International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(23) 57-73

Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi

Aşkın Baydar & Ufuk Şimşek

ss. 57 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.4   |  Makale No: MANU-1712-22-0001.R2

Yayın tarihi: Nisan 21, 2018  |   Okunma Sayısı: 374  |  İndirilme Sayısı: 895


Özet

İşbirlikli öğrenme yöntemlerinden birleştirme ve öğrenci takımları başarı bölümlerinin (ÖTBB) karşılaştırıldığı bu çalışmanın amacı, bu iki yöntemin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına etkisini ölçmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, ikinci sınıfta öğretim ilke ve yöntemleri dersini alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verisi söz konusu yöntemlerin deney gruplarına öğretim ilke ve yöntemleri dersinde 12 hafta boyunca uygulanmasıyla sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ölçmek üzere Schommer tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk tarafından Türkçeye çevrilerek uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler Mann Whitney U testi, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda birleştirme yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançları üstünde, ölçülen üç boyutta da, yani "öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç", “öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç" ve "tek bir doğrunun var olduğuna inanç" boyutlarında ÖTBB yöntemine göre daha etkili olduğu görülmektedir. Araştırma, gelecekteki uygulamalara yönelik önerileri de içermektedir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli öğrenme, birleştirme, ÖTBB, epistemolojik inanç, öğretmen eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Baydar, A. & Simsek, U. (2018). Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 57-73. doi: 10.29329/mjer.2018.138.4

Harvard
Baydar, A. and Simsek, U. (2018). Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), pp. 57-73.

