International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(14) 19-32

Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri

Abdurrahman Şahin & Orhan Kumral

ss. 19 - 32   |  Makale No: mjer.2013.006

Yayın tarihi: Aralık 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 234  |  İndirilme Sayısı: 770


Özet

Öğretim programlarının başarıyla uygulanmasında, öğretmenlerin programa ve kendi rollerine ilişkin algılarının rolü büyüktür. Bu örnek olay çalışmasının amacı, formasyon grubu öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik algılarını mesleki rol algılarıyla ilişkili bir şekilde değerlendirmektir. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı alanında formasyon eğitimi alan 32 aday öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Veriler “program” ve “öğretmen” kavramları için ayrı ayrı olmak üzere içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, katılımcıların öğretmeni tekniker ve tasarımcı kategorilerinde görürken, programı da kalıp ve hamur kategorilerinde gördüklerini ortaya koymaktadır. Ek analizlerde ise teknikerlik kategorisine bağlı kalanların programı kalıp, tasarımcılık kategorisini benimseyenlerin ise hamur şeklinde algıladığını göstermektedir. Bulgular olumlu algıları gösterse de, aday öğretmenlerin çoğunun 1960’lı yıllardaki “öğretmene dayanıklı program” (teacher-proof curriculum) anlayışıyla örtüşen algılarının olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, öğretim programı, mesleki rol algısı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sahin, A. & Kumral, O. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), 19-32.

Harvard
Sahin, A. and Kumral, O. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), pp. 19-32.

Chicago 16th edition
Sahin, Abdurrahman and Orhan Kumral (2013). "Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (14):19-32.

Kaynakça
 1. Apple, M. (1990). Ideology and curriculum. New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 2. Aranowitz, S., & Giroux, H. A. (1985). Education under siege: The conservative, liberal and radical debate over schooling. South Hadley, MA: Bergin & Garvey Publishers, Inc. [Google Scholar]
 3. Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 4. Aykaç, N. & Çelik, Ö. (2011). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye. [Google Scholar]
 5. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 6. Bullough, R. V. (1994) Personal history and teaching metaphors: A self study of teaching as conversation, Teacher Education Quarterly, 21(1), 107-120. [Google Scholar]
 7. Carter, S. & Pitcher, R. (2010). Extended metaphors for pedagogy: Using sameness and difference. Teaching in Higher Education, 15 (5), 579-589. [Google Scholar]
 8. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693-712. [Google Scholar]
 9. Clark, C. M. (1988) Asking the right questions about teacher preparation: Contributions of research on teaching thinking. Educational Researcher, 17, 5-12. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 11. Darling-Hammond, L. (1988). School reform at the crossroads: Confronting the central issue of teaching. Educational Policy, 11, 151–167. [Google Scholar]
 12. Darling-Hammond, L. (2000). Beyond teacher preparation and licensing: Debating the evidence. Teachers College Record, 102, 28–57. [Google Scholar]
 13. DeYoung, A. J. (1979). Classroom technicians versus educational analysts: How future teachers view the debate. Educational Studies, 10, 189-196. [Google Scholar]
 14. Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 16. Eisner, E. W. (1994). Cognition and curriculum reconsidered. New York: Teachers College Press. [Google Scholar]
 17. Font, V., Bolite, J. & Acevedo, J. (2010). Metaphors in mathematics classrooms: Analyzing the dynamic process of teaching and learning of graph functions. Educational Studies in Mathematics, 54 (2), 131-152 [Google Scholar]
 18. Forbes, C. T. & Davis, E. A. (2008). The development of preservice elementary teachers’ curricular role identity for science teaching. Science Education, 92(5), 909-940. [Google Scholar]
 19. Freire, P. (1985). Politics of education. South Hadley: Bergin & Garvey. [Google Scholar]
 20. Freire, P. (1998) Teachers as cultural workers: Letters to those who dare teach. Boulder, CO: Westview Press. [Google Scholar]
 21. Giroux, H. A. (1988). Teachers as intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. New York: Bergin & Garvey. [Google Scholar]
 22. Gitlin, A. D. (1987). Common school structures and teacher behavior. J. Smyth (Ed.), Educationg teachers: Changing the nature of pedagogical knowledge (ss. 107-120). Philadelphia: Falmer Press. [Google Scholar]
 23. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc. [Google Scholar]
 24. Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının öğretim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 126-141. [Google Scholar]
 25. Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38 (1), 77–92. [Google Scholar]
 26. Ingersoll, R. (1996). Teachers’ decision making power and school conflict. Sociology of Education, 69, 159–176. [Google Scholar]
 27. Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner. Geelong, Victoria: Deakin University Press. [Google Scholar]
 28. Kincheloe, J. L., Slattery, P., & Steinberg, S. R. (2000). Contextualizing teaching: Introduction to education and educational foundations. New York: Longman. [Google Scholar]
 29. Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41 (4), 172-175. [Google Scholar]
 30. Lieberman, A. (1988). Building a professional culture in schools. New York: Columbia University. [Google Scholar]
 31. MacDonald, D. (2003). Curriculum change and the postmodern World: Is the school curriculum-reform movement an anachronism? Journal of Curriculum Studies, 35(2), 139-149. [Google Scholar]
 32. Massengill, D., Mahlios, M., & Barry, A. (2005). Metaphors and sense of teaching: How these constructs influence novice teachers. Teaching Education, 16 (3), 213–229. [Google Scholar]
 33. McLaren, P. (1989). Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education. New York: Longman. [Google Scholar]
 34. Michael, K. (2009). Exploring Greek teachers’ beliefs using metaphors. Australian Journal of Teacher Education, 34 (2), 64-83. [Google Scholar]
 35. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 36. Özdemir, S. M. (2012). Öğretim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 369-393. [Google Scholar]
 37. Özgür, F. N. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. [Google Scholar]
 38. Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ örneği). KEFAD, 13(2), 29-48. [Google Scholar]
 39. Öztürk, İ. H. (2011). Curriculum reform and teacher autonomy in Turkey: The case of the histroy teaching. International Journal of Instruction, 4(2), 113-128. [Google Scholar]
 40. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: SAGE. [Google Scholar]
 41. Remillard, J. T., & Bryans, M.B. (2004). Teachers’ orientations toward mathematics curriculum materials: Implications for teacher learning. Journal of Research in Mathematics Education, 35(5), 352-388. [Google Scholar]
 42. Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development. 24, 617-635. [Google Scholar]
 43. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496. [Google Scholar]
 44. Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522. [Google Scholar]
 45. Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press. [Google Scholar]
 46. Silverman, D. (2000). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Thousand Oaks, CA: SAGE. [Google Scholar]
 47. Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125-140. [Google Scholar]
 48. Şahin, A. (2007) Eğitim programlarının demokratikleşmesine vurulan bir kelepçe olarak sistem yaklaşımı: Ne için ve kim için sistem yaklaşımı? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 927-951. [Google Scholar]
 49. Şahin, A., Çermik, H., & Doğan, B. (2010). ‘Su üzerine yazı yazmak’ mı ‘başına talih kuşu konmak’ mı? Öğretmen adaylarının arama motoru deneyimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 515-546. [Google Scholar]
 50. Silman, F. & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri okulları ve merkezi eğitim kurumlarına mecazlar yoluyla bir bakış. Eğitim Araştırmaları, 23, 177-187. [Google Scholar]
 51. Taşdemir, M. & Taşdemir, A. (2011). Teachers’ metaphors on K-8 curriculum in Turkey. (2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey). [Google Scholar]
 52. Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 53. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]