International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(37) 41-52

Prospective Teachers’ Tendency of Liking Children and Profession Preference

Ebru Hasibe Tanju Aslışen & Görsev Sönmez

ss. 41 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.380.3   |  Makale No: MANU-2108-04-0001

Yayın tarihi: Eylül 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 63  |  İndirilme Sayısı: 368


Özet

Love is believed to be the source of many positive emotions in various fields including teaching profession. To put it simply, a teacher who likes children is compassionate, merciful and well intentioned. As a result, the state of teachers’ tendency to like children is considered to be related to their attitudes towards their profession. Therefore, the present study aims at investigating whether there is a relationship between the undergraduate teacher education faculty students’ tendency of liking children and their choosing teaching as a profession. Following the mixed methods approach, the study used questionnaire to collect the participants’ relevant demographic data such as participants’ gender, type of high school they graduated, and the place where they were raised. For this purpose, 224 undergraduate students majoring in teaching were administered the Turkish version of Barnett’s Liking of Children Scale. In addition to quantitative data received from this scale, three open-ended questions were administered to 50 randomly selected participants after the scale administration in a written form. The purpose is to investigate the reasons of their choosing teaching as a profession both in the beginning and at the end of their teacher education. Statistical analysis revealed that female undergraduates’ tendency to liking of children is more effective on choosing teaching as a profession. However, other independent variables were found not to be effective. Results of qualitative analysis showed that, liking children, finding a job easily and the suitability of teaching to their personality were the major reasons to choose this job both at the beginning and at the end of teacher education program. The implications for different fields and groups such as teacher education programs, Ministry of National Education, parents and prospective teachers were also provided in the study.

Anahtar Kelimeler: Tendency of Liking Children, Teaching, Prospective Teachers, Teacher Education


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aslisen, E.H.T. & Sonmez, G. (2021). Prospective Teachers’ Tendency of Liking Children and Profession Preference . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), 41-52. doi: 10.29329/mjer.2021.380.3

Harvard
Aslisen, E. and Sonmez, G. (2021). Prospective Teachers’ Tendency of Liking Children and Profession Preference . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(37), pp. 41-52.

Chicago 16th edition
Aslisen, Ebru Hasibe Tanju and Gorsev Sonmez (2021). "Prospective Teachers’ Tendency of Liking Children and Profession Preference ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (37):41-52. doi:10.29329/mjer.2021.380.3.

Kaynakça
 1. Acat, M. B. ve Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 126-140. [Google Scholar]
 2. Atav, E. ve Altunoğlu, B. D. (2013). Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 58-70. [Google Scholar]
 3. Brown, N., Morehead, P., & Smith J. B. (2008). …But I love children: changing elementary teacher candidates’ conceptions of the qualities of effective teachers. Teacher Education Quarterly, 35 (1), 169-183.  [Google Scholar]
 4. Bursal, M. ve Buldur, S. (2013). Fen bilgisi öğretmen adayları için öğretmenlik tercih nedenlerini derecelendirme ve geleceğe yönelik beklentiler ölçekleri geliştirme çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 47–64. [Google Scholar]
 5. Buldur, S. ve Bursal, M. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının meslek tercih nedenlerinin etki düzeyleri ve mesleki geleceklerine yönelik beklentileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 81-107. [Google Scholar]
 6. Can, E. (2019). Öğretmenlerin mesleki gelişimleri: engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 7 (4), 1618-1650. http://dx.doi.org/10.14689/Issn.2148-2624.1.7c.4s.14m [Google Scholar]
 7. Chuan, C. L. (2013). Pre-service teachers’motivation for choosing teaching as a career. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, 11, 1-18. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W., Plano Clark, V. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 9. Çermik, H., Doğan, B. ve Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 201-212. [Google Scholar]
 10. Dağ, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler arasındaki ilişki.(İzmir ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 11. Downing, J. E., Ryndak, D. L., & Clark, D. (2000). Paraeducators in inclusive classrooms: Their own perceptions. Remedial and Special Education, 21, 171‐181. [Google Scholar]
 12. Durmuşoğlu Saltalı, N. ve Erbay, F. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme davranışı açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 159-174. [Google Scholar]
 13. Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Barnett çocuk sevme ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-48. [Google Scholar]
 14. Ekici, G., Baş, M. ve Kızılkaya, O. (2017). Öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleği” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (28), 288-313.  [Google Scholar]
 15. Ekinci, N. (2017). Pre-service Teachers’ Motivational Factors Affecting Their Teaching Profession and Field Choices.  Elementary Education Online, 2017; 16(2): 394-405. [Google Scholar]
 16. Ercan, R. (2014). Öğretmenlerde çocuk sevgisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/8, 435-444. [Google Scholar]
 17. Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş (3. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınları. ISBN: 9789753317979 [Google Scholar]
 18. Ergün, M. ve Özdaş, A. (1999). Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkisi. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 115‐119. [Google Scholar]
 19. Eskicumalı, A. (2012). Eğitimin temel kavramları. Y. Özden ve S. Turan, (Eds.), Eğitim Bilimine Giriş (2. Baskı) içinde (2-23) Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127- 137.  [Google Scholar]
 21. Hacıömeroğlu, G. ve Şahin Taşkın, Ç. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90. [Google Scholar]
 22. Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 53-62. [Google Scholar]
 23. Kabaklı Çimen, L. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çocuk sevme eğilimlerine etki eden değişkenlerin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/11, 811-830. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8446 [Google Scholar]
 24. Kaya, N. ve Alcı, B. (2019). Türk Cumhuriyetlerinde öğretmenlik mesleği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 823-831. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3279  [Google Scholar]
 25. Keskin, Y. (2013). Mesleki yeterliklerin kazanılma sürecinde öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi (din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü ile ilköğretim bölümü karşılaştırması). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/3, 319-339. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4463 [Google Scholar]
 26. Kılcan, B., Keçe, M., Çepni, O. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Prospective teachers’ reasons for choosing teaching as a profession. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 69-80. [Google Scholar]
 27. Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına Iilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 47-72. http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.79408 [Google Scholar]
 28. Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Özlem, U. ve Yilmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151. [Google Scholar]
 29. Manuel, J. & Hughes, J. (2006). It has always been my dream: Exploring pre‐service teachers’ motivations for choosing to teach. Teacher Development, 10(01), 5-24. [Google Scholar]
 30. Marso, R. N. ve Pigge, F. L. (1994). Personal and family characteristics associated with reasons given by teacher candidates for becoming teachers in the 1990’s: Implications for the recruitment of teachers. A paper presented at the annual conference of the Midwestern Educational Research Association. Chicago, October 12‐15.  [Google Scholar]
 31. Mustan, T. (2002). Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29, 115-127. [Google Scholar]
 32. Övet, O. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. (Unpublished master’s thesis). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 33. Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159. [Google Scholar]
 34. Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. ve Memiş, A. D. (2010). Factors affecting pre-service teachers’ choice of teaching as a profession. Elementary Education Online, 9(3), 910-921. [Google Scholar]
 35. Sharif, T., Hossan, C. G. & McMinn, M. (2014). Motivation and determination of intention to become teacher: A case of B. Ed. students in UAE. International Journal of Business and Management, 9(5), 60-73. [Google Scholar]
 36. Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerisi ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (2), 51-61. [Google Scholar]
 37. Yazıcı, Z. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 3 (2), 279-286. http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322484 [Google Scholar]
 38. Yılmaz, N. ve Doğan, N. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının meslek tercihlerini etkileyen faktörler: Hacettepe Üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 405-421.  [Google Scholar]