Chicago 16th edition
Baydar, Askin and Ufuk Simsek (2018). "Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (23):57-73. doi:10.29329/mjer.2018.138.4.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi: 1. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 187-201.Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 2. Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. [Google Scholar]
 3. Aksoy, G. (2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin genel kimya lâboratuvarı dersinde akademik başarıya, lâboratuvar malzemesi tanıma ve kullanma becerisine etkisi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 4. Averett, P. E.,& Arnd-Caddigan, M. (2014). Preparing BSW students for service-learning: enhancing epistemological reflection. Journal of Teaching in Social Work, 34 (3), 316-331. [Google Scholar]
 5. Aypay, A. (2010). Teacher education student's epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 2599-2604. [Google Scholar]
 6. Bakari, R. S. (2000). Epistemological development of Afracan-American student: Perspectives on knowledge, culture, and experiences. Doctoral dissertation. University of Northern Colorado, Greeley. [Google Scholar]
 7. Bergom, I., Wright, M. C., Brown, M. K., & Brooks, M. (2011). Promoting college student development through collaborative learning: A case study of hevruta. About campus, 15 (6), 19-25. [Google Scholar]
 8. Brody, C. M.,& Hill, L. R. (1991). Cooperative Learning and Teacher Beliefs about Pedagogy. Paper presented at the Annual Meeting of theAmerican Educational Research Association. US Department of Education. Educational Resources Information Center. [Google Scholar]
 9. Brooks, A. (2009). Regular college preparatory students’ perceptions of the student teams achievement divisions approach in an academic college preparatory biology class. Doctoral dissertation. Walden University, Minneapolis. [Google Scholar]
 10. Chai, C. S. (2010). Teachers' epistemic beliefs and their pedagogical beliefs: A qualitative case study among Singaporean teachers in the context of ICT-supported reforms. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (4), 128-139. [Google Scholar]
 11. Chan, K. W.,& Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20 (8), 817-831. [Google Scholar]
 12. Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y., & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327. [Google Scholar]
 13. Choi, B. K.,& Rhee, B. S. (2014). The influences of student engagement, institutional mission, and cooperative learning climate on the generic competency development of Korean undergraduate students. Higher Education, 67 (1), 1-18. [Google Scholar]
 14. Demir, K. (2012). An evaluation of the combined use of creative drama and jigsaw II techniques according to the student views: case of a measurement and evaluation course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 455-459. [Google Scholar]
 15. Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuramve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 10 (2), 230-249. [Google Scholar]
 16. Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 2 (8): 111-125. [Google Scholar]
 17. Ediger, M. (2001). Cooperative learning versus competition: Which is better?.Journal ofInstructional Psychology, 23 (3), 204-209. [Google Scholar]
 18. Erdem, M. (2008). Karma öğretmenlik uygulaması süreçlerinin öğretmen adaylarınınöğretmenlik öz yeterlik ve epistemolojik inançlarına etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 81-98. [Google Scholar]
 19. Gallik, J. D. (2001). Seeing the world differently: Changes in college students' epistemological beliefs. Doctoral dissertation. University of Texas, Austin. [Google Scholar]
 20. Gelici, Ö. ve Bilgin, İ. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin tanıtımı ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1),40-70. [Google Scholar]
 21. Gençosman, T. (2011). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğinin öğrencilerin öz-yeterlilik, sınav kaygısı, akademik başarı vehatırda tutma düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. [Google Scholar]
 22. Gillies, R. M. (2006). Teachers' and students' verbal behaviours during cooperative and small-group learning. British Journal of Educational Psychology, 76 (2), 271-287. [Google Scholar]
 23. Hannafin, M. J., and Land, S. M. (1997). The foundations and assumptions oftechnology-enhanced student-centered learning environments. Instructional science, 25 (3), 167-202. [Google Scholar]
 24. Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers’ epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 47–63. [Google Scholar]
 25. Huang, Y. M., Liao, Y. W., Huang, S. H., & Chen, H. C. (2014). Jigsaw-based CooperativeLearning Approach to Improve Learning Outcomes for Mobile Situated Learning. Journal of Educational Technology & Society, 17 (1), 128-140. [Google Scholar]
 26. Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal  epistemology. Contemporary Educational Psychology. 25, 378-405. [Google Scholar]
 27. Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383. [Google Scholar]
 28. Johnson, D. W., and Johnson, R. T. (1999). What makes cooperative learning work. In JALT Applied Materials, 23-26. Tokyo: Japan Association for Language Teaching [Google Scholar]
 29. Johnson, D.W., Johnson, R.T. and Stanne, M.B. (2000). Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. University of Minnesota, Minneapolis: Cooperative Learning Center, www.co-operation.org/pages/cl-methods.html. [Google Scholar]
 30. Kagan, S. (1989). The structural approach to cooperative learning. Educational Leadership, 47 (4), 12-15. [Google Scholar]
 31. Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 32. Keen-Rocha, L. S. (2008). Personal epistemological growth in a college chemistry laboratory environment. Doctoral dissertation. University of South Florida, Tampa. [Google Scholar]
 33. Koç, Y. (2013). Fen bilimleri dersinin öğretiminde Jigsaw II tekniğinin etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 165-179. [Google Scholar]
