International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(12) 25-42

Okul Temelli Yönetim Girişimlerinin Niteliğini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma

Binali Tunç, Tuncer Bülbül & Güven Özdem

ss. 25 - 42   |  Makale No: mjer.2012.010

Yayın tarihi: Aralık 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 255  |  İndirilme Sayısı: 789


Özet

Bu çalışma ‘eğitimde yerelleşme’ ve ‘özyönetim’ bağlamında, ‘Okul Temelli Yönetim’ (OTY) girişimlerinin niteliğini, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada OTY üç boyutta ele alınmıştır: Politika ve program oluşturma, karar sürecine katılım ve finansman. Araştırma deseni nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırma verileri 64 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmeninden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmen söylemlerinden hareketle, OTY uygulamalarının demokratik, katılımcı ve özgür bir yönetim süreci niteliğinden uzak olduğu söylenebilir. OTY uygulamalarının politika ve program oluşturma ve karar süreci boyutlarında, demokratik katılımcı bir nitelik taşımadığı birçok öğretmence belirtilmiştir. Öğretmenler, OTY konusundaki girişimlerin, demokratik ve katılımcı bir yönetim olmaktan öte, ‘okul temelli finansman yönetimi’ niteliği taşıdığını vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Okul temelli yönetim, özyönetim, yerelleşme, eğitim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tunc, B., Bulbul, T. & Ozdem, G. (2012). Okul Temelli Yönetim Girişimlerinin Niteliğini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 25-42.

Harvard
Tunc, B., Bulbul, T. and Ozdem, G. (2012). Okul Temelli Yönetim Girişimlerinin Niteliğini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), pp. 25-42.

Chicago 16th edition
Tunc, Binali, Tuncer Bulbul and Guven Ozdem (2012). "Okul Temelli Yönetim Girişimlerinin Niteliğini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (12):25-42.

