International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(45) 1-30

Sınıf Öğretmenlerinin Trt Eba Tv Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Dersi Materyallerine İlişkin Değerlendirmeleri

Fatih Mutlu Özbilen & Gülşah Batdal Karaduman

ss. 1 - 30   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.608.1   |  Makale No: MANU-2308-24-0006

Yayın tarihi: Eylül 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 65  |  İndirilme Sayısı: 128


Özet

2019 sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılı başlarında Türkiye’ye de sıçrayan COVID-19 sebebiyle 2020 yılı Mart ayının sonları itibariyle Türkiye’de eğitimler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT aracılığıyla yürütülmüştür. Bu süreçteki dersler ve bu derslerde kullanılmış olan görseller, öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli rol oynamıştır. Bu araştırmada da, sınıf öğretmenlerinin TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecindeki matematik derslerinde sunulan ders materyallerine ilişkin değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel yöntem ve durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulda görev yapan 15 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme metodu kullanılmıştır. Veriler, yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve hem içerik analizi ile hem de betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Analizler sonrasında ilk olarak öğretmenlerin görsel/işitsel/görsel-işitsel bir materyal geliştirilirken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili görüşleri içerik uygunluğu, anlaşılırlık ve etkileşim, motivasyon ve etkinlik ve erişilebilirlik kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin genel olarak matematik materyalleri görsellerine yönelik konu ve kazanımlara uygunluk, öğrenci düzeyine uygunluk ve verdikleri mesajların doğru, güvenilir ve güncelliği bakımından olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu görsellerin soyut konuları somutlaştırma açısından 3. sınıf öğretmenleri; konunun anlaşılması ve kalıcı öğrenmelerin sağlanmasında etkililik açısından 1. ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından yeterli görülmedikleri belirlenmiştir. Son olarak tüm sınıflarda öğretim yapan öğretmenlerin matematik görsellerini ilgi çekici ve güdüleyici bulmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRT EBA TV, Uzaktan Eğitim, İlkokul Matematik Dersi, Sınıf Öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozbilen, F.M. & Karaduman, G.B. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Trt Eba Tv Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Dersi Materyallerine İlişkin Değerlendirmeleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), 1-30. doi: 10.29329/mjer.2023.608.1

Harvard
Ozbilen, F. and Karaduman, G. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Trt Eba Tv Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Dersi Materyallerine İlişkin Değerlendirmeleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), pp. 1-30.

Chicago 16th edition
Ozbilen, Fatih Mutlu and Gulsah Batdal Karaduman (2023). "Sınıf Öğretmenlerinin Trt Eba Tv Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Dersi Materyallerine İlişkin Değerlendirmeleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (45):1-30. doi:10.29329/mjer.2023.608.1.

