International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(40) 56-73

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Stratejilere Dayalı Problem Kurma Performanslarının İncelenmesi

Aygen Koç Koca

ss. 56 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2022.481.4   |  Makale No: MANU-2210-19-0003

Yayın tarihi: Haziran 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 156  |  İndirilme Sayısı: 230


Özet

Problem çözme ve kurma dünya genelinde matematik eğitimi alanında yapılan çalışmalarda üzerinde önemle durulan konulardandır. Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının 7. sınıf matematik eğitim kazanımları doğrultusunda problem çözme stratejilerine dayalı matematik problemi kurma performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde lisans öğrenimi görmekte olan toplam 70 matematik öğretmeni adayıyla serbest problem kurma çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak iki aşamada analiz edilmiştir. Analizin ilk aşamasında kurulan problemler matematiksel olan ve olmayan şeklinde incelenmiş ve matematiksel olan problemler 7. sınıf kazanımları ve içerdiği öğrenme alanlarına göre analiz edilmiştir.  İkinci aşamada ise kurulan matematiksel problemlerin problem çözme stratejileri temelinde değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmeni adaylarının çoğunun matematiksel problemler kurabildikleri belirlenmiştir. Diğer yandan adaylar kazanımlara uygun ve çeşitli problem çözme stratejilerine dayalı matematik problemleri oluşturabilmektedir. Fakat sıradan olmayan ve karmaşık yapıdaki matematik problemlerini kurmaktan çekinmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, Problem çözme stratejileri, Öğretmen adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Koca, A.K. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Stratejilere Dayalı Problem Kurma Performanslarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(40), 56-73. doi: 10.29329/mjer.2022.481.4

Harvard
Koca, A. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Stratejilere Dayalı Problem Kurma Performanslarının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(40), pp. 56-73.

Chicago 16th edition
Koca, Aygen Koc (2022). "Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Stratejilere Dayalı Problem Kurma Performanslarının İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 16 (40):56-73. doi:10.29329/mjer.2022.481.4.

