International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(14) 47-52

Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması

Özlem Baş

ss. 47 - 52   |  Makale No: mjer.2013.008

Yayın tarihi: Aralık 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 189  |  İndirilme Sayısı: 763


Özet

Üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun okuma becerisini betimlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın analiz birimi olan MKÇ ile yapılan okuma çalışmaları video kaydı, gözlem notları, babası ve öğretmeniyle yapılan görüşme kayıtları araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak; okul öncesi dönemde kendi kendine okumayı öğrenen üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun “kelime tanımaya” dayalı bir okuma stratejisi geliştirdiği ve kelime hazinesinin okuduğunu anlamasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Üstün Zekâ, Dil Edinimi, Kendi kendine okuyanlar


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bas, O. (2013). Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), 47-52.

Harvard
Bas, O. (2013). Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), pp. 47-52.

Chicago 16th edition
Bas, Ozlem (2013). "Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (14):47-52.

Kaynakça
 1. Akyol, H. (2001). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Anbar, A. (2004). The secret of natural readers. How preschool children learn to read. USA:Praeger Publishers. [Google Scholar]
 3. Baştürk, M. (2004). Dil edinim kuramları ve Türkçe’nin anadili olarak edinimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Bozkurt, S.(2007). Okul öncesi dönemde öğretmenleri tarafından yaşıtlarına göre üstün ve özel yetenekli olarak aday gösterilen çocukların gelişim özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 5. Cook, V. J. ve Newson, N. (1997). Chomsky’s universal grammar. USA: Blackwell Publishers Ltd. [Google Scholar]
 6. Cutts, N. E., ve Moseley, N. (2001). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi: ulusun en büyük kaynaklarından birinin harcanması nasıl önlenir? (Çev. İ. Ersevim) İstanbul: Özgür Yayınları. (Orijinal eserin yayım tarihi 2001). [Google Scholar]
 7. Harley, T. A. (2008). The psychology of language. NY: Psychology Pres. [Google Scholar]
 8. Klauda, S. Z. ve Guthrıe, J. T. (2007). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension.[Okumada akıcılık ve okuduğunu anlamanın üç bileşeninin ilişkisi] Haziran 2008 tarihinde www.cori.umd.edu/research/publications/2007_klauda_guthrie.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 9. Leana, M. Z. (2005). Üstün zekâlı ve normal çocuklarda yönetsel fonksiyonlar: Londra kulesi testi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim dalı. İstanbul, Türkiye. [Google Scholar]
 10. Suveren, S. (2006). Anasınıfına devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Bolu, Türkiye. [Google Scholar]
 11. Torgesen, J. K. (1986). Computers and cognition in reading: A focus on decoding fluency. Exceptional Children. October, 53, 157- 162. [Google Scholar]
 12. Uzun, M. (2004). 1. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi: üstün yetenekli çocuklar el kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 13. Vatansever, H. (2008). Çözümleme (cümle) yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma öğrenmiş çocukların okuduğunu anlamadaki başarı durumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye. [Google Scholar]
 14. Vygotsky, L. S. (1978). Interaction between learning and development. M. Cole, V.J. Steiner, S. Scribner, E. Souberman (Eds.) Mind in society the development of higher psychological processes.(s.79-91) USA: Harvard University Pres. [Google Scholar]
 15. Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 16. Zeyrek, D.(2006). Dil Edinimi. A. Kocaman (Yay Haz.) Dilbilim, temel kavramlar, sorunlar, tartışmalar içinde (s. 137-150) Ankara:Dil Derneği Yayınları. [Google Scholar]