International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 16 Sayı 40 (Haziran 2022)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Okullarda Örgütsel Adaletin İş Doyumu ile İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Belgin Korkmaz & Mehmet Ulutaş

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481.1

Özet

Bu çalışma okullarda örgütsel adalet algısının, öğretmenlerin iş doyumu algıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma meta-analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Eğitim-öğretim alanında örgütsel adalet iş doyumu arasında yapılmış olan korelasyonel çalışmalar araştırmanın kapsamına alınmıştır. Tarama sürecinde iş doyumu değişkeni kapsamında 19 çalışma dâhil edilmiş ve 6727 kişilik örnekleme ulaşılmıştır. Aynı zamanda okul kademesi, yayın türü, çalışmanın yapıldığı bölge, çalışma alanı ve örneklem büyüklükleri kapsamında moderatör analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; örgütsel adalet iş doyumu algılarına algılarına pozitif yönlü ve orta düzeyde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Moderatör analizleri sonucunda okul kademesi ve yayın türünün örgütsel adaletin iş doyumu üzerindeki etkisinde moderatör olarak rol oynadığı görülmektedir. Okul kademesi ve yayın türü moderatör analizine göre istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Diğer yandan yapılan moderatör analizinde araştırmanın yapıldığı bölge, çalışma alanı ve örneklemin büyüklüğünün örgütsel adaletin iş doyumuna olan etkisinde moderatör olarak rol aldığı bulunmuştur. Araştırmanın yapıldığı bölgeye göre Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde adaletin öğretmenlerin iş doyumu üzerinde orta düzeyde etki gözlenmektedir. Ege bölgesinde ise geniş düzeyde etki gözlenmiştir. Çalışma alanı moderatöründe ise alanı belirtilmeyen çalışmada örgütsel adaletin iş doyumuna olan etkisinin, eğitim alanında ve işletme alanında orta düzeyde etki gözlenmektedir. Spor bilimleri alanında yapılan çalışmada ise adaletin öğretmenlerin iş doyumuna olan etkisinin geniş düzeyde olduğu gözlemlenmektedir. Örneklem büyüklüğü moderatörüne bakıldığında 101-200 aralığındaki örneklemlerde, 201-300 aralığındaki örneklemlerde, 301-400 aralığındaki örneklemlerde, 401-500 aralığındaki örneklemlerde ve 501-600 aralığındaki örneklemlerde orta düzey etki görülmektedir.  601-700 aralığındaki örneklemlerde ve 701-800 aralığındaki örneklemlerde ise örgütsel adaletin öğretmenlerin iş doyumunu geniş düzeyde etkilediği gözlemlenmektedir.  Sonuçlar ışığında örgütsel adalet algısı hakkında yöneticilerin bilinçlendirilmesi, konu kapsamında hizmet içi eğitimler, mentörlük uygulamalarının düzenlenmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, işdoyumu, meta-analiz

Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

Ergün Kaya & Mustafa Aydın Başar

ss. 19 - 40   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481.2

Özet

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri için okul bahçesi düzenlemeleri önemli bir yere sahiptir. Bu düzenlemeler yapılırken de öğrencilerin istekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çanakkale ve ilçelerinde uygulanan bu çalışma, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin okul bahçelerinde neler görmek istediklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, nitel ve nicel boyutlarıyla karma araştırma yöntemi ele alınmıştır. Örneklemde Çanakkale ve ilçelerindeki toplam 12 ilkokulun ve 12 ortaokulun öğrencileri çalışmaya dahil olmuştur. İlkokullarda 3. Sınıf öğrencileri, ortaokullarda ise 6. Sınıf öğrencileri yer almaktadır. Çalışmadaki ilkokul ve ortaokulların bu sınıflarında öğrenim gören toplam 414 öğrencinin boş bir kâğıda hayalini kurdukları okul bahçesini çizmeleri istenmiştir. Yapılan çizimlerin, görsel metin betimlemesiyle analiz ve değerlendirme sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir. Tablolar eşliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çizimlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yine, çalışmadaki kız ve erkek öğrencilerin çizimlerinin benzer ve farklı yönleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin çizimleri değerlendirilerek yedi alana ayrılmıştır. Öğrencilerin yaptığı çizimler arasında en çok futbol sahası, ağaçlar, yüzme havuzu, basketbol sahası, salıncak, kantin, sağlık odası, oturma bankları, çiçekli alan ve çim zemin çizimleri yapılmıştır. Ayrıca, çizimler arasında meyve suyu-süt çeşmesi, at binme yeri ve buz pisti gibi farklı istekler de ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaya göre başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye’de okul bahçelerinin düzenlenmesinde öğrencilerin de fikirlerinin alınması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul bahçesi, öğrenci çizimleri, cinsiyet