 34. Koç, Y., Şimşek, Ü., ve Fırat, M. (2013). Işık ünitesinin öğretiminde okuma-yazma-uygulama yönteminin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 204-225. [Google Scholar]
 35. Koppenhaver, G. D. (2006).  Absentand accounted for: Absenteeism and cooperativelearning. Decision Sciences Journal of Innovative Education. 4 (1), 29-49. [Google Scholar]
 36. Lee, C., Ng, M., & Jacobs, G. M. (1997). Cooperative learning in the thinking classroom: research and theoretical perspectives. Paper presented at the International Conference on Thinking, Singapore. [Google Scholar]
 37. Lee, H. M. (2001). The effect of collaborative web-based learning on high school students’ attitudes, epistemological beliefs and achievement. Doctoral dissertation. Texas A&M University, College Station. [Google Scholar]
 38. Leming, J. S., (1985) Cooperative Learning in Social Studies Education: What Does the Research Say?, US Department of Education Educational Resources Information Center. [Google Scholar]
 39. Liao, H. C. (2005). Effects of cooperative learning on motivation, learning stragegy utilization, and grammar achievement of English language learners in Taiwan. Doctoral dissertation. University of New Orleans, New Orleans. [Google Scholar]
 40. Lie, A. (1992). Jigsaw: Cooperative learning for EFL students. Cross Currents. 19 (1), 49-52. [Google Scholar]
 41. Lin, L. L. (2010). Perspectives of teachers and students toward cooperative learning Jigsaw tasks in Taiwanese EFL classrooms. Doctoral dissertation. Alliant International University, San Diego. [Google Scholar]
 42. Marr, M. B. (1997). Cooperative learning: A brief review. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 13 (1), 7-20.Ning, H.,& Hornby, G. (2014). The impact of cooperative learning on tertiary EFL learners’motivation. Educational Review, 66 (1), 108-124. [Google Scholar]
 43. Önen, A. S. (2011). The effect of candidate teachers’ educational and epistemological beliefs on professional attitudes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301. [Google Scholar]
 44. Öztuna-Kaplan, A. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum çalışması. Doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 45. Roger, T.,& Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. J. Thousand, A. Villa and A. Nevin (Eds), Creativity and Collaborative Learning; Brookes Press: Baltimore. [Google Scholar]
 46. Ross, M. C., Seaborn, A. W., &Wilson, E. K. (2002). Is cooperative learning avaluable instructional method for teaching social studies to urban african american students? Paper presented at the National Association of African American Studies, Baton Rouge, LA. [Google Scholar]
 47. Shapiro, S. S.,& Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611. [Google Scholar]
 48. Schraw, G. J.,& Olafson, L. J. (2008). Assessing teachers’ epistemological and ontological worldviews. In Knowing, knowledge and beliefs (25-44). Springer: Netherlands. [Google Scholar]
 49. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3): 498-504. [Google Scholar]
 50. Slavin, R. E. (1977). Student Teams and Achievement Divisions: Effects on Academic Performance, Mutual Attraction, and Attitudes. Johns Hopkins University. [Google Scholar]
 51. Slavin, R.,& Karweit, N.L. (1979). An extended cooperative learning experiencein elementary school. US Department of Education Educational ResourcesInformation Center. [Google Scholar]
 52. Slavin, R. E. (1988). Student team learning: An overview and practical guide. US Department of Education Educational Resources Information Center. [Google Scholar]
 53. Slavin, R. E. (1990). Research on cooperative learning: Consensus and controversy. Educational leadership, 47(4), 52-54. [Google Scholar]
 54. Stahl, R. J.,& VanSickle, R. L. (1992). Cooperative Learning in the Social Studies Classroom: An Introduction to Social Study. Bulletin No. 87. National Council for the Social Studies, 3501 Newark Street, NW, Washington, DC 20016-3167. [Google Scholar]
 55. Şimşek, U. (2013). The Effects of Cooperative Learning Model on Students’ Epistemological Beliefs in Civics Lesson. e-International Journal of Educational Research, 4 (1), 29-46. [Google Scholar]
 56. Şimşek, U., Örten, H., Topkaya, Y., Yılar, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenme teknikleri hakkındaki görüşleri, Turkish Journal of Social Research 18 (1), 231-257. [Google Scholar]
 57. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 58. Thomas, T. A. (2014). Developing team skills through a collaborative writing assignment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39( 4), 479-495. [Google Scholar]
 59. Tolhurst, D. (2007). The influence of learning environments on students’epistemological beliefs and learning outcomes. Teaching in Higher Education 12(2), 219-233. [Google Scholar]
 60. Topping, K. J. (2005). Trends in peer learning. Educational Psychology,  25 (6), 631-645. [Google Scholar]
 61. Vaughan, W. (2002). Effects of Cooperative Learning on Achievement and Attitude AmongStudents of Color. The Journal of Educational Research.95 (6) 359-364. [Google Scholar]
 62. Wang, R. S. (2006). The effects of Jigsaw cooperative learning on motivation to learn Englishat Chung-wa Institute of Technology, Taiwan. Doctoral dissertation. Florida International University, Miami.Webb, M. D. (1992). The effects of the Jigsaw cooperative learning technique on racial attitudes and academic achievement. Master thesis. California State University, Fresno. [Google Scholar]
 63. Zakaria, E. and Iksan, Z. (2007). Promoting cooperative learning in science and mathematics education: A Malaysian perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (1), 35-39. [Google Scholar]
 64. Zetty, N. (1992). A comparison of the STAD and Jigsaw cooperative learning methods in a college-level microcomputer applications course. Doctoral dissertation. West Virginia University, Morgantown. [Google Scholar]
 65. Zuheer, K. M. M. (2008). The effect of using a program based on cooperative learning strategy on developing some oral communication skills of the second level students, at English department, faculty of education, Sana'a university. Master thesis. Sana'a University, Sana’a. [Google Scholar]