International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(12) 43-50

Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli

Altay Fırat & Aşkın Kiraz

ss. 43 - 50   |  Makale No: mjer.2012.011

Yayın tarihi: Aralık 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 1192  |  İndirilme Sayısı: 889


Özet

Sarmal iletişim modeli, Dance tarafından geliştirilen ve iletişimin dinamik bir süreç olduğunu ve gönderici ile alıcı arasında zamanla geliştiğini, böylelikle iletişim sürecinin her evresinde bilgi ve deneyim bakımından yeni öğretilerin eklendiğini öne süren bir iletişimci modelidir. Bu araştırmada, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin iletişim düzeyinin, kişisel değişkenler paralelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama desenine göre yürütülmüş, Kuzey Kıbrıs’ın Güzelyurt bölgesinde bulunan Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde, 2010‐2011 eğitim öğretim yılında görev yapan 7 yönetici ve 61 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yönetici ve öğretmenlerin iletişim becerileri, Dance’ın Sarmal İletişim Modeli esas alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Sarmal İletişim Ölçeği” ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve bağımsız t‐testi kullanılmıştır. Bulgular çalışmanın alt amaçlarına göre yorumlanmış, sonuç kısmında saptanan iletişim eksikliklerine karşı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim öğretim, yönetici, öğretmen, sarmal iletişim modeli


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Firat, A. & Kiraz, A. (2012). Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 43-50.

Harvard
Firat, A. and Kiraz, A. (2012). Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), pp. 43-50.

Chicago 16th edition
Firat, Altay and Askin Kiraz (2012). "Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (12):43-50.

Kaynakça
 1. Akyurt, N. (2009). Sağlıkta iletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(11), 15‐33.  [Google Scholar]
 2. Bursalıoğlu, Z. (1979). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi SBF, Yayın No: 78.  [Google Scholar]
 3. Celep, C. (1992). İlkokullarda yönetici öğretmen iletişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.  [Google Scholar]
 4. Çubukçu, H. (2006). Kişiler arası iletişimde devingenlik: yeni bir iletişim modeline doğru. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23(1), 75‐87.  [Google Scholar]
 5. Dance, F. E. X. (1970). The concept of communications 1. Journal of Communications, 20.  [Google Scholar]
 6. Davis, K. (1982). İşletmede insan davranışı. İstanbul: İTÜ, Yayın No: 3028.  [Google Scholar]
 7. Ertürk, S. (1995). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Siyasal.  [Google Scholar]
 8. Kaya, Y. (1991). Eğitim yönetimi, kuram ve Türkiyeʹdeki uygulama. Ankara: Set Ofset.  [Google Scholar]
 9. Mattelart, A. and Mattelart, E. (1988). İletişim kuramları tarihi. İstanbul: İletişim.  [Google Scholar]
 10. Mc Quail, D. and Windahl, S. (2005). İletişim modelleri. Ankara: İmge.  [Google Scholar]
 11. Mutlu, E. (2005). Kitle iletişim kuramları. Ankara: Ütopya.  [Google Scholar]
 12. Öcel, N. (1999). Anlatıda devinim kavramı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9, 403‐415.  [Google Scholar]
 13. Reitz, H. S. (1971). Behaviour in organizations, Homewood, IL: Irwin.  [Google Scholar]
 14. Türk Dil Kurumu (1988). Türkçe Sözlük, Cilt 1.  [Google Scholar]
 15. Usluata, A. (1991). İletişim. İstanbul: İletişim.  [Google Scholar]