Tertiary EFL Learners’ Attitudes towards Graded Readers

Cevdet Yılmaz & Gökhan Hınız

ss. 41 - 54   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481.3

Özet

The use of different literary texts in language learning and teaching was undertaken in many research articles, reviews, and dissertations. Several studies have indicated the effectiveness of literature in language teaching and learning. One of the literary texts used to teach a foreign or second language is graded readers which are simplified versions of original texts. This qualitative case study intends to investigate tertiary EFL learners’ attitudes towards the use of graded readers in language learning. Participants of the study were 11 English preparatory class students at a Turkish state university. Data for the study were gathered through semi-structured individual interviews. Interviews were transcribed and analysed using thematic content analysis. Findings suggest that students have positive attitudes towards the use of graded readers, and they feel that those texts help them to improve their language skills; reading, writing, speaking, vocabulary knowledge, and grammar. Interview data also revealed that in the process of graded reader activity, learners used reading strategies and higher-order thinking skills such as critical thinking, collaboration and communication although they were not taught or instructed to use them.

Anahtar Kelimeler: Graded Readers, Literature in ELT, Extensive Reading

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Stratejilere Dayalı Problem Kurma Performanslarının İncelenmesi

Aygen Koç Koca

ss. 56 - 73   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481.4

Özet

Problem çözme ve kurma dünya genelinde matematik eğitimi alanında yapılan çalışmalarda üzerinde önemle durulan konulardandır. Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının 7. sınıf matematik eğitim kazanımları doğrultusunda problem çözme stratejilerine dayalı matematik problemi kurma performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde lisans öğrenimi görmekte olan toplam 70 matematik öğretmeni adayıyla serbest problem kurma çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak iki aşamada analiz edilmiştir. Analizin ilk aşamasında kurulan problemler matematiksel olan ve olmayan şeklinde incelenmiş ve matematiksel olan problemler 7. sınıf kazanımları ve içerdiği öğrenme alanlarına göre analiz edilmiştir.  İkinci aşamada ise kurulan matematiksel problemlerin problem çözme stratejileri temelinde değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmeni adaylarının çoğunun matematiksel problemler kurabildikleri belirlenmiştir. Diğer yandan adaylar kazanımlara uygun ve çeşitli problem çözme stratejilerine dayalı matematik problemleri oluşturabilmektedir. Fakat sıradan olmayan ve karmaşık yapıdaki matematik problemlerini kurmaktan çekinmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, Problem çözme stratejileri, Öğretmen adayları

Psikolojik Danışman Adaylarının Çevrimiçi Psikolojik Danışma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Ece Eken, Ismet Koç & Erol Esen

ss. 74 - 104   |  DOI: 10.29329/mjer.2022.481.5

Özet

Bu araştırmanın amacı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıf öğrencilerinin bireyle psikolojik danışma uygulaması dersi kapsamında yürüttükleri çevrimiçi psikolojik danışma sürecindeki deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına devam eden dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan ve psikolojik danışma sürecini çevrimiçi şekilde tamamlayan gönüllü 25 psikolojik danışman adayı araştırmada yer almıştır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasıdır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinde yararlanılmıştır. İçerik analizi sonucunda çevrimiçi psikolojik danışmanın avantajları, çevrimiçi psikolojik danışmanın dezavantajları, çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin ön yargılar ve çevrimiçi psikolojik danışma sürecini kolaylaştıran faktörler olmak üzere dört ana temaya ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında, uygulayıcılara, psikolojik danışman eğitimcilerine ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi psikolojik danışma, nitel araştırma, psikolojik danışman adayları