International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(43) 20-36

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Merve Melikoğlu & Ahmet Bedel

ss. 20 - 36   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.557.2   |  Makale No: MANU-2006-29-0009.R1

Yayın tarihi: Mart 31, 2023  |   Okunma Sayısı: 23  |  İndirilme Sayısı: 141


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerin problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü açısından farklılaşıp farklılaşmadığını, problem çözme alt boyutlarının sosyal uyum beceri ve sosyal duygusal öğrenme puanlarını yordama düzeyini belirlemektir. Bu amaçla toplam 792 ortaokul öğrencisine İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri (İPÇE), Sosyal Uyum Envanteri ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizinde Bağımsız Ortalamalar T Testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz teknikleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler arasında problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamalarının erkekler lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri arasında problem çözme becerileri puan ortalamalarının 7. Sınıflar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.  Normal ortaokul ve İmam hatip ortaokulu arasında problem çözme becerileri ve sosyal uyum becerileri puan ortalamalarının normal ortaokul lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Problem çözme becerileri alt boyutları, sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme puanları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler görülmüştür. Problem çözme beceri puanlarının sosyal uyumdaki varyansın %43’ünü ve sosyal duygusal öğrenmedeki varyansın %50’sini açıkladığı görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencileri, Problem Çözme, Sosyal Uyum, Sosyal Duygusal Öğrenme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Melikoglu, M. & Bedel, A. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(43), 20-36. doi: 10.29329/mjer.2023.557.2

Harvard
Melikoglu, M. and Bedel, A. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(43), pp. 20-36.

Chicago 16th edition
Melikoglu, Merve and Ahmet Bedel (2023). "Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (43):20-36. doi:10.29329/mjer.2023.557.2.