International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(41) 1-26

Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşleri

Özden Demirkan & Merve Erin

ss. 1 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2022.514.1   |  Makale No: MANU-2212-01-0008

Yayın tarihi: Eylül 15, 2022  |   Okunma Sayısı: 170  |  İndirilme Sayısı: 239


Özet

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, Covid-19 dönemindeki çevrimiçi derslere yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Ankara ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulu ve özel okulda 7. ve 8. sınıf seviyesinde öğrenim gören toplam 28 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden olgu bilim (fenomoloji) deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze bireysel görüşme yöntemiyle toplanmış; verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, Covid-19 döneminde öğrencilerin çevrimiçi derslere katılabilmek için sahip olduğu teknolojik imkanlar, çevrimiçi derslere katılmak için kullandıkları platformlar, çevrimiçi derslerin verimliliği, çevrimiçi derslerdeki ölçme ve değerlendirme uygulamaları, çevrimiçi derslerin avantaj ve dezavantajları, çevrimiçi derslerdeki motivasyonları ile ilgili görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; sahip oldukları cihazları ortak kullanma mecburiyetinde olan öğrencilerin, ders saatlerinin çakışması ya da internet imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle çevrimiçi derslere katılmada zorlandıkları belirlenmiştir. Çevrimiçi derslere katılmak için EBA ve ZOOM platformlarının kullanıldığı, iki platformun da olumlu özelliklerinin olduğu ancak olumsuz özelliklerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Özellikle karşılaşılan teknik sorunların çevrimiçi öğrenme sürecini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çevrimiçi eğitim ortamlarında etkileşimin az olmasının öğrencilerin bu süreçten verim almalarını etkilediği, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının adil olmadığının belirtildiği görülmüştür. Çevrimiçi platformlara ani geçişin bazı öğrenciler için olumlu fırsatlar yaratırken bazı öğrenciler için sorun haline geldiği belirlenmiştir. İnternete ve dijital cihazlara erişim imkânının öğrencilerin çevrimiçi derslerdeki motivasyonlarını etkilemede önemli bir yere sahip olduğu saptanmıştır. Çevrimiçi öğrenme platformlarına erişimde sorunlar yaşanması; çevrimiçi derslerde ihtiyaç duyulan teknolojik aletlere sahip olunmaması ya da bu aletlerin arızalanması gibi nedenlerin öğrenci motivasyonunu da olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Öğrenci Görüşleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirkan, O. & Erin, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(41), 1-26. doi: 10.29329/mjer.2022.514.1

Harvard
Demirkan, O. and Erin, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(41), pp. 1-26.

Chicago 16th edition
Demirkan, Ozden and Merve Erin (2022). "Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 Dönemindeki Çevrimiçi Derslere İlişkin Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 16 (41):1-26. doi:10.29329/mjer.2022.514.1.

