International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(47) 20-40

Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri

Elif Bakırlı & Enver Yolcu

ss. 20 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2024.660.2   |  Makale No: MANU-2401-15-0005

Yayın tarihi: Mart 31, 2024  |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 29


Özet

This research advocates the inclusion of Contemporary Art understanding and practices in the Visual Arts Course Curriculum, adapting to the innovations of our age and making positive contributions to scientific development. Modern Art and Postmodern Art, which paved the way for the formation of Contemporary Art, the development process of Contemporary Art, the current development of Visual Arts Course Curriculum and the current Visual Arts Course Curriculum were emphasized. This study, which proceeds with the qualitative research process, was designed as an industrial study of the descriptive and content analysis model. Plugin analysis was used as a qualitative data collection method. The data obtained from the 2018 Visual Arts Course (Grades 9, 10, 11 and 12) Curriculum regarding the place of Contemporary Art was used as a source. As a result of the research, it was determined that Contemporary Art was handled with a superficial and hidden approach in the 2018 Secondary Education Visual Arts Course Curriculum and was not included at a sufficient level.

Anahtar Kelimeler: Güncel Sanat, Modernizm, Postmodernizm, Görsel Sanatlar, Öğretim Programı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bakirli, E. & Yolcu, E. (2024). Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(47), 20-40. doi: 10.29329/mjer.2024.660.2

Harvard
Bakirli, E. and Yolcu, E. (2024). Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(47), pp. 20-40.

Chicago 16th edition
Bakirli, Elif and Enver Yolcu (2024). "Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 (47):20-40. doi:10.29329/mjer.2024.660.2.

