International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2014, Cil. 8(16) 47-55

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi

Ali E. Şahin & Dönüş Ulusoy Zaim

ss. 47 - 55   |  Makale No: mjer.2014.008

Yayın tarihi: Aralık 01, 2014  |   Okunma Sayısı: 277  |  İndirilme Sayısı: 766


Özet

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının çocuk eğitimine ilişkin metaforik algılarının, öğretmen kontrol düzeylerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıfta okuyan 86 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarından “Çocuk eğitimi….gibidir/benzer. Çünkü…” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş, yüzde ve frekans değerleri de belirtilmiştir. Katılımcılar, en çok toprak, bitki, bitki yetiştirmek, hamur, makine, halı dokumak gibi mecazlar kullanmışlardır. Üretilen metaforlar, gerekçeleri dikkate alınarak, düşük, orta ve yüksek düzey öğretmen kontrolü şeklinde üç kategoriye ayrılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adaylarının yüksek düzey öğretmen kontrolüne sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, çocuk eğitimi, metafor, kontrol yaklaşımlarıi, sınıf yönetimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sahin, A.E. & Zaim, D.U. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(16), 47-55.

Harvard
Sahin, A. and Zaim, D. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(16), pp. 47-55.

Chicago 16th edition
Sahin, Ali E. and Donus Ulusoy Zaim (2014). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (16):47-55.

Kaynakça
 1. Aldan Karademir, Ç. , Uçak, E. ve Bağ, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur. 20 Mart 2013 tarihinde http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay. aspx?id=135956 adresinden erişildi.  [Google Scholar]
 2. Akbaba, S. ve Altun, A. (1998). Teachers’ reflections on classroom management. Reports-Research (143). ERIC 425148.  [Google Scholar]
 3. Albert, L. (2003). A teacher’s guide to cooperative discipline: How to manage your classroom and promote self-esteem. Ciecle Pines, MN: American Guidance Service Publishing.  [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.  [Google Scholar]
 5. Burden, P. (2006). Classroom management. Creating a successful K-12 learning community. Hoboken, NJ: JohnWiley & Sons.  [Google Scholar]
 6. Canter, L., & Canter, M. (1976). Assertive discipline: A take charge approach for today’s educator. Seal Beach, CA: Canter and Associates.  [Google Scholar]
 7. Celep, C. (2000). The correlation of the factors: The prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs, and attitudes about student control. Reports-Research (143). ERIC 451157.  [Google Scholar]
 8. Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.  [Google Scholar]
 9. Çelikten, M. (2005). Kültür ve öğretmen metaforları. Pamukkale Üniversitesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 21 Mart 2013 tarihinde http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/16-%20(269-283.%20syf.).pdf adresinden erişilmiştir.  [Google Scholar]
 10. Dreikurs, R & Cassel, P. (1972). Discipline without tears. New York: Hawthorn Boks.  [Google Scholar]
 11. Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.  [Google Scholar]
 12. Erdoğan, T. ve Gök, B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. 12 Mart 2013 tarihinde http://ietc2008.home. anadolu.edu.tr /ietc2008/210.doc dosyasının html sürümünden erişildi.  [Google Scholar]
 13. Ginott, H. (1972). Teacher and child. New York: MacMillan.  [Google Scholar]
 14. Glasser, W. (1969). Schools without failure. New York: Wyden  [Google Scholar]
 15. Glasser, W. (1999). Okulda kaliteli eğitim: Öğrencileri baskısız yönetmek. İstanbul: Beyaz Yayınları.  [Google Scholar]
 16. Glickman, C., & Tamashiro, R. (1980). Clarifying teachers’ beliefs about discipline. Educational Leadership (37), 459-464.  [Google Scholar]
 17. Gordon, T. (2003). Teacher effectivenss training. New York: Three Rivers Pres  [Google Scholar]
 18. Haris, T. A. (1969). I’m OK-You’re OK: A practical guide to transactional analysis. New York: Harper & Row.  [Google Scholar]
 19. Jones, F. H. (1987). Positive classroom discipline. New York: McGraw Hill.  [Google Scholar]
 20. Kadak, Z. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.  [Google Scholar]
 21. Kıldan, A. O. , Ahi, B. ve Uluman, M. (2012). Öğretmen adaylarının mecazlar yoluyla çocuk kavramına bakış açıları ( boylamsal bir çalışma). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 149-165. 21 Mart 2013 tarihinde http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/ pdfler/Cilt13Sayi1/ JKEF_13_1_2012_149-165.pdf adresinden erişildi.  [Google Scholar]
 22. Kılıç, Ç. ve Yanpar Yelken, T. (2013). Belgian and Turkish pre-service primary school teachers’ metaphoric expressions about mathematics [ Belçikalı ve Türk sınıf öğretmeni adaylarının matematik ile ilgili metaforik anlatımları]. Eurasian Journal of Educational Research, 50, 21-42.  [Google Scholar]
 23. Kounin J. S. (1970). Discipline and group management in classrooms. New York: Holt, Rinhart, & Winston.  [Google Scholar]
 24. Lakoff, G. ve Johnson, M. (2010). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.  [Google Scholar]
 25. Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008). "A language teacher is like..." Examining Malaysian students' perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5, 192-205.  [Google Scholar]
 26. Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 96-109.  [Google Scholar]
 27. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.  [Google Scholar]
 28. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 281-326.  [Google Scholar]
 29. Saban, A. (2010). Prospective teachers' metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26, 290-305.  [Google Scholar]
 30. Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.  [Google Scholar]
 31. Shaw, D. M., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers' metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29, 31-60.  [Google Scholar]
 32. Shaw, D. M., & Mahlios, M. (2011). Literacy metaphors of pre-service teachers: Do they change after instruction? Which metaphors are stable? How do they connect to theories? Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 37, 77-92. [Google Scholar]
 33. Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50.  [Google Scholar]
 34. Şahin, A. E. (2010). Professional status of elementary teaching in Turkey: a Delphi study. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16(4), 437-459.  [Google Scholar]
 35. Şahin, A. E. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, Nisan-Haziran 2012, 21-28.  [Google Scholar]
 36. Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 177-192.  [Google Scholar]
 37. Turanlı, A. ve Yıldırım, A. (2007). Düşük ve yüksek düzeyde kontrolü tercih eden öğretmenlerin sınıf yönetim davranışlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(143), 100-116.  [Google Scholar]
 38. Ünal, Z. Ve Ünal, A. (2009). Comparing beginning and experienced teachers' perceptions of classroom management beliefs and practices in elementary schools in Turkey. The Educational Forum, 73, 3, 256-270.  [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.  [Google Scholar]
 40. Yılmaz, N.Z. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin kontrol düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi: Ankara [Google Scholar]