Kaynakça
 1. Ahmed, A., Clark-Jeavons, A., & Oldknow, A. (2004). How can teaching aids improve the quality of mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 56(2-3), 313-328. [Google Scholar]
 2. Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(1), 43-49. [Google Scholar]
 3. Alshatri, S. H. H., Wakil, K., Jamal, K., & Bakhtyar, R. (2019). Teaching aids effectiveness in learning mathematics. International Journal of Educational Research Review, 4(3), 448-453. [Google Scholar]
 4. Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi, Bursa: Aktüel Yayınları. [Google Scholar]
 5. Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). [Google Scholar]
 6. Aydoğdu, M., Erşen, A. N., & Tutak, T. (2014). Materyal destekli matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(4), 166-185. [Google Scholar]
 7. Başar, M., & Doğan, M. C. (2020a). Öğrencilerin matematik dersine yönelik korku nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 644-658. [Google Scholar]
 8. Başar, M., & Doğan, M. C. (2020b). Öğrencilerin matematik korkusunun incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 7(3), 1-26. [Google Scholar]
 9. Bozkurt, A., & Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 1-9. [Google Scholar]
 10. Bozpolat, E. & Arslan, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 60-84. doi: 10.19160/ijer.463977 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Can, E. ve Topçuoğlu-Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68. [Google Scholar]
 12. Caven, E. C. (1952) The choice of teaching aids for mathematics, Peabody Journal of Education, 29(6), 334-335. doi: 10.1080/01619565209536372 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Coşkunserçe, O., & İşçitürk, G. B. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research Education, 7(1), 260-276. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.12m [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Çekirdekçi, S., & Toptaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik (4. ve 5. sınıf) dersinde öğretim materyalleri kullanımını engelleyen unsurlarla ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 137-149. [Google Scholar]
 15. Dewi, Hakim, A. R., Setiawan, A., Adhisuwignjo, S., & Rohadi, E. (2018). Mathematics teaching aids to improve the students abstraction on geometry in Civil Engineering of State Polytechnic Malang. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 434. 03.06.2021 tarihinde https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/434/1/012004 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 16. Edenfield, K. W. (2010). Mathematics teachers’ use of instructional materials while implementing a new curriculum (Unpublished doctoral dissertation). University of Georgia, Athens. [Google Scholar]
 17. Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics as to be useful?, Educational Studies in Mathematics, 1(1), 3-8. [Google Scholar]
 18. Kapıdere, M. & Çetinkaya, H. N. (2017). Eğitim bilişim ağı (EBA) mobil uygulamasının değerlendirilmesi. International Journal of Active Learning (IJAL), 2(2), 1-14. [Google Scholar]
 19. Khait, A. (2005). The definition of mathematics: Philosophical and pedagocial aspects. Science & Education, 14, 137-159. [Google Scholar]
 20. Khan, L. A. (2015). What is mathematics: An overview. International Journal of Mathematics and Computational Science, 1(3), 98-101. [Google Scholar]
 21. Koza-Çiftçi, Ş., Yıldız, P., & Bozkurt, E. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına ilişkin görüşleri. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4(1), 79-89. [Google Scholar]
 22. Kutluca, T., & Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: Dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65. [Google Scholar]
 23. Lappan, G., Phillips, E. D., & Fey, J. T. (2007). The case of connected mathematics. In C. R. Hirsch (Ed.), Perspectives on the design and development of school mathematics curricula (pp. 67–79). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 24. Mangwende, E., & Maharaj, A. (2018). Secondary school mathematics teachers’ use of students’ learning styles when teaching functions: A case of Zimbabwean Schools. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3225-3233. doi: 10.29333/ejmste/91679 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Rivera, J. D. (2018). When attaining the best sample is out of reach: Nonprobability alternatives when engaging in public administration research. Journal of Public Affairs Education, 1-29. doi: 10.1080/15236803.2018.1429821 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Rumanová, L., & Drábeková, J. (2019). Visual understanding of problem and pictures’ occurence in educational process. TEM Journal, 8(1), 222-227. doi: 10.18421/TEM81-31 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Sarpkaya-Aktaş, G. (2018) Matematik öğretiminde somut materyaller ve tasarımları (2. baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 28. Şahin, M. & Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’na (EBA) ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 256-275. [Google Scholar]
 29. Şahin, T. Y., & Yıldırım, S. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Türker, A. ve Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde Eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Millî Eğitim, 49(Özel Sayı, 1), 323-342. [Google Scholar]
 31. Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 93-116. [Google Scholar]
 32. Usta, E. (2015). Öğretmen adaylarının öğretim materyalleri geliştirme süreçlerinin görsel ve mesaj tasarımı ilkeleri açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-14. [Google Scholar]
 33. Ünlü, M. (2017). Pre-service mathematics teachers’ views about using instructional materials in mathematics lessons. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 10-34. [Google Scholar]
 34. White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. Library Trends, 55(1), 22-45. doi:10.1353/lib.2006.0053 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Yadav, D. K. (2017). Exact definition of mathematics. International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT (IRJMEIT), 4(1), 34-42. [Google Scholar]
 36. Yanpar, T., & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 37. Yazlık, D. Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına ilişkin görüşleri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 775-805. [Google Scholar]
 38. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 40. Ziegler, G. M., & Loos, A. (2017). “What is mathematics?” and why we should ask, where one should experience and learn that, and how to teach it. In: G. Kaiser (eds), Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education. ICME-13 Monographs. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62597-3_5 [Google Scholar] [Crossref]