21. Seven, S. (2010). Edebi metinlerle çocuk edebiyatı. Ş.Demirel(Editör). Çocuk kitapları. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Şahin, A. ve Şahin, E. (2009). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Kırkkılıç, A. Akyol, H(Editörler). Ankara: PEGEM Akademi. [Google Scholar]
 24. TDK (2013). Güncel Türkçe sözlük. 2 Haziran 2013 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts adresinden erişildi. [Google Scholar]
 25. Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 26. Whitehurt G.J. & Lonigan C.J. (2001). Handbook of early literacy research. Ed.; Susan B Neuman & David K Dickinson, Emergent literacy: Development from prereaders to readers [Google Scholar]
 27. Yılar, Ö. ve Turan, L.(2010). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]