International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2014, Cil. 8(15) 31-40

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Erkan Tabancalı & Mithat Korumaz

ss. 31 - 40   |  Makale No: mjer.2014.003

Yayın tarihi: Haziran 01, 2014  |   Okunma Sayısı: 208  |  İndirilme Sayısı: 846


Özet

İş yerinde yalnızlık, örgütler için 21. Yüzyılın en önemli uğraş alanlarından biri haline gelmiştir. Türk Milli Eğitim Sistemini ilgilendiren çalışmalarda öğretmen ve okul yöneticilerinin yalnızlık durumlarını inceleyen az sayıda da olsa çalışmalara ulaşmak mümkünken denetmenlerin yalnızlık durumlarını inceleyen çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu araştırmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sisteminde farklı bir yapı içerisinde örgütlenen, farklı rol ve sorumlulukları üstlenen İl Eğitim Denetmenlerinin yalnızlık durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da görev yapan 123 il eğitim denetimi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda il eğitim denetmenlerinin yalnızlık durumlarının kariyer evrelerine göre ve yönetici olup olmama durumlarına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat il eğitim denetmenlerinin yaşı ve İstanbul’da görev yapma süreleriyle yalnızlıkları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İl eğitim denetmenleri, iş yerinde yalnızlık, kariyer evresi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tabancali, E. & Korumaz, M. (2014). İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(15), 31-40.

Harvard
Tabancali, E. and Korumaz, M. (2014). İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(15), pp. 31-40.

Chicago 16th edition
Tabancali, Erkan and Mithat Korumaz (2014). "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (15):31-40.

Kaynakça
 1. Acorn, S. ve Bampton E., (1992). Patients' loneliness: A challenge for rehabilitation nurses. Rehabilitation Nursing, 17(1), 22-25. [Google Scholar]
 2. Bakioğlu, A. ve Uygur, (2006). Müfettişlerin kariyer evreleri. M. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 19-50. [Google Scholar]
 3. Baum, S.K., (1982). Loneliness on elderly persons: a preliminary study. Psychological Reports, 50, 1317-1318. [Google Scholar]
 4. Berg, S., Mellstrom D., Persson G., Svanborg, A. (1981). Loneliness on the Swedish aged. Journal Of Gerontology, 36 (3), 342-349. [Google Scholar]
 5. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. London, Hogarth Press. [Google Scholar]
 6. Caar, M. ve Schellenbach C. (1993). Reflective monitoring on lonely adolescents. Adolescence, 28 (1), 737-745. [Google Scholar]
 7. Creecy, R.F., Berg W. E., Wright Jr R., (1985). Loneliness among the elderly: A causal approach. Journal Of Gerontology, 40 (4), 487-493. [Google Scholar]
 8. Dereli, F., Koca, B., Demircan, S., ve Tor, N. (2010). Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 27, 93-97. [Google Scholar]
 9. Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M. Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277. [Google Scholar]
 10. Dugan, E. ve Kivett V.R., (1994). The importance of emotional and social isolation to loneliness among very old rural adults. The Gerontologist, 34 (3), 340-346. [Google Scholar]
 11. Ernst, J. ve Cacioppo, J. (1998). Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness. Applied & Preventative Psychology, 8, 1-22. [Google Scholar]
 12. Fromm-Reichmann, F. (1959). Loneliness. Psychiatry, 22, 1-15. [Google Scholar]
 13. Green, V. ve Wildermuth, N. (1993). Self-focus, other-focus, and interpersonal needs as correlates of loneliness. Psychological Reports, 73, 843-850. [Google Scholar]
 14. Gumbert, D. E., ve Boyd, D. P. (1984). The loneliness of the small business owner. Harvard Business Review, 62(6), 33-38. [Google Scholar]
 15. Holmen, K., Kjerstin E., Andersson L., ve Winblad B., (1992). Loneliness among elderly people living in stockholm: a population study. Journal of Advanced Nursing, 17, 43-51. [Google Scholar]
 16. Izgar, H. (2009). An investigation of depression and loneliness among school principles. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (1), 247-258. [Google Scholar]
 17. Jones, W. (1981). Loneliness and social contact. Journal of Social Psychology, 113, 295-296. [Google Scholar]
 18. Khorshıd L., Eşer İ., Zaybak A., Yapucu Ü., Arslan G., ve Çınar Ş. (2004). Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi, 7, 45-50. [Google Scholar]
 19. Lynch, J.J., (1977). The broken heart: The medical consequences of loneliness. Basic Books: New York. [Google Scholar]
 20. Marangoni, C. ve Ickes, W. (1989) Loneliness: A theoretical review with implications for measurement. Journal of Social & Personal Relationships, 6(1), 93-128. [Google Scholar]
 21. Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S. ve Bengül S. (2012). İş yeri yalnızlığı ve sosyal fobi arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 213-226. [Google Scholar]
 22. Moustakas, C. (1961). Loneliness. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Onur, B. (2011). Gelişim psikolojisi. İmge Katabevi. Ankara [Google Scholar]
 23. Özkürkçügil, A. (1998). Cezaevinde yalnızlık ve yalnızlığın depresyonla ilişkisi. Kriz Dergisi, 6 (1), 21-31. [Google Scholar]
 24. Peplau, L. ve Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. In L. Peplau & D.Perlman (Eds.), Loneliness: A source book of current theory, research and therapy. New York: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 25. Rogers, C. (1961). On encounter groups. New York: Harper and Row. [Google Scholar]
 26. Rokach, A., (1988). The experience of loneliness: a tri-level model. The Journal of Psychology, 122 (6), 531-544. [Google Scholar]
 27. Sears, D.O., Peplau L.A., Taylor S.E., (1991). Social psychology, Prentice Hall: London. [Google Scholar]
 28. Sermat, V. (1980). Some situational and personality correlates of loneliness. In J. Hartog, J. Audy, & Y. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (ss. 305-318). New York: International Universities Press. [Google Scholar]
 29. Şişman, M ve Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal – duygusal yalnızlık düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 117-128. [Google Scholar]
 30. Tel, H., ve Sabancıoğulları, S. (2006). Evde ve kurumda yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürme ve yalnızlık yaşama durumu. Turkish Journal of Geriatrics. 9, 34-40. [Google Scholar]
 31. Tutgun, A., Deniz, L. ve Moon, M. (2011). A comparative study of problematic internet use and loneliness among Turkish and Korean prospective teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 14-31. [Google Scholar]
 32. Yaşar, M. R. (2007). Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 237-260. [Google Scholar]
 33. Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerindeki yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (3), 59-69. [Google Scholar]
 34. Yüksel, M. Y., Özcan, Z. ve Kahraman, A. (2013). Orta yaş öğretmenlerinin yalnızlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 277-285. [Google Scholar]
 35. Weiss, R. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: The MIT Press. [Google Scholar]
 36. Wright, S. L. (2005). Loneliness in the workplace. Yayımlanmamış doktora tezi, University of Canterbury, Amerika Birleşik Devletleri. [Google Scholar]
 37. Wright, S. L., Burt, C. D. B. ve Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the workplace: Construct definition and scale development. New Zealand Journal of Psychology, 35 (2), 59-68. [Google Scholar]
 38. Zilboorg, C. (1938). Loneliness. Atlantic Monthly, 161, 45-54. [Google Scholar]