International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(45) 31-52

Okul Öncesi Eğitimde Okul İçi Beslenme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ayşe Gümrah & Berfu Kızılaslan Tunçer

ss. 31 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.608.2   |  Makale No: MANU-2307-15-0006

Yayın tarihi: Eylül 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 91  |  İndirilme Sayısı: 110


Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde okul içi beslenme süreçlerine ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ile ilkokul ve ortaokullar bünyesindeki anaokullarında görev yapmakta olan 15 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır.

Araştırmada öğretmenlere araştırmacı tarafından okul öncesi öğretmenlerinin okul içi beslenme süreçlerine ilişkin görüşlerini saptayabilmek adına hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular sorulmuş, öğretmenlerin verdiği cevaplar ses kaydına alınarak not alınmıştır. Öğretmenlere uygulanan görüşme formundan elde edilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, her soru için bir kod oluşturularak cevaplar benzerlik durumuna göre temalaştırılmıştır. Analiz edilen veriler, bulgulara dayalı olarak yorumlanmıştır. Araştırmada katılımcılar gönüllük esasına dayanarak seçilmiştir ve örnekleme yöntemi olarak çeşitliliğin sağlanması amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcı görüşlerinin yedi ana tema altında toplandığı ve bu temaların alt temalarında yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme alt temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcılar çocukların sağlıklı besinlerle ve günlük enerji ihtiyacına uygun şekilde beslenmesinin önemine vurgu yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gumrah, A. & Tuncer, B.K. (2023). Okul Öncesi Eğitimde Okul İçi Beslenme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), 31-52. doi: 10.29329/mjer.2023.608.2

Harvard
Gumrah, A. and Tuncer, B. (2023). Okul Öncesi Eğitimde Okul İçi Beslenme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), pp. 31-52.

Chicago 16th edition
Gumrah, Ayse and Berfu Kizilaslan Tuncer (2023). "Okul Öncesi Eğitimde Okul İçi Beslenme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (45):31-52. doi:10.29329/mjer.2023.608.2.

Kaynakça
 1. Akdoğan, R., Balcı, S., (2022). Okul Öncesindeki Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Büyüme ve Gelişmeleri Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 15(2),186-196. DOI: 10.46483/deuhfed.955264. [Google Scholar]
 2. Aydın, G., Akay, D., & İbiş, E. (2017). 3-7 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Beslenmeyle İlgili Davranışlarının İncelenmesi. 2146-071X, 683. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017, Cilt 7, Sayı 2, 683-700 doi:10.24315/trkefd.307013. [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Bartleman, J. (2018). Infant and child nutrition. Medicine, https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2018.12.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Baysal, T. (2015). Denizli il merkezinde 6-36 aylık çocuk beslenme uygulamaları ve çocukların büyümesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Denizli. [Google Scholar]
 5. Cornah, D. (2006). Feeding minds: the impact of food on mental health. Mental Health Foundation. [Google Scholar]
 6. Demiriz, S., Dinçer, Ç. (2001). 5-6 Yaş Çocuklarının Öz Bakım Becerilerinin Cinsiyet ve Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, https://www.researchgate.net/publication/305496597 . [Google Scholar]
 7. Dölekoğlu, C., Yurdakul, O. (2004). Adana İlinde Hane halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi İle Belirlenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (8), 63. [Google Scholar]
 8. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (2003). Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu (Rapor No: 2670). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. [Google Scholar]
 9. Georgieff, M. K. (2007). Nutrition and the developing brain: nutrient priorities and measurement. The American journal of clinical nutrition, 85(2), 614S-620S. [Google Scholar]
 10. Gündoğdu, S. (2009). Adana ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 11. Kavas, G., Kavas, N. (2010). Beslenmenin Toplum Üzerindeki Etkileri. [Google Scholar]
 12. Kobak, C. (2009). Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı Ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Kobak, C., Pek, H. (2015). Okul öncesi dönemde (3-6 yaş) ana çocuk sağlığı ve anaokulundaki çocukların beslenme özelliklerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 42-55. [Google Scholar]
 14. Köksal, G., Gökmen H. (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları, 15, 135-157. [Google Scholar]
 15. Köksal, E. (2004). Büyüme gelişmenin önemi ve izlenmesi. Klinik Çocuk Forumu 2004;4(1):25- 31. [Google Scholar]
 16. Kutluay Merdol, T. (2008). Beslenme eğitimi ve danışmanlığı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Basım ve Yayım 1. Baskı. [Google Scholar]
 17. Kutluay Merdol, T. (2012). Beslenme eğitimi rehberi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım 2. Baskı. [Google Scholar]
 18. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara:MEB-UNİCEF, https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf  [Google Scholar]
 19. Osmanoğlu, N. (2018). Anne ve çocuk beslenmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Özmert, E. N. (2005). Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-I: Beslenme. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 179-195. [Google Scholar]
 21. Sharma, S., Chuang,R. ve Hedberg, A.M. (2011). Pilot-testing CATCH Early Childhood: A Preschool-based Healthy Nutrition and Physical Activity Program. American Journal of Health Education, 42 (1), 12-23. [Google Scholar]
 22. Sütcü, Z. (2006). Drama eğitiminin okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubundaki çocukların beslenme alışkanlıklarına etkisinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 23. Tosun, C. (2018). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 24. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu [THSK] (2016). Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER) Erişim adresi: https://okulsagligi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/27102535_tyrkiye_beslenme_rehberi.pdf  [Google Scholar]
 25. Ünlü, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklar için yeme davranışı değerlendirme ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 26. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]