International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 17 Sayı 43 (Mart 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.557

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

An Investigation of Undergraduate Preservice EFL Teachers’ CEFR Awareness Levels

Emre Uygun

ss. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.557.1

Özet

Teachers are the system's agency of practice. As a result, any changes to this system have a direct impact on teacher education programs, which are strictly supervised by the Council of Higher Education in Turkiye in accordance with the needs of the time and global circumstances (Yelken, 2009). Since the 1997 curricular reform, there have been two more modifications to the teacher education program, which are the 2006 and 2018 programs. In many ways, the former was a first in Turkiye, including the Common European Framework of Reference (CEFR). Following this, numerous studies were conducted to assess teachers’ knowledge of the CEFR. Unfortunately, little research has been done on it for the 2018 program, which is the one currently in practice. The study attempted to fill this gap by administering a questionnaire to 108 preservice EFL (English as a foreign language) teachers at a state university in Turkiye. The findings show that participants have a moderate level of CEFR knowledge about the relationship between their program and the CEFR, as well as a high level of agreement about the general teacher characteristics acquired through a CEFR-based program. The study advises a program adjustment in this regard, encourages teacher educators to devote a portion of their lectures to instilling CEFR awareness, and encourages preservice teachers to conduct self-study on the CEFR and its principles, as foreign language instruction in Turkiye is based on them.

Anahtar Kelimeler: CEFR, Program Development, Teacher Training and Education, English Language Teaching, Preservice Teachers

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Merve Melikoğlu & Ahmet Bedel

ss. 20 - 36   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.557.2

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü açısından farklılaşıp farklılaşmadığını, problem çözme alt boyutlarının sosyal uyum beceri ve sosyal duygusal öğrenme puanlarını yordama düzeyini belirlemektir. Bu amaçla toplam 792 ortaokul öğrencisine İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri (İPÇE), Sosyal Uyum Envanteri ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizinde Bağımsız Ortalamalar T Testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz teknikleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler arasında problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamalarının erkekler lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri arasında problem çözme becerileri puan ortalamalarının 7. Sınıflar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.  Normal ortaokul ve İmam hatip ortaokulu arasında problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamalarının normal ortaokul lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Problem çözme becerileri alt boyutları, sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme puanları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler görülmüştür. Problem çözme beceri puanlarının sosyal uyumdaki varyansın %43’ünü ve sosyal duygusal öğrenmedeki varyansın %50’sini açıkladığı görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencileri, Problem Çözme, Sosyal Uyum, Sosyal Duygusal Öğrenme

Derleme Makaleleri

Yazınsal Metinlerin Çeviri Eleştirisi Üzerine

Yüksel Suyani

ss. 37 - 48   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.557.3

Özet

Bu araştırmamızda nesnel çeviri konusunu bilimsel literatürün ışığında ayrıntılı olarak tartıştık. Tartışmalarımız özellikle yazınsal metinlerin çevirisi üzerinde yoğunlaştı. Zira yazınsal metinler bir ulusun örf, adet, gelenek, görenek, kısaca kültürünü içerdiği için dünyanın ortak mirası olarak görülmektedir. Yazınsal metinlerin çevirisinde kültür olayını bir dilden öbür dile aktarmada yazarın üslubunu ve ilgili metnin içeriğinin birlikte aktarılması gerekmektedir. Bu iki özellik yazınsal metinleri sanat katına yükseltmektedir. Araştırmamızın sonunda eleştiri yapılırken çevirmenin sanat eserlerinde bu iki özelliğin aktarılıp aktarılmadığını vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Eşdeğerlilik, Kaynak Dil, Hedef Dil