International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Cilt 6 Sayı 12 (Aralık 2012)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi

Mesude Ayan & Yusuf Budak

ss. 1 - 16

Özet

Bu araştırma, eğitim fakültelerinin, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini (ÖMGY) kazandırma derecesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel boyutta veri toplama aracı olarak anket; nitel boyutta ise yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini beş üniversitenin eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları; örneklemini nicel boyutta 278 öğrenci, nitel boyutta ise 50 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel boyutta 30 öğretmen adayı ile görüşme, 20 öğretmen adayı ile gözlem yapılmıştır. Verilerin analizi, nicel boyutta yüzde, frekans ve aritmetik ortalamalar hesaplanarak; nitel boyutta ise betimsel analiz yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bulgularının sonuçlarına göre öğretmen adayları, eğitim fakültelerinin ÖMGY’yi genel olarak “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde kazandırdığı görüşündeyken; nitel boyutta yapılan görüşmelerde ise, ÖMGY’nin eğitim fakültelerinde “Yeterince Kazandırılmadığı” yönünde görüş belirtmişlerdir. Gözlemler sonucu adayların, gözlenebilir yeterlik maddelerinde de çoğunlukla yetersiz oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Sınıf Öğretmenliği Programları, Öğretmen Yeterlikleri

Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması

Menekşe Boz & Abide Güngör Aytar

ss. 17 - 24

Özet

(TGMD-2) Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2’nin Türk çocukları için geçerliğini ve güvenirliğinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma sonucunda “beyzbol vuruşu” maddesi nesne kontrolü becerisi alt testi ile ilişkisi 0.19 olarak bulunduğundan bu madde çıkarılmış ve 5-10 yaş grubundan 480 çocuk üzerinde uygulanan ölçeğin güvenirliği Croanbach Alpha değeri yaş gruplarına göre 0.87’nin üstünde, test tekrar test güvenirliği ise yaşlara göre 0 .85’in üzerinde bulunmuştur. Geçerlik için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında, ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri yerdeğiştirme becerileri ve nesne kontrolü becerileri olarak iki boyuta ayrılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2’nin Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Motor gelişim, temel hareket becerileri, geçerlik, güvenirlik

Okul Temelli Yönetim Girişimlerinin Niteliğini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma

Binali Tunç, Tuncer Bülbül & Güven Özdem

ss. 25 - 42

Özet

Bu çalışma ‘eğitimde yerelleşme’ ve ‘özyönetim’ bağlamında, ‘Okul Temelli Yönetim’ (OTY) girişimlerinin niteliğini, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada OTY üç boyutta ele alınmıştır: Politika ve program oluşturma, karar sürecine katılım ve finansman. Araştırma deseni nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırma verileri 64 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmeninden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmen söylemlerinden hareketle, OTY uygulamalarının demokratik, katılımcı ve özgür bir yönetim süreci niteliğinden uzak olduğu söylenebilir. OTY uygulamalarının politika ve program oluşturma ve karar süreci boyutlarında, demokratik katılımcı bir nitelik taşımadığı birçok öğretmence belirtilmiştir. Öğretmenler, OTY konusundaki girişimlerin, demokratik ve katılımcı bir yönetim olmaktan öte, ‘okul temelli finansman yönetimi’ niteliği taşıdığını vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Okul temelli yönetim, özyönetim, yerelleşme, eğitim

Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli

Altay Fırat & Aşkın Kiraz

ss. 43 - 50

Özet

Sarmal iletişim modeli, Dance tarafından geliştirilen ve iletişimin dinamik bir süreç olduğunu ve gönderici ile alıcı arasında zamanla geliştiğini, böylelikle iletişim sürecinin her evresinde bilgi ve deneyim bakımından yeni öğretilerin eklendiğini öne süren bir iletişimci modelidir. Bu araştırmada, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin iletişim düzeyinin, kişisel değişkenler paralelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama desenine göre yürütülmüş, Kuzey Kıbrıs’ın Güzelyurt bölgesinde bulunan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde, 2010‐2011 eğitim öğretim yılında görev yapan 7 yönetici ve 61 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yönetici ve öğretmenlerin iletişim becerileri, Dance’ın Sarmal İletişim Modeli esas alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Sarmal İletişim Ölçeği” ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve bağımsız t‐testi kullanılmıştır. Bulgular çalışmanın alt amaçlarına göre yorumlanmış, sonuç kısmında saptanan iletişim eksikliklerine karşı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim öğretim, yönetici, öğretmen, sarmal iletişim modeli