International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(23) 1-21

0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Nimet Güneş & Haktan Demircioğlu

ss. 1 - 21   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.1   |  Makale No: MANU-1803-28-0003

Yayın tarihi: Nisan 21, 2018  |   Okunma Sayısı: 643  |  İndirilme Sayısı: 1179


Özet

Bu araştırmada, 0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeylerinin, annelerinin aile işlevleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,  araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Bursa İli Akçalar Aile Sağlığı Merkezi ve Işıktepe Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 0-6 yaş arasında olan 201 çocuk ve onların anneleri oluşturmuştur. Araştırmada “Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve “Denver II Gelişimsel Tarama Testi” kullanılmıştır. Araştırma verileri, Ağustos 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde ev ziyaretleri yapılarak ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran annelere ulaşılarak elde edilmiştir. Araştırmada Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Bulgular, Aile Değerlendirme Ölçeği genel işlevler puan ortalamaları ile çocukların Denver II kaba motor gelişim sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bulgular yorumlanmış ve ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile işlevleri, çocuk gelişimi, gelişimsel değerlendirme, okul öncesi dönem


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gunes, N. & Demircioglu, H. (2018). 0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 1-21. doi: 10.29329/mjer.2018.138.1

Harvard
Gunes, N. and Demircioglu, H. (2018). 0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), pp. 1-21.

Chicago 16th edition
Gunes, Nimet and Haktan Demircioglu (2018). "0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (23):1-21. doi:10.29329/mjer.2018.138.1.

Kaynakça
 1. Alpar, R. (2014). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Bryan, L., Coleman, M., Ganong, L. ve Bryan, H. (1986).Family structure as a cue for stereotyping.Journal of Marriage and Family, 48 (1): 169-174. [Google Scholar]
 3. Bulut, I. (1990). Aile değerlendirme ölçeği (ADÖ) El Kitabı. Ankara: Özgüzeliş Matbaa. [Google Scholar]
 4. Bulut, I. (1993). Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Çakıcı, S. (2006). Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin aile işlevlerinin, anne-çocuk ilişkilerinin ve aile işlevlerinin anne-çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 7. Drotar, D. (1996). Relating parent and family functioning to the psychological adjustment of children with chronic health conditions: what have we learned? what do we need to know? Journal of Pediatric Psychology, 22 (2): 149-165. [Google Scholar]
 8. Epstein, N.B., Baldwin, L.M. ve Bishop, B.S. (1983). The mcmaster family assessment device. Journal of Marital and Family Therapy, 9 (2): 171-180. [Google Scholar]
 9. Gökçay, G., Köklük, S., Kayadibi, F., Erarslan, E. ve Çalışkan, M. (2000). Çocuklarda ilk iki yılda gelişimi etkileyen faktörler. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi,63 (4): 395-405. [Google Scholar]
 10. Hughes, A.A., Hedtke, K.A. ve Kendall, P.C. (2008). Family functioning in families of children with anxiety disorders.Journal of Family Psychology,22 (2): 325-328.  [Google Scholar]
 11. Israel, G.D. (1992). Determining sample size.Erişim Tarihi: 25 Ocak 2016, http://www.sut.ac.th/im/data/read6.pdf. [Google Scholar]
 12. Işık, B. ve Güven, Y. (2007). Okul öncesi çocukların aile işlevlerinin incelenmesi: anne açısından aileye genel bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,7 (3):1263-1300. [Google Scholar]
 13. Jennings, K.D. ve  Connors, E.R. (1983). Children's cognitive development and free play: relations to maternal behavior. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, 21-24. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 15. Kazdin, A. (1995). Child, parent and family dysfunction as predictors of outcome in cognitive-behavioral treatment of antisocial children. Behavioral Research Therapy, 33 (3): 271-281. [Google Scholar]
 16. Kelly, J.F., Morisset, C.E., Barnard, K.E., Hammond, M.A. ve Booth, C.L. (1996). The influence of early mother- child ınteraction on preschool cognitive/linguistic outcomes in a high-social-risk group. Infant Mental Health Journal, 17(4): 310-321. [Google Scholar]
 17. Kobak, R., Cole, H.E., Ferenz-Gillies, R., Fleming, W.S. ve Gamble, W. (1993). Attachment and emotion regulation during mother-teen problem solving: a control theory analysis.Child Development, 64 (1): 231-245. [Google Scholar]
 18. Letoumeau, N., Tramonte, L. ve Willms, D. (2013).Maternal depression, family functioning and children's longitudinal development. Journal of Pediatric Nursing, 28: 223–234. [Google Scholar]
 19. Nikolaou, D. (2012). Happy mothers, successful children: effects of maternal life satisfaction on child outcomes. Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2017, https://economics.osu.edu/sites/economics.osu.edu/files/Happiness&ChildOutcomes_JMP_Nikolaou.pdf. [Google Scholar]
 20. Schroder, V.M. ve Kelley, M.L. (2010).Family environment and parent‐child relationships as related to executive functioning in children. Early Child Development and Care, 180 (10), 1285-1298. [Google Scholar]
 21. Sertelin, Ç. (2003). Ebeveyn tutumlarının sosyo-kültürel yapı ve aile fonksiyonları ile ilişkisi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Tezel-Şahin, F. ve Özbey, S. (2007). Aile eğitim programlarına niçin gereksinim duyulmuştur?; Aile eğitimi programları neden önemlidir?. Aile ve Toplum Dergisi, 12 (3):7-12. [Google Scholar]
 23. Wood, J., Chapin, K. ve Hannah, M.E.(1988). Family environment and its relationship to under achievement. Adolescence,23 (90): 283-290. [Google Scholar]
 24. Yalaz, K., Anlar, B.U. ve Bayoğlu, B. (2016).Denver II gelişimsel tarama testi. 2. Basım. Ankara: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği. [Google Scholar]
 25. Yörükoğlu, A. (2016). Çocuk ruh sağlığı.(37. Basım). İstanbul: Özgür Yayınları. [Google Scholar]