International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Derleme Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(41) 27-39

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Teknoloji Kullanımı

Ecehan Kazancı Yabanova

ss. 27 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2022.514.2   |  Makale No: MANU-2208-11-0011

Yayın tarihi: Eylül 15, 2022  |   Okunma Sayısı: 106  |  İndirilme Sayısı: 216


Özet

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için en önemli süreç bu kapsamda verilen hizmet içi eğitimlerdir. Son yıllarda hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımı giderek yaygınlaşmış ve özellikle Covid 19 salgını ve sonrasında teknoloji kullanımı bu eğitimlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Eğitsel teknolojiler sağladığı büyük avantajların yanı sıra bir takım sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma da amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında verilen hizmet içi eğitimlerde kullanılan teknolojileri incelemek ve bu sürece olan olası katkıları ve sınırlılıklarını değerlendirebilmektir. Bu kapsamda hizmet içi eğitim kavramı ile iş sağlığı ve güvenliği kavramları incelenmiştir. Hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimlerde teknoloji kullanımı incelenmiştir. Bu teknolojilere yönelik sınırlılıklar tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Hizmet İçi Eğitim, Eğitsel Teknolojiler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yabanova, E.K. (2022). İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Teknoloji Kullanımı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(41), 27-39. doi: 10.29329/mjer.2022.514.2

Harvard
Yabanova, E. (2022). İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Teknoloji Kullanımı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(41), pp. 27-39.

Chicago 16th edition
Yabanova, Ecehan Kazanci (2022). "İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Teknoloji Kullanımı ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 16 (41):27-39. doi:10.29329/mjer.2022.514.2.

Kaynakça
 1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28339. [Google Scholar]
 2. Akgemci, T. (1997). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Etkinliklerinin Sağlanması. Verimlilik Dergisi, 4. [Google Scholar]
 3. Aydın, İ. (2014). Kamu ve Özel Sektörde Hizmet İçi Eğitim, El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 4. Çağlayan, Ç., & Karaca, E. (2016). Ergonomi ve Kadın İşçiler. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 15(57), 24-28. [Google Scholar]
 5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28648. [Google Scholar]
 6. De Cenzo C. A., & Robbins S. P. (1996), Human Resource Management. [Google Scholar]
 7. Fifth Edition, Wiley. Development and Job Satisfaction. [Google Scholar]
 8. Ekemen, K. S. (2006). Eski ve Yeni İş Kanunlarında Çalışanların İSG Eğitimi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, (30). [Google Scholar]
 9. Fındıkçı, İ. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3). [Google Scholar]
 11. Güven, E., & Aydın, U. (2013). Bireysel İş Hukuku. Eskişehir. [Google Scholar]
 12. Ho, C. L., & Dzeng, R. J. (2010). Construction Safety Training Via E-Learning: Learning Effectiveness And User Satisfaction. Computers & Education, 55(2), 858-867. [Google Scholar]
 13. Huang, W. (2019). Job Training Satisfaction, Job Satisfaction, and Job Performance. Career. [Google Scholar]
 14. İşler, M. C. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Güvenlik Kültürünün İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi. Ankara: İş Müfettiş Yardımcılığı Etüdü. [Google Scholar]
 15. Kağıtçıbaçı, Ç. (1995). Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Baskı. İstanbul: Evrim Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Kale, Ö. A., & Yanık, S. (2018). İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 639~651.  [Google Scholar]
 17. Karahan S. K., Demiröz K., Yıldırım Parlak Ş., & Özaydın L. (2022). COVID-19 Sürecinde Özel Gereksinimli Öğrenciler İle Çalışan Meslek Elemanlarının Gereksinimleri. Journal of Higher Education And Science, 12(2), 402-412.  [Google Scholar]
 18. Karaman, Ü. (1983). Müfettiş Yeterliklerinin Saptanması ve Hizmetiçi Eğitim Programı Hazırlaıırhası. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(L). [Google Scholar]
 19. Kraiger, K. (2003), Perspectives on training and development, W. C. Borman, D. R. Ilgen & R.J. Klimoski (Eds.), Handbook of Psychology, Hoboken. NY: John Wiley & Sons, Inc. Vol.12 pp.171-192. [Google Scholar]
 20. MEB (1988). Hizmet içi eğitim, kuruluş, gelişme, faaliyetler 1960-1987. Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 21. Noe, R. A. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Canan Çetin (çev.), İstanbul, Betaş Yayınları.  [Google Scholar]
 22. Orhan, F., & Akkoyunlu, B. (1999). Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitimi. Kademe Öğretmenlerinin Video Destekli Hizmetiçi Eğitimi. Haccetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 134-141. [Google Scholar]
 23. Öztürk, M., & Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yasar University, 2(7). [Google Scholar]
 24. Pehlivan, İ. (1995). Türk Kamu Kesiminde 1985–1993 Yılları Arasında Hizmet İçi Eğitime İlişkin Sayısal Gelişmeler. Amme İdaresi Dergisi, 28(4). [Google Scholar]
 25. Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayınları.  [Google Scholar]
 26. Selimoğlu, E., & Yılmaz, H. B. (2009). Hizmet İçi Eğitimin Kurum ve Çalışanlar Üzerine Etkileri. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(1).  [Google Scholar]
 27. Shamsudin, N. H. (2018). Virtual Reality Training Approach for Occu pationalSafety and Health: A Pilot Study. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 24(4), 2447-2450. [Google Scholar]
 28. Sipahi, İ. (2006). İş Sağlığı ve Güvenliği' nde Eğitimin Önemi. İş Sağlığı ve Güvenliği, 30, 24-27. [Google Scholar]
 29. Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). Five Facets Of Social Presence in Online Distance Education. Computers İn Human Behavior, 28(5), 1738-1747. [Google Scholar]
 30. Şahin, L., & Güçlü, F. C. (2010). Genel Olarak Hizmet İçi Eğitim: Ülker Şirketler Topluluğu Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Uygulamaları. Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2), 217–270. [Google Scholar]
 31. Tanış, H. (2021). Oyunlaştırılmış İşe Özgü Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. [Google Scholar]
 32. Taşkın, E. (1993). İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme. Der Yayınları. [Google Scholar]
 33. Taşlibeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin Uzaktan Hizmet İçi [Google Scholar]
 34. Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160. [Google Scholar]
 35. Tekin, O. (2020). Uzaktan Eğitim Kullanılan Hizmet İçi Eğitim Programlarına Yönelik [Google Scholar]
 36. Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16 (1), 20-35. [Google Scholar]
 37. Tortop, N. (1999). Personel Yönetimi. Ankara: Yargı Yayını. [Google Scholar]
 38. Tüzüner V. L., & Özaslan B. Ö. (2011). Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 138-154. [Google Scholar]
 39. Tzifopoulos, M. (2020). In the Shadow of Coronavirus. Distance Education and Digital Literacy Skills in Greece. International Journal of Social Science And Technology, 5(2), 1-14. [Google Scholar]
 40. Vockell, E. L., & Ference, P. R. (1994). “Adult Learning Characteristics And Effective Software Instnıction. Educational Technology, 25-31. [Google Scholar]
 41. Yalnız, N., Köseoğlu, E., Cenger, H. D., Erdoğdu, Z., & Uygur, C. (2021). Covid-19 Pandemisi ve Hizmet İçi Eğitim Deneyimi: Pandemi Hastanesi Örneği. Araştırma Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi 2(1), 21-30. [Google Scholar]
 42. Yılmaz, K., & Horzum, B. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.  [Google Scholar]