Kaynakça
 1. Abu-Elwan, R. (2002). Effectiveness of Problem Posing Strategies on Prospective Mathematics Teachers' Problem Solving Performance, Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 25(1),pp. 56-69. [Google Scholar]
 2. Alhassanat, K.A.A. & Shehadeh, S.A.I. (2022). Teachers’ View of High School Principals’ Support for Meaningful Learning . Base for Electronic Educational Sciences, 3(1), 29-45. [Google Scholar]
 3. Arabacı, D., Saka, E., & Alkan, S. (2022). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Durumlarındaki Matematiksel Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(Özel Sayı), 385-426. [Google Scholar]
 4. Aydın-Güç, F. (2021). Matematik öğretmenlerinin geogebra ile çözülebilen problem kurma performansları. Başkent University Journal of Education, 8(2), 392-410. [Google Scholar]
 5. Başdamar, B. (2019). Problem çözme stratejileri öğretiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarısına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 6. Bonotto, C. (2006, July). Extending students’ understanding of decimal numbers via realistic mathematical modeling and problem posing. In Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 193-200). Prague Charles University Prague. [Google Scholar]
 7. Cai, J., & Hwang, S. (2020). Learning to teach through mathematical problem posing: Theoretical considerations, methodology, and directions for future research. International Journal of Educational Research, 102, 101391.English, L. (2003). Mathematical modelling with young learners. In Mathematical modelling (pp. 3-17). Woodhead Publishing. [Google Scholar]
 8. Canbazoğlu, H. B., & Tarım, K. (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Problemi Kurma Becerileri ve Matematik Etkinliği Geliştirme Süreçleri. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 147-172. [Google Scholar]
 9. Charles, R. (2011). Solving word problems: Developing quantitative reasoning. Research Into Practice Mathematics. [Google Scholar]
 10. Demir, F., & Altun, M. (2018). Matematik okuryazarlığı soru yazma süreç ve becerilerinin gelişimi. Eğitim ve Bilim, 43(194). [Google Scholar]
 11. Dhillon, A. S. (1998). Individual differences within problem‐solving strategies used in physics. Science Education, 82(3), 379-405. [Google Scholar]
 12. Dickerson, V. M. (1999). The impact of problem-posing instruction on the mathematical problem-solving achievement of seventh graders (Doctoral dissertation, Emory University). [Google Scholar]
 13. English, L. (1997a). Promoting a problem-posing classroom.Teaching Children Mathematics, 3, 172–179. [Google Scholar]
 14. English, L. (1997b). The development of fifth-grade children’s problem-posing abilities.Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217. [Google Scholar]
 15. English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in mathematics Education, 29(1), 83-106. [Google Scholar]
 16. English, L. D. (2020). Teaching and learning through mathematical problem posing: Commentary. International Journal of Educational Research, 102, 101451. [Google Scholar]
 17. English, L., & Lesh, R. (2003). Ends-in-view problems. Beyond Constructivism, 297-316. [Google Scholar]
 18. Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics, 98(8), 448-456. [Google Scholar]
 19. Grouws, D. A. (1996). Critical issues in problem solving instruction in mathematics. In Proceedings of the China-Japan-US seminar on mathematical education (pp. 70-93). Carbondale, IL: Southern Illinois University. [Google Scholar]
 20. Kanbur, R. (2017). Informality: Causes, consequences and policy responses. Review of Development Economics, 21(4), 939-961. [Google Scholar]
 21. Karadeniz, K. (2021). Ortaokul Ve Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Incelenmesi Ve Karşılaştırılması (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)). [Google Scholar]
 22. Keesy, M. A. (2011). Word problems: The effects of learner generated drawings on problem solving. Capella University. [Google Scholar]
 23. Kilic, C. (2015). Analyzing pre-service primary teachers’ fraction knowledge structures through problem posing. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(6), 1603-1619. [Google Scholar]
 24. Kopparla, M., Bicer, A., Vela, K., Lee, Y., Bevan, D., Kwon, H., ... & Capraro, R. M. (2019). The effects of problem-posing intervention types on elementary students’ problem-solving. Educational Studies, 45(6), 708-725. [Google Scholar]
 25. Lester, F. K. (1994). Musings about mathematical problem-solving research: 1970-1994. Journal for research in mathematics education, 25(6), 660-675. [Google Scholar]
 26. Leung, S. K. S. (1997). On the role of creative thinking in problem posing. ZDM, 29(3), 81-85. [Google Scholar]
 27. Leung, S. S. (2013). Teachers implementing mathematical problem posing in the classroom: Challenges and strategies. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 103-116. [Google Scholar]
 28. Lowrie, T. (2002). Designing a framework for problem posing: Young children generating open-ended tasks. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(3), 354-364. [Google Scholar]
 29. Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.". Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104. [Google Scholar]
 30. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis. CA:SAGE. [Google Scholar]
 31. Muzdalipah, I., & Yulianto, E. (2015). Pengembangan desain pembelajaran matematika untuk siswa SD berbasis aktivitas budaya dan permainan tradisional masyarakat Kampung Naga. Jurnal Siliwangi: Seri Pendidikan, 1(1). [Google Scholar]
 32. Nakano, A., Murakami, N., Hirashima, T., & Takeuchi, A. (2000). A Learning Environment for Problem Posing in Simple Arithmetical Word Problem. Proceedings of International Conference on Computers in Education: ICCE 2000, 14, 91-98. [Google Scholar]
 33. National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. Reston, VA. Author. [Google Scholar]
 34. National Council of Teachers of Mathematics (1991). Professional Standards for Teaching Mathematics. Reston, VA. Author. [Google Scholar]
 35. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author. [Google Scholar]
 36. Pirie, S. E. (2002). Problem Posing: What Can It Tell Us about Students' Mathematical Understanding?. [Google Scholar]
 37. Polya, G. (1973).How to solve it? Princeton, NJ: Princeton University. [Google Scholar]
 38. Posamentier, A.S. & Krulik, S. (1998). Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions. A Researce for the Mathematics Teacher. California: Corwin Press. [Google Scholar]
 39. Rudnitsky, A., Etheredge, S., Freeman, S. J., & Gilbert, T. (1995). Learning to solve addition and subtraction word problems through a structure-plus-writing approach. Journal for Research in Mathematics Education, 26(5), 467-486. [Google Scholar]
 40. Schoenfeld, A. H. (1985). Making sense of “out loud” problem-solving protocols. The Journal of Mathematical Behavior, 4(2), 171-191. [Google Scholar]
 41. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14. [Google Scholar]
 42. Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the learning of mathematics, 14(1), 19-28. [Google Scholar]
 43. Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the learning of mathematics, 14(1), 19-28. [Google Scholar]
 44. Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. Zdm, 29(3), 75-80. [Google Scholar]
 45. Silver, E. A., & Cai, J. (2005). Assessing students' mathematical problem posing. Teaching children mathematics, 12(3), 129-135. [Google Scholar]
 46. Stoyanova, E. (2003). Extending students' understanding of mathematics via problem-posing. Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40. [Google Scholar]
 47. Stoyanova, E. (2005). Problem-posing strategies used by years 8 and 9 students. Australian Mathematics Teacher, The, 61(3), 6-11. [Google Scholar]
 48. Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. Technology in mathematics education, 4(7), 518-525. [Google Scholar]
 49. Şahin, B., & Altun, M. (2019). Matematik öğretmeni adaylarının ürettiği matematik okuryazarlığı problemlerinin matematiksel süreçler bağlamında incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 146-161. [Google Scholar]
 50. Tichá, M., & Hošpesová, A. (2009). Rozvíjení didaktických znalostí obsahu matematického vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně. JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 119-128. [Google Scholar]
 51. Toluk-Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and teacher education, 25(1), 166-175. [Google Scholar]
 52. Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage Publications. [Google Scholar]