Kaynakça
 1. Adedoyin, O. B. and Soykan, E. (2020). COVID-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 1-13. [Google Scholar]
 2. Adnan, M. and Anwar, K. (2020). Online learning amid the COVID-19 pandemic: students' perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51. [Google Scholar]
 3. Ak, A., Oral, B. ve Topuz, V. (2018). Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim sürecinin değerlendirilmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 71-80. [Google Scholar]
 4. Akgül, G. ve Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.  [Google Scholar]
 5. Al-Salman, S. ve Haider, A.S. (2021). Jordanian University students’ views on emergency online learning during COVID-19. Online Learning, 25(1), 286-302.  [Google Scholar]
 6. Allo, M. D. G. (2020). Is the online learning good in the midst of Covid-19 Pandemic? The case of EFL learners. Jurnal Sinestesia, 10(1), 1-10. [Google Scholar]
 7. Almendingen.K, Morseth, M.S, Gjoistad. E. ve Brevik. A, T. (2021). Student’s experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLoS ONE, 16(8): e0250378.  [Google Scholar]
 8. Aydın, E. ve Erol, S. (2021). The views of Turkish language teachers on distance education and digital literacy during Covid-19 pandemic. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(1), 60-71. [Google Scholar]
 9. Bączek, M., Zagańczyk-Bączek, M., Szpringer, M., Jaroszyński, A. ve Wożakowska-Kapłon, B. (2021). Students’ perception of online learning during the Covid-19 pandemic: A survey study of polish medical students. Medicine, 100(7), E24821. [Google Scholar]
 10. Balaman, F. ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. [Google Scholar]
 11. Bartan, S. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid 19 pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-24. [Google Scholar]
 12. Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397. [Google Scholar]
 13. Bloom, D. A., Reid, J. R. ve Cassady, C. I. (2020). Education in the time of COVID-19. Pediatric Radiology, 50, 1055-1058. [Google Scholar]
 14. Chea, S., Kieng, S., Leng, P. ve Water, T. (2020). Pedagogy of online learning in Cambodia: Revisiting ideas of connection, engagement, attendance, and assessment. AVI Policy Brief, 2020(19), 1-9. [Google Scholar]
 15. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4.baskı). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 16. Cresswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed method research. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 17. Çelik, S. (2021). Biyoloji Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri (Ankara-Sincan Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 18. Çetin, S. ve Akduman, D. (2022). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Ankara University Journal Of Faculty Of Educational Sciences (JFES), 55(1), 119-146. [Google Scholar]
 19. Çiçek, İ., Tanhan, A. ve Tanrıverdi, S. (2020). Covid-19 ve Eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 1091-1104. [Google Scholar]
 20. Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. [Google Scholar]
 21. Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78. [Google Scholar]
 22. Han, F. ve Demirbilek, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin covid-19 salgını süresince yürütülen zorunlu uzaktan eğitime ilişkin görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 182-203. [Google Scholar]
 23. Hasan, N. ve Bao, Y. (2020). Impact of "e-Learning crack-up" perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of "fear of academic year loss". Children And Youth Services Review, 118, 105355.  [Google Scholar]
 24. Hebebci, M. T., Bertiz, Y. ve Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282. [Google Scholar]
 25. Jalli, N. (2020). Lack of internet access in Southeast Asia poses challenges for students to study online amid COVID-19 pandemic. The Conversation. https://theconversation.com/lack-of-internet-access-in-southeast-asia-poses-challenges-for-students-to-study-online-amid-COVID-19-pandemic-133787 sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 26. Kantos, Z. E., Yurttaş, A., Taşdan, M. ve Topcu, Z. (2022). İlkokul öğrenci ve velilerinin perspektifinden Covid-19 salgını süresince uzaktan eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 461-488. [Google Scholar]
 27. Kaptanoğlu, B. (2021). Facilitating online education during the Covid-19 pandemic: challenges & opportunities. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 28. Kara, D.B. (2021). Pandemi sürecinde eba üzerinden gerçekleştirilen matematik   eğitimine yönelik öğretmen görüş ve önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 29. Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.  [Google Scholar]
 30. Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentürk Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292. [Google Scholar]
 31. Keskin, M. ve Özer, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. [Google Scholar]
 32. Khafaga, A. F. (2021). The perception of blackboard collaborate-based instruction by EFL majors/teachers amid COVID-19: A case study of Saudi universities. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(2), 1160-1173. [Google Scholar]
 33. Koçoglu, E. ve Tekdal, D. (2020). Analysis of distance education activities conducted during Covid-19 pandemic. Educational Research and Reviews, 15(9), 536-543. [Google Scholar]
 34. Kör, A. (2021). A study of EFL students' engagement and participation in online education during Covid-19 pandemic. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.  [Google Scholar]
 35. Lau, E. Y. H. ve Lee, K. (2020). Parents’ views on young children’s distance learning and screen time during Covid-19 class suspension in Hong Kong. Early Education and Development. Advance online publication.  [Google Scholar]
 36. Liguori, E. ve Winkler, C. (2020). From offline to online: Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 pandemic. Entrepreneurship Education and Pedagogy 2020, 3(4) 346–351. [Google Scholar]
 37. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 38. Mishra, L., Gupta, T. ve Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 100012. [Google Scholar]
 39. Muhammed, A. ve Kâinat, A. (2020). “Online learning amid the Covid-19 pandemic: Students’ Perspectives”, Online Submission, 2(1), 45-51. [Google Scholar]
 40. Niemi, H. M. ve Kousa, P. (2020). A case study of students’ and teachers’ perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic. International Journal Of Technology İn Education And Science (IJTES), 4(4), 352-369. [Google Scholar]
 41. Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 13-43.  [Google Scholar]
 42. Paechter, M. ve Maier, B. (2010). Online or face-to-face? Students' experiences and preferences in e-learning. The Internet and Higher Education, 13(4), 292-297. [Google Scholar]
 43. Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the COVID-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. [Google Scholar]
 44. Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M. ve Hyun, C. C. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809-4818. [Google Scholar]
 45. Ritonga, M., Lahmi, A., Saputra, R., Mursal ve Nofrizaldi, N. (2022). Online learning during the Covid-19 pandemic period: Studies on the social presence and affective and cognitive engagement of students. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(1), 207–212.  [Google Scholar]
 46. SETA. (2021). Koronavirüs sürecinde Türkiye’nin uzaktan eğitim deneyimi. https://setav.org/assets/uploads/2021/08/R190.pdf sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 47. Singh, R. ve Awasthi, S. (2020). Updated comparative analysis on video conferencing platforms- Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex Teams and Gotomeetings. EasyChair: The World for Scientists, 1-9. [Google Scholar]
 48. Sun, S. (2020). Rural primary education in Cambodia during the pandemic: Challenges and solutions. Cambodian Education Forum. https://cambodianeducationforum.wordpress.com/2020/08/22/rural-primary-education-in-cambodia-during-the-pandemic-challenges-and-solutions/ sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 49. TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği. [Google Scholar]
 50. TEDMEM. (2021). Öğretmenlerin dijital yeterlilikleri. https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/ogretmen-dijital-yeterlikleri sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 51. Tekin, E. (2020). COVID-19 kaygısının motivasyon üzerindeki etkisi: Z Kuşağı üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 15(4), 1129-1145. [Google Scholar]
 52. Thaila, T. F. F., Rumana, M. N. P., Suhaila, K. ve Mohamed Nafrees, A. C. (2021). Effectiveness of Moodle for E-Learning to the undergraduates during the COVID-19: special reference to South Eastern University of Sri Lanka. [Google Scholar]
 53. Türker, Ü. (2021). Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yükseköğretim öğrencilerinde anksiyete düzeyi ile e-öğrenme tutumlarına etkisi, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 54. TÜSİAD (2021). COVID-19 etkisinde Türkiye’de eğitim. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10820-tusiad-erg-covid-19-etkisinde-turkiye-de-egitim sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 55. Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296. [Google Scholar]
 56. Ünal, B. B. ve Hastürk, G. (2018). Fen bilimleri dersinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7), 327-342. [Google Scholar]
 57. Yang, L. H. (2021). Online learning experiences of Irish University students during the COVID-19 pandemic. All Ireland Journal of Higher Education, 13(1). [Google Scholar]
 58. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 59. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 60. Yorulmaz, M. ve Söyler, S. (2022). Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim: sağlık yönetimi öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 9(1), 42-54. [Google Scholar]