International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 17 Sayı 45 (Eylül 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.608

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sınıf Öğretmenlerinin Trt Eba Tv Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Dersi Materyallerine İlişkin Değerlendirmeleri

Fatih Mutlu Özbilen & Gülşah Batdal Karaduman

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.608.1

Özet

2019 sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılı başlarında Türkiye’ye de sıçrayan COVID-19 sebebiyle 2020 yılı Mart ayının sonları itibariyle Türkiye’de eğitimler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT aracılığıyla yürütülmüştür. Bu süreçteki dersler ve bu derslerde kullanılmış olan görseller, öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli rol oynamıştır. Bu araştırmada da, sınıf öğretmenlerinin TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecindeki matematik derslerinde sunulan ders materyallerine ilişkin değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel yöntem ve durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulda görev yapan 15 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme metodu kullanılmıştır. Veriler, yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve hem içerik analizi ile hem de betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Analizler sonrasında ilk olarak öğretmenlerin görsel/işitsel/görsel-işitsel bir materyal geliştirilirken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili görüşleri içerik uygunluğu, anlaşılırlık ve etkileşim, motivasyon ve etkinlik ve erişilebilirlik kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin genel olarak matematik materyalleri görsellerine yönelik konu ve kazanımlara uygunluk, öğrenci düzeyine uygunluk ve verdikleri mesajların doğru, güvenilir ve güncelliği bakımından olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu görsellerin soyut konuları somutlaştırma açısından 3. sınıf öğretmenleri; konunun anlaşılması ve kalıcı öğrenmelerin sağlanmasında etkililik açısından 1. ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından yeterli görülmedikleri belirlenmiştir. Son olarak tüm sınıflarda öğretim yapan öğretmenlerin matematik görsellerini ilgi çekici ve güdüleyici bulmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRT EBA TV, Uzaktan Eğitim, İlkokul Matematik Dersi, Sınıf Öğretmeni

Okul Öncesi Eğitimde Okul İçi Beslenme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ayşe Gümrah & Berfu Kızılaslan Tunçer

ss. 31 - 52   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.608.2

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde okul içi beslenme süreçlerine ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ile ilkokul ve ortaokullar bünyesindeki anaokullarında görev yapmakta olan 15 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır.

Araştırmada öğretmenlere araştırmacı tarafından okul öncesi öğretmenlerinin okul içi beslenme süreçlerine ilişkin görüşlerini saptayabilmek adına hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular sorulmuş, öğretmenlerin verdiği cevaplar ses kaydına alınarak not alınmıştır. Öğretmenlere uygulanan görüşme formundan elde edilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, her soru için bir kod oluşturularak cevaplar benzerlik durumuna göre temalaştırılmıştır. Analiz edilen veriler, bulgulara dayalı olarak yorumlanmıştır. Araştırmada katılımcılar gönüllük esasına dayanarak seçilmiştir ve örnekleme yöntemi olarak çeşitliliğin sağlanması amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcı görüşlerinin yedi ana tema altında toplandığı ve bu temaların alt temalarında yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme alt temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar çocukların sağlıklı besinlerle ve günlük enerji ihtiyacına uygun şekilde beslenmesinin önemine vurgu yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Desen Başarı Düzeylerinin Arttırılmasında Üç Boyutlu Uygulamaların Etkisi

İsmail Eyüpoğlu & Şehnaz Yalçın

ss. 53 - 84   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.608.3

Özet

Görsel sanatlar eğitiminin en önemli halkalarından biri olan desen, birçok sanatçı tarafından sanat eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Desenin önemine karşın, sanat eğitimi veren kurumlarda desen dersiyle ilgili çeşitli sorunların yaşandığı araştırmalarla ortaya konmaktadır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, desen dersinde karşılaşılan önemli sorunların başında, üç boyutlu formların (anatomi, hacim, derinlik) doğru bir şekilde algılanarak iki boyutlu yüzeye başarılı bir şekilde aktarılamaması konusunun geldiği görülmektedir. Bu sorunun altında teorik ve pratik pek çok sebep yatıyor olsa da insan figürü gibi üç boyutlu ve karışık detaylara sahip konuların sadece görme duyusuyla yeterince kavranamamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Öğrenme üzerine yapılan araştırmalar, öğrenme sürecinin duyu organlarıyla olan ilgisini ortaya koymakta ve etkili bir öğrenme sürecinin çoklu duyusal etkileşim sonucu gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşımla, desen eğitiminin önemli konularından biri olan anatominin, görme duyusuna ek olarak dokunma/hissetme duyularının da aktif olduğu üç boyutlu uygulamalar yoluyla öğretiminin, öğrencilerin formları algılama ve kavrama kabiliyetlerinin arttırabileceği, bu yolla da desen başarı düzeylerinin yükseltilebileceği öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin desen başarı düzeylerinin arttırılmasında üç boyutlu uygulamaların etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması modeliyle yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz bölesindeki bir devlet üniversitesinin resim-iş öğretmenliği lisans programında okuyan farklı sınıf düzeylerindeki 8 öğrenci oluşturmaktadır. 8 haftalık uygulama sürecini kapsayan araştırmada desen değerlendirme formu, araştırmacı ve öğrenci günlükleri, bireysel ve odak grup görüşme formları ve video kayıtlar yoluyla çeşitli veriler veri elde edilmiş ve elde edilen veriler nitel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üç boyutlu uygulamalar kapsamında gerçekleştirilen kil büst çalışması, uygulamaya katılan öğrencilerinin desen başarıları üzerinde anlamlı düzeyde gelişime neden olmuştur. Ortaya çıkan bu sonuç öğrenci görüşleriyle de desteklenerek, uygulamanın faydaları ve desen başarısına etkileri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Desen, Desen Başarısı, Heykel, Üç Boyutlu Sanat Uygulamaları, Dokunma Duyusu.

Algoritma ve Kodlama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kodlama Başarısına ve Kodlamaya İlişkin Özyeterlik Algısına Etkisi

Ebru Koçin & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 85 - 102   |  DOI: 10.29329/mjer.2023.608.4

Özet

The purpose of this study is to carry out algorithm and coding training, which is among the 21st century skills, with preservice classroom teachers and to examine the effect of this training on the block-based coding success of the preservice teachers and their self-efficacy perceptions. The design of the research is quasi-experimental design with pre-post test control group, which is one of the quantitative research methods. The research was conducted with 3rd year preservice teachers who were continuing their education at Çanakkale Onsekiz Mart University in the 2019-2020 academic year. The research was conducted with a total of 56 participants, 28 in the experimental group and 28 in the control group. 28 preservice teachers in the experimental group were given 6 weeks of training and an application was made regarding this training. Data were collected through Pretest and Posttest. A pre-post test was applied to measure the change in the participating preservice teachers' self-efficacy perceptions and achievements regarding Block-Based Coding before and after the training. Block-Based Coding Achievement Test and Block-Based Coding Self-Efficacy Perception Scale were used as data collection tools of the research. According to the findings, when the block-based coding achievement test and self-efficacy perception scale data were examined, a statistically significant difference was found between the pre-test and post-test and the preservice teachers’ scores in the experimental group receiving training. It was observed that the preservice teachers’ coding achievement and self-efficacy perception increased. When the research results were examined in general, it was determined that the algorithm and coding training applied within the scope of the research increased the algorithm and coding success, skills and self-efficacy perceptions of the prospective teachers.

Anahtar Kelimeler: Algorithmic Thinking, Coding Education, Block-Based Coding, Self-Efficacy Perception