International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 12 Sayı 23 (Mart 2018)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Nimet Güneş & Haktan Demircioğlu

ss. 1 - 21   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.1

Özet

Bu araştırmada, 0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeylerinin, annelerinin aile işlevleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,  araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Bursa İli Akçalar Aile Sağlığı Merkezi ve Işıktepe Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 0-6 yaş arasında olan 201 çocuk ve onların anneleri oluşturmuştur. Araştırmada “Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve “Denver II Gelişimsel Tarama Testi” kullanılmıştır. Araştırma verileri, Ağustos 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde ev ziyaretleri yapılarak ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran annelere ulaşılarak elde edilmiştir. Araştırmada Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Bulgular, Aile Değerlendirme Ölçeği genel işlevler puan ortalamaları ile çocukların Denver II kaba motor gelişim sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bulgular yorumlanmış ve ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile işlevleri, çocuk gelişimi, gelişimsel değerlendirme, okul öncesi dönem

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler

Halil Tokcan & Yavuz Topkaya

ss. 22 - 33   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.2

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretimini kolay buldukları ve öğretimde zorlandıkları konuları nedenleriyle tespit edebilmektir. Yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Niğde il merkezinde görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Yapılan çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim tekniğinden faydalanılarak yürütülmüştür. Çalışma kapsamında elde edilen veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin öğretimini en kolay buldukları konular olarak 5. sınıf “Adım Adım Türkiye”, 6. sınıf “İpek Yolunda Türkler”,  7. sınıf “Ülkemizde Nüfus”, 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam”  üniteleri olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler öğretimde en zorlandıkları konular olarak ise 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam” ve 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” üniteleri olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğretimde zorlandıklarını belirttikleri diğer ünite ise 7. sınıf “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesidir. Öğretmenlerin öğretimde zorlandığını söylediği diğer ünite ise 5. sınıf “Adım Adım Türkiye” ünitesidir. Öğretmenler bu ünitede en çok Atatürk ilke ve inkılapları konularının öğrencilere soyut geldiğini ve bu nedenle öğretimde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu üniteler dışında öğretmenlerin öğretimi zor bulduğu diğer üniteler; 5. sınıf “Haklarımı öğreniyorum”, 6. sınıf  “Demokrasinin Serüveni”, 5. sınıf “Toplum İçin Çalışanlar” 7. sınıf “İletişim ve İnsan İlişkileri” üniteleridir. Bazı öğretmenlerin öğretimini kolay bulurken bazılarının zorlandıkları üniteler ise 6. sınıf “Yeryüzünde Yaşam Ünitesi” ve 5. sınıf “Adım Adım Türkiye” üniteleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmenleri, öğretimi zor üniteler, öğretimi kolay üniteler

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Yakup Doğan & Durmuş Burak

ss. 34 - 56   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.3

Özet

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan İlköğretim 3-8. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen 4. sınıflar düzeyindeki kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenip analiz edilmesidir. Bu doğrultuda kazanımları analiz etmek için doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Kazanımların analizinde öğrencilerin “ne bildiğini” ve “nasıl bildiğini” gösteren analiz anahtarı olarak Anderson ve Krathwohl (2002) tarafından geliştirilmiş iki boyutlu bir matris (Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Tablosu) kullanılmıştır. Kazanımlar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek belirtilen matrise yerleştirilmiştir. Çalışma elde edilen bulgulara göre programda bulunan 46 kazanımın 45’i bilişsel alanda bulunmaktadır. Bir kazanım ise devinişsel alandadır. Duyuşsal alanda hiçbir kazanım bulunmamaktadır. Bilişsel Süreç boyutunda analiz edilen kazanımların %6.7’si hatırla kategorisinde, %44.4’ü anla kategorisinde, %20’si uygula kategorisinde, %4.4’ü çözümle kategorisinde, %13.3’ü değerlendir kategorisinde, %11.1’i oluştur kategorisinde bulunmaktadır.  Bilgi boyutunda ise kazanımların %24.5’i olgular bilgisi kategorisinde, %48.8’i kavramlar bilgisi kategorisinde, %26.7’si işlemler bilgisi kategorisinde bulunmaktadır. Bilişötesi bilgi kategorisinde hiçbir kazanım yer almamaktadır. Genel olarak programda üst düzey bilişsel becerilerin desteklenmesi için bilişsel süreç boyutunda üst düzey kategorilere yeteri kadar yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bilgi boyutunda kazanımlar sınıf seviyesi açısından yeterli görülmüştür. Ancak programlarda bilişötesi bilgi düzeyinde ve duyuşsal boyutta kazanımlara yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri dersi, program, kazanımlar, Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi

Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi

Aşkın Baydar & Ufuk Şimşek

ss. 57 - 73   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.4

Özet

İşbirlikli öğrenme yöntemlerinden birleştirme ve öğrenci takımları başarı bölümlerinin (ÖTBB) karşılaştırıldığı bu çalışmanın amacı, bu iki yöntemin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına etkisini ölçmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, ikinci sınıfta öğretim ilke ve yöntemleri dersini alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verisi söz konusu yöntemlerin deney gruplarına öğretim ilke ve yöntemleri dersinde 12 hafta boyunca uygulanmasıyla sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ölçmek üzere Schommer tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk tarafından Türkçeye çevrilerek uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler Mann Whitney U testi, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda birleştirme yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançları üstünde, ölçülen üç boyutta da, yani "öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç", “öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç" ve "tek bir doğrunun var olduğuna inanç" boyutlarında ÖTBB yöntemine göre daha etkili olduğu görülmektedir. Araştırma, gelecekteki uygulamalara yönelik önerileri de içermektedir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli öğrenme, birleştirme, ÖTBB, epistemolojik inanç, öğretmen eğitimi

Lise Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri ile Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Özelliklerinin İncelenmesi

A. Selcen Arslangilay, Demet Somuncuoğlu Özerbaş & Pınar Bilasa

ss. 74 - 88   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.5

Özet

Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin sınıf içindeki liderlik stillerini ve olumlu sınıf iklimi sağlama özelliklerini bazı demografik değişkenlere göre tespit ederek liderlik stillerinin olumlu sınıf iklimi sağlama üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 27 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında Rize Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen “Sınıf Yönetimi Dersi Hizmet içi Eğitim Kursuna” katılan 101 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada tüm çalışma grubuna ulaşmak amaçlandığından örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma ile ilgili veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, Deniz ve Hasancebioğlu (2003) tarafından geliştirilen 17 maddelik “Öğretmen Liderlik Stili Ölçeği” ve Gülbahar (2016) tarafından geliştirilen 25 maddelik “Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Kişisel bilgi formundan elde edilen bilgiler frekans ve yüzde dağılımı ile ölçeklerden elde edilen veriler ise aritmetik ortalama ve standart sapma ile ikili karşılaştırmalarda dağılımın normalliğine göre  “t” testi veya Mann Whitney U testi, ikiden fazla değişken gruplarının karşılaştırılmasında ise dağılımın normalliğine göre tek yönlü varyans analizi veya Kruskal Wallis-H testi ile analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin liderlik stilleri ile olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunma durumu korelasyon analizi ile test edilmiştir. Görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı p=0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yarı demokratik liderlik stiline sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyetlerine, hizmet yıllarına, eğitim düzeylerine göre liderlik stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Tüm öğretmenler olumlu sınıf iklimi sağlama açısından yeterlidir. Bu durumu eğitim durumu ve kıdem etkilememektedir. Öğretmenler olumlu sınıf iklimi sağlama konusunda tüm mesleki kıdem düzeylerinde yeterlidir. Bununla birlikte öğretmenlerin yarı demokratik liderlik stil özellikleri iyileştikçe olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleri artmaktadır. Öğretmenlerin demokratik/katılımcı liderlik stillerine ulaşma düzeylerine yönelik olarak neler yapılabileceği araştırılmalıdır. Öğretmenlerin sahip oldukları liderlik stillerinin nasıl kazanıldığına ilişkin görüşme yoluyla araştırmalar yapılmalıdır. Öğretmenlerin nasıl olumlu sınıf iklimi sağladıklarına ilişkin gözlem yöntemi kullanılarak araştırmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, liderlik stilleri, olumlu sınıf iklimi.

Computational Thinking Test (CTT) for Middle School Students

Kaan Batı

ss. 89 - 101   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.6

Özet

The aim of this research is to develop a valid and reliable paper-pencil test (CTT) that can be used at eighth grade level and measures students' computational thinking skills. Within the scope of the study, the skills of the computational thinking defined in the literature were identified and then the problematic situations which could be measure these skills were established. CTT consists of 10 problem cases in total problem situations have been constructed in connection with subject areas of science and mathematics education programs. The test was sent to five field experts and they were asked to evaluate the construct validity and content validity. Incoming feedbacks were applied to 110 eighth-grade students from a state secondary school.  Analysis results that CTT was a valid and reliable (McDonald’s ω = 0,779) test that could measure the computational thinking skills of 8th grade students.

