International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 8 Sayı 16 (Aralık 2014)

Orjinal Araştırma Makaleleri

İlköğretim Kurumu Öğrencilerinin “Sınıf Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Kazım Çelik, Gülsüm Çatalbaş & Ekber Tomul

ss. 1 - 16

Özet

Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin "sınıf öğretmeni" algılarının metaforlar aracılığıyla belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırmanın fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yoluyla seçilen dört ilköğretim okulunun 2., 5. ve 8. sınıfına devam eden toplam 234 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, öğrenciler iki ana kategoride toplam 70 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Metaforlar, öğrencilere yaklaşımları ve mesleki rollerine esas alınarak 2 kategoride toplanmıştır. Öğrencilere yaklaşımları bakımından; metaforlar, sevgi temelli ve yıkıcı zarar veren öğretmen olmak üzere iki kategoride incelenmiştir. Sevgi temelli öğretmen kategorisinde öğrencilere sevgi dolu yaklaşmaları ifade eden "melek" metaforu en fazla üretilendir. Mesleki rolleri bakımından öğretmen kategorisinde altı alt kategori oluşmuştur. Bu kategoride en çok metafor, "bilginin kaynağı/aktarıcısı öğretmen" alt kategorisinde toplanmış olup "güneş" metaforu bu kategoride çok üretilen metafor olmuştur

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, metafor, nitel araştırma, fenomenoloji deseni

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Yakınmacılık ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Şerife Kılıç & Berrin Burgaz

ss. 17 - 34

Özet

Bu çalışmada, örgütlerin performansını olumsuz etkileyen ve alanyazında yeni bir kavram olan örgütsel yakınmacılık (organisational cynicism) ile örgütsel bağlılık (organisational commitment) arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Keçiören İlçesinde 89 resmi ilköğretim okulunda görev yapan toplam 3977 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma 403 ilköğretim okulu öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Örgütsel yakınmacılık düzeyini ölçmek için Brandes (1997) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Erdost ve meslekdaşları (2007) tarafından yapılan örgütsel yakınmacılık ölçeği; örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için ise Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, yüzdeler, frekanslar, ortalama ve standart sapma ve Pearson Korelasyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; öğretmenlerin örgütsel yakınmacılık düzeyinin örgütsel bağlılık düzeyinden daha düşük olduğunu ve örgütsel yakınmacılık ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık, sinizm, bağlılık, ilköğretim okulu

Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı

Ayşe Özer & Hakan Dedeoğlu

ss. 35 - 46

Özet

Okuma bireyin tüm yaşam alanlarında kullanılan önemli bir beceridir. Bütün okuma programları akıcı okumayı ve okuduklarını anlayabilir öğrenciler yetiştirmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle okuma ile sorunları olan öğrencilerin tespit ve onların ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi gerekir. Bu, uygun yöntemleri seçerek öğrencilerin okuma performanslarının sürekli ve sistematik gözlemi ile elde edilebilir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğrencilerin okuma hataları ve bunların olası nedenleri "Running Records" adlı bir okuma performans değerlendirme aracı kullanılarak nitel araştırma paradigması kapsamında incelenmiş ve tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Yanlış Analizi Envanteri, okuma, anlama, değerlendirme

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi

Ali E. Şahin & Dönüş Ulusoy Zaim

ss. 47 - 55

Özet

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının çocuk eğitimine ilişkin metaforik algılarının, öğretmen kontrol düzeylerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıfta okuyan 86 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarından “Çocuk eğitimi….gibidir/benzer. Çünkü…” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş, yüzde ve frekans değerleri de belirtilmiştir. Katılımcılar, en çok toprak, bitki, bitki yetiştirmek, hamur, makine, halı dokumak gibi mecazlar kullanmışlardır. Üretilen metaforlar, gerekçeleri dikkate alınarak, düşük, orta ve yüksek düzey öğretmen kontrolü şeklinde üç kategoriye ayrılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adaylarının yüksek düzey öğretmen kontrolüne sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, çocuk eğitimi, metafor, kontrol yaklaşımlarıi, sınıf yönetimi