Kaynakça
 1. Angus, L. (1994). Sociological analysis and education management: The social context of the self‐managing school. British Journal of Sociology of Education, 15(1), 79‐91.  [Google Scholar]
 2. Aytaç, T. (1999). Okul merkezli yönetim (Ankaraʹdaki ortaöğretim kurumları üzerinde yapılan bir araştırma). Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]
 3. Bache, I. (2003). Governing through governance: Education policy control under new labour. Political Studies, 51, 300–314.  [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2000). İkibinli yıllarda Türk milli eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 495‐506.  [Google Scholar]
 5. Ball, S. J. (1993). Education policy, power relations and teachersʹ work, British Journal of Educational Studies, 41(2), 106‐121.  [Google Scholar]
 6. Bayramoğlu, S. (2002). Küreselleşmenin yeni siyasal iktidar modeli: Yönetişim. Praksis Dergisi. Yaz.  [Google Scholar]
 7. Bourdieu, P. (1995). Pratik nedenler. eylem kuramı üzerine. (Çev: Hülya Tufan). İstanbul: Kesit Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Brown, B. R. ve Cooper, G. R. (2000). School‐based management: How effective is it? NASSP Bulletin, 76‐85.  [Google Scholar]
 9. Gamage, D. T. (1992). A comparative study of the school based management pursued by Victoria and New South Wales, Melbourne. Studies in Education, 33(1), 82‐95.  [Google Scholar]
 10. Gewirtz, S. and Ball, S. (2000). ʹFrom ʹWelfarismʹ to ʹNew Managerialismʹ: Shifting discourses of school headship in the education marketplaceʹ, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 21(3), 253‐268.  [Google Scholar]
 11. Gewirtz, S. (2000). Bringing the politics back in: A critical analysis of quality discourses in education, British Journal of Educational Studies, 48(4), 352 ‐ 370  [Google Scholar]
 12. Güler, B. A. (2003). Yönetişim: Tüm iktidar sermayeye. Praksis Dergisi, Kış‐Bahar.  [Google Scholar]
 13. Hall, C ve Noyes, A. (2009). New regimes of truth: The impact of performative school self evaluation systems on teachers’ professional identities. Teaching and Teacher Education, 25, 850–856  [Google Scholar]
 14. Hargreaves, A. (1998). The emotional politics of teaching and teacher development: with implicatinos for educational leadership, International Journal of Leadership in Education, 1(4), 315 ‐ 336  [Google Scholar]
 15. Herman, J. J. ve Herman, J. L. (1992). Educational administration: School‐based management, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 65(5), 261‐263.  [Google Scholar]
 16. Matranga, M., Horner, M. P., Hill, G. ve Peltier, G. (1993). Site‐Based Management: A Survey of Nevada Principals, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 67(1), 60‐62  [Google Scholar]
 17. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th Ed). California: Sage Publications.  [Google Scholar]
 18. Nias, J. (1996). Thinking about feeling: the emotions in teaching. Cambridge Journal of Education, 26(3), 293‐306.  [Google Scholar]
 19. Nohutçu, A. (1999). Velilerin Özel Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Özel Okulların Reklam Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 20. Özdem, G. (2007). Türkiye’de 1980 sonrası uygulanan eğitim politikalarının ilköğretim okullarında yarattığı dönüşümün değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 21. Özdemir, S. (1996). Okula Dayalı Yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(3), 421‐426.  [Google Scholar]
 22. Özmen, F. ve Hozatlı, M. (2008). İlköğretim müfettişlerinin okul temelli yönetimin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 159‐174.  [Google Scholar]
 23. Özmen, F. ve Yalçın, H. (2011). Devlet ilköğretim okullarının mali açıdan desteklenmesinde velileri bağış yapmaktan uzak tutan nedenler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 57‐76.  [Google Scholar]
 24. Öztürk, S. (2002). İlköğretim okullarının finansman kaynakları (Ankara ili Polatlı ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 25. Perryman, J. (2006). Panoptic performativity and school inspection regimes: disciplinary mechanisms and life under special measures, Journal of Education Policy, 21(2), 147‐161.  [Google Scholar]
 26. Raab, C. D. (1994). Theorising the governance of education. British Journal of Educational Studies, 42(1), 6‐22.  [Google Scholar]
 27. Rudd, P. ve Davies, D. (2000). Evaluating School Self‐Evaluation. Paper presented at the British Educational Research Association Conference, Cardiff University, 7‐10 September 2000. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001641.htm. Erişim: 03.04.2011.  [Google Scholar]
 28. Schutz, A. (2006). Home Is a Prison in the Global City: The Tragic Failure of School‐Based Community Engagement Strategies. Review of Educational Research, Winter. 76:4, 691‐743.  [Google Scholar]
 29. Summak, M. S. ve Roşan, Ş. (2006). Okul temelli yönetimin ilköğretim okullarında uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen ve yönetici tutumlarının incelenmesi (Gaziantep Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 317‐334.  [Google Scholar]
 30. Şahin, İ. (2006). İlköğretim müfredat okullarında yönetim süreci. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 1‐25.  [Google Scholar]
 31. Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Eğitim ve okul yönetiminde eğitim bölgesi danışma kurullarının işlevi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(6), 136–146.  [Google Scholar]
 32. Troman, G. (1997). ʹSelf‐management and School Inspection: complementary forms of surveillance and control in the primary schoolʹ, Oxford Review of Education, 23(3), 345–364.  [Google Scholar]
 33. Troman, G. ve Woods, P. (2000). Careers Under Stress: Teacher Adaptations at A Time of Intensive Reform. Journal of Educational Change, 1, 253–275.  [Google Scholar]
 34. Turnbull, B. ve Mee, J. (2003). Teacher Perspectives of School Management Teams, Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 9(4), 373‐389.  [Google Scholar]
 35. Turnbull, B. (2005). Evaluating school based management: A tool for team Self‐review, International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 8(1), 73‐79.  [Google Scholar]
 36. Walker, P. A. (1907). Self‐Government in the High School. The Elementary School Teacher, 7(8), 451‐457.  [Google Scholar]
 37. Webb, P. T. (2005). The anatomy of accountability, Journal of Education Policy, 20: 2, 189‐208.  [Google Scholar]
 38. Yemenici, H. ve Bayrak, C. (2001).Okula dayalı yönetim. Eğitim Araştırmaları. 5, 21‐ 28.  [Google Scholar]
 39. Yalçınkaya, M. (2004). Okul merkezli yönetim. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 21‐34.  [Google Scholar]
 40. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 41. 42 [Google Scholar]