Anahtar Kelimeler: computational thinking, computational thinking test

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Görüşlerinin Bir Kitap Fuarı Gezi Etkinliği Kapsamında İncelenmesi

Ümit İzgi Onbaşılı

ss. 102 - 123   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.7

Özet

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarının ve fen bilimleri dersinde yaralanabilecekleri bilimsel yayınlara ilişkin görüşlerinin okul dışı öğrenme ortamları (bir kitap fuarı gezi etkinliği) kapsamında incelenmesidir. Araştırma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmış olup betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde Sınıf Eğitimi Ana bilim dalına devam eden, Fen ve Teknoloji Öğretimi I dersi kapsamında 33 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan “Kitap Fuarı Gezi Gözlem Formu” ve sınıf öğretmeni adayı olarak fen derslerinde bilimsel yayınların (kitap, dergi vb.) kullanımını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan iki form uygulanmıştır. Verilerin analizi aşamasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmeni adaylarının genel olarak okuma alışkanlıklarıyla ilgili; Amerika Kütüphaneler Birliğinin bir yılda okunan kitap sayısına göre yaptığı okuyucu sınıflamasına göre %60.6’sı orta düzeyde okuyan okuyucu; % 36.4’ü çok okuyan okuyucu ve %3’ü okuyucu olmayan olarak dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının %72.73’ü herhangi bir bilimsel kitap okumadığını belirtirken, %27.27’si çeşitli bilimsel kitapları okuduklarını paylaşmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı (%54.17) bu kitap fuarı etkinliğine kadar daha önce hiç bilimsel kitaplar konusunu duymadıklarını belirtmişlerdir. Bu paylaşım da sınıf dışı öğrenme ortamı olarak bir kitap fuarı etkinliğinin öğretmen adayları üzerinde olumlu bir farkındalık yaratma konusunda ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan öğretmen adayları; fen bilimleri dersinde bilimsel yayınları kullanmanın hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler açısından; bilimsel bilgiye ulaştırmada bir yol gösterici olabileceğini, bilimsel yayınları kullanarak ders işlemenin disiplinler arası yaklaşıma çok uygun olabileceğini ve güncel bilgilerin takibinde kullanılabileceğini, öğretmenlerin kendilerinin de eğlenerek öğrenebileceğini belirtmişlerdir.  Fen bilimleri dersinde bilimsel yayın kullanımının öğrenciler üzerinde etkileriyle ilgili; öğrencilerin fene karşı ilgilerini arttırabileceğini, öğrencileri bilimsel bilgiye ulaşmada bir yol gösterici olabileceğini, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi destekleyebileceğini, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabileceğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, okuma alışkanlığı, kitap fuarı, bilimsel yayınlar

Investigation Self Efficacy of Fine-Arts Teachers According to Different Variables 

Kerem Coskun & Meral Coşkun

ss. 124 - 138   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.8

Özet

Purpose of the present study is to investigate self-efficacy of fine arts teachers according to different variables. The present study was designed in correlational research. 230 fine arts teachers were included through convenience sampling. The data were collected through the FATSES developed by Kayserili, Coskun, & Coskun (2017). The data were analysed through Kolmogorov-Smirnov Test, Mann-Whitney-U Test, and Kruskal Wallis Test. As a result of the data analysis, it was found that fine-arts teaching self-efficacy does not vary according to marital status and gender variables, but there is a significant difference in terms of years of experience. The Fine-arts teachers with over 21 years of experience scores are significantly higher than the fine arts teachers whose years of experience are lower than 21 years. Research findings were addressed social-cognitive theory and professional life cycle of Huberman (1989). In addition to that it was concluded that marriage does not lead to decrease in self-efficacy of married fine-arts teachers and teaching fine-arts is not gendered profession. 

