International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 16 Sayı 41 (Eylül 2022)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.514

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşleri

Özden Demirkan & Merve Erin

ss. 1 - 26   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.514.1

Özet

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, Covid-19 dönemindeki çevrimiçi derslere yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Ankara ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulu ve özel okulda 7. ve 8. sınıf seviyesinde öğrenim gören toplam 28 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden olgu bilim (fenomoloji) deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze bireysel görüşme yöntemiyle toplanmış; verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, Covid-19 döneminde öğrencilerin çevrimiçi derslere katılabilmek için sahip olduğu teknolojik imkanlar, çevrimiçi derslere katılmak için kullandıkları platformlar, çevrimiçi derslerin verimliliği, çevrimiçi derslerdeki ölçme ve değerlendirme uygulamaları, çevrimiçi derslerin avantaj ve dezavantajları, çevrimiçi derslerdeki motivasyonları ile ilgili görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; sahip oldukları cihazları ortak kullanma mecburiyetinde olan öğrencilerin, ders saatlerinin çakışması ya da internet imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle çevrimiçi derslere katılmada zorlandıkları belirlenmiştir. Çevrimiçi derslere katılmak için EBA ve ZOOM platformlarının kullanıldığı, iki platformun da olumlu özelliklerinin olduğu ancak olumsuz özelliklerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Özellikle karşılaşılan teknik sorunların çevrimiçi öğrenme sürecini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çevrimiçi eğitim ortamlarında etkileşimin az olmasının öğrencilerin bu süreçten verim almalarını etkilediği, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının adil olmadığının belirtildiği görülmüştür. Çevrimiçi platformlara ani geçişin bazı öğrenciler için olumlu fırsatlar yaratırken bazı öğrenciler için sorun haline geldiği belirlenmiştir. İnternete ve dijital cihazlara erişim imkânının öğrencilerin çevrimiçi derslerdeki motivasyonlarını etkilemede önemli bir yere sahip olduğu saptanmıştır. Çevrimiçi öğrenme platformlarına erişimde sorunlar yaşanması; çevrimiçi derslerde ihtiyaç duyulan teknolojik aletlere sahip olunmaması ya da bu aletlerin arızalanması gibi nedenlerin öğrenci motivasyonunu da olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Öğrenci Görüşleri

Derleme Makaleleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Teknoloji Kullanımı

Ecehan Kazancı Yabanova

ss. 27 - 39   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.514.2

Özet

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için en önemli süreç bu kapsamda verilen hizmet içi eğitimlerdir. Son yıllarda hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımı giderek yaygınlaşmış ve özellikle Covid 19 salgını ve sonrasında teknoloji kullanımı bu eğitimlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Eğitsel teknolojiler sağladığı büyük avantajların yanı sıra bir takım sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma da amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında verilen hizmet içi eğitimlerde kullanılan teknolojileri incelemek ve bu sürece olan olası katkıları ve sınırlılıklarını değerlendirebilmektir. Bu kapsamda hizmet içi eğitim kavramı ile iş sağlığı ve güvenliği kavramları incelenmiştir. Hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimlerde teknoloji kullanımı incelenmiştir. Bu teknolojilere yönelik sınırlılıklar tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Hizmet İçi Eğitim, Eğitsel Teknolojiler