International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(45) 85-102

Algoritma ve Kodlama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kodlama Başarısına ve Kodlamaya İlişkin Özyeterlik Algısına Etkisi

Ebru Koçin & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 85 - 102   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.608.4   |  Makale No: MANU-2311-13-0003

Yayın tarihi: Eylül 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 22  |  İndirilme Sayısı: 107


Özet

The purpose of this study is to carry out algorithm and coding training, which is among the 21st century skills, with preservice classroom teachers and to examine the effect of this training on the block-based coding success of the preservice teachers and their self-efficacy perceptions. The design of the research is quasi-experimental design with pre-post test control group, which is one of the quantitative research methods. The research was conducted with 3rd year preservice teachers who were continuing their education at Çanakkale Onsekiz Mart University in the 2019-2020 academic year. The research was conducted with a total of 56 participants, 28 in the experimental group and 28 in the control group. 28 preservice teachers in the experimental group were given 6 weeks of training and an application was made regarding this training. Data were collected through Pretest and Posttest. A pre-post test was applied to measure the change in the participating preservice teachers' self-efficacy perceptions and achievements regarding Block-Based Coding before and after the training. Block-Based Coding Achievement Test and Block-Based Coding Self-Efficacy Perception Scale were used as data collection tools of the research. According to the findings, when the block-based coding achievement test and self-efficacy perception scale data were examined, a statistically significant difference was found between the pre-test and post-test and the preservice teachers’ scores in the experimental group receiving training. It was observed that the preservice teachers’ coding achievement and self-efficacy perception increased. When the research results were examined in general, it was determined that the algorithm and coding training applied within the scope of the research increased the algorithm and coding success, skills and self-efficacy perceptions of the prospective teachers.

Anahtar Kelimeler: Algorithmic Thinking, Coding Education, Block-Based Coding, Self-Efficacy Perception


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kocin, E. & Eryaman, M.Y. (2023). Algoritma ve Kodlama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kodlama Başarısına ve Kodlamaya İlişkin Özyeterlik Algısına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), 85-102. doi: 10.29329/mjer.2023.608.4

Harvard
Kocin, E. and Eryaman, M. (2023). Algoritma ve Kodlama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kodlama Başarısına ve Kodlamaya İlişkin Özyeterlik Algısına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(45), pp. 85-102.

Chicago 16th edition
Kocin, Ebru and Mustafa Yunus Eryaman (2023). "Algoritma ve Kodlama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kodlama Başarısına ve Kodlamaya İlişkin Özyeterlik Algısına Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (45):85-102. doi:10.29329/mjer.2023.608.4.

Kaynakça
 1. Balay, R.(2004).Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(2), 61-82. [Google Scholar]
 2. Barr, V. ve Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: what is involved and what is the role of the computer science education community?. Acm Inroads, 2(1), 48-54. [Google Scholar]
 3. Bell, T. C., Witten, I.H. and Fellows, M.R. (2015). CS Unplugged. http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2015/03/CSUnplugged_OS_2015_v3. 1.pdf adresinden 18.11.2019 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Codeweek. (2018). Codeweek: about. https://codeweek.eu/about/. (Erişim Tarihi: 25.03.2019). [Google Scholar]
 6. Cooper, S., Pérez, L.C., and Rainey, D. (2010). “K-12 Computational Learning”. Communications of the ACM, 53/11, pp. 27 – 29. [Google Scholar]
 7. Demirer, V., & Nurcan, S. A. K. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey/Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546. [Google Scholar]
 8. European Commission (2014). Coding -  the 21st century skill. European Commission. [Çevrim-içi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/coding-21st-century-skill, Erişim tarihi: 03.03.2019.] [Google Scholar]
 9. Genç, S.Z. (2017). Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması, 1 bs. Ankara:Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Göksoy, S. ve Yılmaz, İ. (2018). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Robotik Ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 1: 178-196 [Google Scholar]
 11. Günüç, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kurumsal Temelleri, 1. Bs. Ankara:Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 13. Niess, M. L. (2008). Guiding Preservice teachers in developing TPCK. In A. C. o. I. a. Technology (Ed.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (pp. 223-250). New York: Routledge for the American Association of Colleges for Teacher Education. [Google Scholar]
 14. Partnership for 21st Century Skills (2009). Curriculum and instruction: A 21st century skills implementation guide. The Partnership for 21st Century Skill. [Çevrim-içi: http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculuminstruction.pdf, Erişim tarihi: 05.03.2019.] [Google Scholar]
 15. Saygıner, Ş., ve Tüzün, H. (2017). İlköğretim Düzeyinde Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Aksaray Üniversitesi, Aksaray. [Google Scholar]
 16. Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5. [Google Scholar]
 17. Simon, Y. R. (1983). Pursuit of happiness and lust for powerin technological society. In C. Mitcham & R. Mackey (Eds.), Philosophy and Technology. New York: Free Press.s.173(erişim tarihi 07.03. 2019)  [Google Scholar]
 18. Williams, L., & Cernochova, M. (2013, July). Literacy from scratch. In Proceedings of the 10th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE (pp. 17-27). [Google Scholar]
 19. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35, [Çevrim-içi: https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf, Erişim tarihi: 06.03.2019.] [Google Scholar]
 20. Yecan, E., Özçınar, H. ve Tanyeri, T. (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Programlama Öğretimi Deneyimleri. Elementary Education Online. 16(1), 377-393. [Google Scholar]