Anahtar Kelimeler: Self-efficacy, fine-arts teachers, marital status, gender, and years of experience

Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri

Fatma Köybaşı

ss. 139 - 154   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.9

Özet

Bu çalışmanın amacı okulların sahip olduğu entelektüel sermaye düzeyi ile durumunu öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Araştırmanın yöntemi karma yöntem olup nicel ve nitel veriler bir arada toplanmış ve ayrı ayrı analiz edilerek elde edilen bulgular karşılaştırılarak ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 akademik yılında Sivas ili merkez ilçede yer alan ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden yansız olarak belirlenen 209 öğretmen ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden aşırı / aykırı durum örneklemesi ile belirlenen 20 öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler, eğitim kurumları için entelektüel sermaye ölçeği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel boyutta yer alan veriler ortalama ve standart sapma ile çözümlenmiştir. Nitel boyutta ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre insan sermayesi boyutundaki öğretmen görüşleri ‘katılıyorum’ düzeyinde olmakla birlikte bu boyuttaki yeni fikirleri uygulama, sorumluluk almakta istekli olma, etkili iletişim, güçlü düzeyde okula bağlılık ve mesleki yetenek kategorileri yer almıştır. Öğretmenlerin yapısal sermayeye ilişkin puanları katılıyorum düzeyinde olup planlama-karar verme temasında ‘ortak katılımın var olması kategorisi yoğunluk kazanmıştır. Öğretmenlerin ilişkisel sermayeye ilişkin düzeyleri katılıyorum düzeyindedir. Öğretmenlerin ilişkisel sermayeye ait okul-veli ilişkileri temasında veli katkısı ve veli memnuniyeti kategorileri yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Entelektüel Sermaye, Okullarda Entelektüel Sermaye

Kuruluş Gelişim ve Değişim Süreçleriyle Talas Amerikan Koleji

M. Emin Elmacı & Burcu İyigör

ss. 155 - 171   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.10

Özet

Hıristiyanlığı dünyaya yayma amacıyla 27 Haziran 1810 tarihinde Boston’da kurulmuş en kıdemli ve etkili Protestan misyoner örgütü olan Amerikan Board Teşkilatı, ilk olarak 1820 yılında Osmanlı Devleti topraklarına ulaşmış ve adeta bir örümcek ağı gibi teşkilatlanmıştır. İşte Amerikan Misyonu’nun Türkiye’de kurulup teşkilatlanmasında en önemli ağ merkezlerinden biri Kayseri-Talas İstasyonu olup burada Amerikan Board misyonerlerince eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.

Kısaca bu çalışmada Amerikan Misyonu’nun Kayseri-Talas’taki eğitim faaliyetleri kapsamında kuruluşundan kapanışına dek Talas Amerikan Koleji ve faaliyetleri aktarılmakta ve bu çalışmanın Türk Eğitim Tarihi’ne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Araştırmamızın büyük bölümü ABCFM raporlarına dayanmış ve yapılmış çalışmalarla da desteklenmiştir. Makale sonucunda Osmanlı eğitim sistemine kendi amaçları doğrultusunda giren ABCFM’nin teşkilatlanma sürecini tamamladıktan sonra  Kayseri-Talas istasyonunda eğitim kuruluşları açarak çalışmalarını “kurumsal” düzeye taşıdığı görülmüştür. I.Dünya Savaşı sırasında Talas Amerikan Koleji’nin faaliyetleri sekteye uğramıştır; Kurtuluş Savaşı’nın zaferle neticelenmesi ve sonrasında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle oluşturulan laik ve milli bir devlet yapısı gereğince bu yabancı okulların “merkezi” eğitim yapısına bağlı kalması sağlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Board, Misyonerlik, Kayseri, Eğitim

Planlanmış Davranış Teorisine Göre “Güvenli Laboratuvar Kullanımını Gerçekleştirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Halil İbrahim Akıllı & Cemil Aydoğdu

ss. 172 - 197   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.138.11

Özet

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin güvenli laboratuvar kullanımını gerçekleştirme davranış amaçlarını tespit etmek için planlanmış davranış teorisine göre geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Literatür taraması yapıldıktan sonra hazırlanan 6 açık uçlu soru, 46 fen bilimleri öğretmeni ve 87 fen bilimleri öğretmen adayına uygulanmıştır.10 bölümden oluşan ve toplam 96 maddelik taslak ölçek 7’li likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçek Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 110 fen bilimleri öğretmeni ve Hacettepe Üniversitesinde eğitim gören 190 fen bilimleri öğretmen adayı toplam 300 kişiye uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 6 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve 84 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin bütünü için Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.961, davranışsal inançlar alt boyutunda 0.974, Normatif inançlar alt boyutunda 0.957 ve Kontrol inançları boyutunda 0.915’dir.Tüm bu bulgular ölçeğin geçerli ve tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğuna göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Planlanmış davranış Teorisi, laboratuvar Güvenliği, Fen bilimleri öğretmeni, ölçek geliştirme