International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(12) 1-16

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi

Mesude Ayan & Yusuf Budak

ss. 1 - 16   |  Makale No: mjer.2012.008

Yayın tarihi: Aralık 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 308  |  İndirilme Sayısı: 823


Özet

Bu araştırma, eğitim fakültelerinin, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini (ÖMGY) kazandırma derecesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel boyutta veri toplama aracı olarak anket; nitel boyutta ise yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini beş üniversitenin eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları; örneklemini nicel boyutta 278 öğrenci, nitel boyutta ise 50 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel boyutta 30 öğretmen adayı ile görüşme, 20 öğretmen adayı ile gözlem yapılmıştır. Verilerin analizi, nicel boyutta yüzde, frekans ve aritmetik ortalamalar hesaplanarak; nitel boyutta ise betimsel analiz yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bulgularının sonuçlarına göre öğretmen adayları, eğitim fakültelerinin ÖMGY’yi genel olarak “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde kazandırdığı görüşündeyken; nitel boyutta yapılan görüşmelerde ise, ÖMGY’nin eğitim fakültelerinde “Yeterince Kazandırılmadığı” yönünde görüş belirtmişlerdir. Gözlemler sonucu adayların, gözlenebilir yeterlik maddelerinde de çoğunlukla yetersiz oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Sınıf Öğretmenliği Programları, Öğretmen Yeterlikleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ayan, M. & Budak, Y. (2012). Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 1-16.

Harvard
Ayan, M. and Budak, Y. (2012). Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Ayan, Mesude and Yusuf Budak (2012). "Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programlarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini Kazandırma Düzeyi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (12):1-16.

Kaynakça
 1. Acar, F. (2005). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programından mezun olan öğretmenlerin Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilgisi alan öğretimi yeterliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 2. Adams P.H. and Krockover G.H. (1997). Concerns and perceptions of beginning secondary science and mathematics teachers. Science Education, 81, 29‐50. [Google Scholar]
 3. Buchberger, F. , Campos, B. P., Kallos, D. , Stephenson J. (2000). Green paper on teacher education ın europe. high quality teacher education for high quality education and training tematc netwwok on teacher educaation in europe. TNTEE and the Editors. [Google Scholar]
 4. Budak,Y. (2009). Mesleki eğitimde ihtiyaç analizi ve işlevsel eğitim programı. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 65 (75‐85). [Google Scholar]
 5. Budak,Y. (2011). Image of ideal teacher at Turkish young teacher candidates. International Jornal of Edcational Reform, 20 (15‐25). [Google Scholar]
 6. Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 7. Dewalt, M. and Ball, D. W. (1987) Some effects of training on the competence of beginning teachers. Journal of Educational Research, 80 (6), 343‐47. [Google Scholar]
 8. Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlikleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Gökçe, E. (2000). Yirmibirinci yüzyılın öğretmeni. Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt: 270, 21‐26. [Google Scholar]
 10. Gürkan, T., Gökçe, E. (1999). Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde ilköğretim. Siyasal Kitabevi. Ankara. [Google Scholar]
 11. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık, Ankara.  [Google Scholar]
 12. Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 35, 1, 1‐14. [Google Scholar]
 13. Küçükahmet, L. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 14. Malm, B. (2009). Towards A new professionalism: Enhancing personal and professional development in teacher education. Journal of Education for Teaching. 35, 1, 77–91. [Google Scholar]
 15. Myers,D. (1973).Teacher power. Lexington, Mass.: Lexington Books. [Google Scholar]
 16. Navarro, J.C. (2000). The teaching profession‐beyond training. Techknowlogia,November/December [Google Scholar]
 17. http://www.techknowlogia.org/TKL_active_pages2/CurrentArticles/main.asp?IssueNumber=8&FileType=HTML&ArticleID=206 adresinden 15 Mayıs 2010 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 18. NCATE (2002). Professional standarts for the accreditation of schools, colleges, and departments of education. Wasington: Copyright. University Of Virginia. [Google Scholar]
 19. NcNess, E., Broedfoot, P., Osborn, M. (2003). Is the effective ompromising the affective? British Educational Research Journal. 29(2).243‐257. [Google Scholar]
 20. OECD (2004). Learning for tomorrow’s world of first results from PISA 2003. The learning environment and organisation of schooling. [Google Scholar]
 21. Özdemir, A. (2005, 22‐24 Eylül). Öğretmen Yetkinliğinde Hizmetiçi Eğitim. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumuʹnda sunuldu, Ankara. [Google Scholar]
 22. Özdemir, S., Yalın, H.İ. (1998). Her yönüyle öğretmenlik mesleği. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 23. Rice, J. K. (2003). Teacher quality understannding the effectiveness of teacher attributes. Washington: Economic Policy Institute. [Google Scholar]
 24. So, W., Cheng, M., Tsang C. (1996). An impact of teaching practice: Perceptions of teacher competence among student‐teachers. Journal of Primary Education V. 6 No, 1 – 2 [Google Scholar]
 25. Sönmez, V. (2000). Programlandırılmış öğretimle öğretmen yetiştirme. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 1(1) s.1‐8 [Google Scholar]
 26. Şahin, A. E. (2006). Meslek ve öğretmenlik. V. Sönmez (Yay. Haz.), Eğitim bilimine giriş içinde (ss. 261‐306). Ankara: Anı Yayıncılık. 1(1), s.47‐54 [Google Scholar]
 27. Whitaker, T. (2006). Study guide. what great teachers do differently 14 things that matter most. Larchmont: eye of education. [Google Scholar]
 28. Taşdemir, M. (1995). İlkokul öğretmeni yetiştirme programının öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 29. Tezcan,M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Zirve Yayınevi. [Google Scholar]
 30. Varış,F. (1973). Cumhuriyetin 50. yılında türkiye’de öğretmen yetiştirmede karşılaşılan birkaç sorun 50.yıla armağan. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi [Google Scholar]