Kaynakça
 1. Ahadova,S. (2023). Modern sanat ve sonrası sanat alanında bir ifade aracı olarak atık (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 2. Akkuş Gündüz, Y. (2021). Postmodern sanatta bir üretim biçimi olarak ‘kendine mal etme’: Yasumasa Morimura örneği. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 86, 1435-1445. [Google Scholar]
 3. Aksakal, M. A. (2017). Bir güncel sanat pratiği olarak fotoğraf (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Alkan, A. (2023). Potlaç tüketimi ve güncel sanat örnekleri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(33), 349-364. [Google Scholar]
 5. Almacı, S. ve Karasu Gökçe, N. (2022). Sanatta yenilikçilik anlayışı bağlamında yaratıcı strateji olarak materyal düşünme. Sanat ve Tasarım Dergisi, 12(2), 535-558. [Google Scholar]
 6. Antmen, A. (2018). Sanatçılardan yazılar ve açıklamalarla; 20. yüzyıl batı sanatında akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Arslan, S. (2021). Postmodern sanatta negatif alan. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(11), 127-140. [Google Scholar]
 8. Artut, K. (2020). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Barrett, T. (2019). Neden bu sanat – çağdaş sanatta estetik ve eleştiri. (E. Ermert, Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Barrett, T. (2020). Sanatı eleştirmek – günceli anlamak. (G. Metin, Çev.)  İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 11. Berg, B. L. ve Lune, H. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (A. Asım, Çev.) Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Berman, M. (2019). Katı olan her şey buharlaşıyor. (Ü. Altuğ ve B. Peker, Çev.): İstanbul: İletişim Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Böyükparmaksız, M. A. (2016). Güncel sanatın öğretilmesine yönelik yeni bir öğretim programının hazırlanması ve değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya [Google Scholar]
 14. Butler, C. (2020). Modernizm. (N. Örge, çev.) Ankara: Dost Kitabevi. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Büyükparmaksız, M. A. & Okur, A. (2021). Sanat eğitimi alan öğrencilerin yeni medya sanatına yönelik görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 25(85), 247-264. [Google Scholar]
 17. Cauquelin, A. (2016). Çağdaş sanat. (Ö. Avcı, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi. [Google Scholar]
 18. Çakır, Z. T. (2019). Görsel sanat öğretmenlerinin çağdaş sanat yaklaşımlarını derslerinde kullanım durumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 19. Çelik, G. (2017). Güncel sanatta disiplinlerarası etkileşim (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Çıvkın, A. ve Şen, E. (2022). 20. yüzyılda modernizmin çağdaş Türk resim sanatına etkileri. Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 8, 183-204. [Google Scholar]
 21. Demircan, Ö. (2023). 21. yüzyılda karşı sanat olarak glitch. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 30, 43-56.  [Google Scholar]
 22. Erden, E. O. (2011). Türkiye’de güncel sanat ortamını şekillendiren unsurlar (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Ersen, L. (2010). Türkiye’de 1990 sonrası güncel sanat ve kültürel kimlik kavramı. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(6), 47-53.  [Google Scholar]
 24. Fendoğlu, O. (2020). Güncel sanatta makro–mikro yaklaşımlar ve aidiyet olgusu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 25. Foster, H. (2017). Gerçeğin geri dönüşü – yüzyılın sonunda avangard. (E. Hoçsucu Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Gel, N. (2019). 1973-2017 yılları arasındaki 9. sınıf ingilizce öğretim programlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce. [Google Scholar]
 27. Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, Çev.) Ankara: Anı Yayınevi. [Google Scholar]
 28. Gümgüm, R. (2016). Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi sanat eğitimi programlarında güncel sanatın yeri ve önemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 29. Güven, S. (2022). Çağdaş sanat pratiklerinde yaratıcı bir tavır olarak yapıbozum. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Antalya. [Google Scholar]
 30. Harvey, D. (2019). Postmodernliğin durumu. (S. Savran, Çev.) İstanbul: Metis Yayınevi. [Google Scholar]
 31. Kahraman, H. B. (2016). Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri. İstanbul: Kapı Yayınları  [Google Scholar]
 32. Kahraman, Ö. (2020). “Güncel sanat ortamının yeni paradigması: durumsal estetik”. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(8), 70-84. [Google Scholar]
 33. Karataş Tabak, D. & Tomak, A. (2017). Güncel sanat pratiklerinde görsel retorik ve manipülatif yöntemler. Yıldız Journal of Art and Design, 4(1), 1-28. [Google Scholar]
 34. Kayhan, E., Altun, S. ve Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35. [Google Scholar]
 35. Kuspit, D. (2018). Sanatın sonu. (Y. Tezgiden, Çev.) İstanbul: Metis Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yayınevi. [Google Scholar]
 37. Küpeli, A. E. ve Yılmaz, M. (2021). Güncel sanat pratikleri içerisinde sanatçı günlükleri ve bir uygulama örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 2-12. [Google Scholar]
 38. MEB, (2006). İlköğretim Genel Müdürlüğü, Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. [Google Scholar]
 39. MEB, (2009). İlköğretim Genel Müdürlüğü, Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı. [Google Scholar]
 40. MEB, (2009). Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Görsel Sanatlar (Resim) Dersi Öğretim Programı. [Google Scholar]
 41. MEB, (2018). Görsel Sanatlar Dersi  (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. [Google Scholar]
 42. MEB, (2018). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). [Google Scholar]
 43. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 44. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343. [Google Scholar]
 45. Özsoy, V. (2022). Görsel sanatlar öğretim programları ve öğretmen yeterlikleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 46. Read, H. (2017). Sanatın anlamı. (N. Asgari, Çev.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 47. Read, H. (2018). Sanat ve toplum. (E. Kök, Çev.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 48. Read, H. (2020). Modern sanatın felsefesi. (E. Kök, H. Orgun, Çev.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 49. Rothko, M. (2020). Sanatçının gerçekliği – sanat felsefesi. (E. B. Alpay, Çev.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi. [Google Scholar]
 50. Shiner, L. (2013). Sanatın icadı – bir kültür tarihi okuyanlar. (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Süzen, N. H. (2018). Modern batı sanat akımlarının güncel sanata katkıları. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(1), 20-30. [Google Scholar]
 52. Şahin, B. (2014). Metodoloji. A. Tanrıöğen (Ed.). Bilimsel araştırma yöntemleri (s.111-130). Ankara: Anı Yayınevi. [Google Scholar]
 53. Şahin, H. (2013). Postmodern sanatta eklektik nesneler. Karadeniz Araştırmaları, 36(36), 235-255. [Google Scholar]
 54. Tokdil, E. (2023). Güncel sanat ve dijital kültürde bilimsel gerçeklik: makro ve mikro kozmos, D. B. Çevik ve M. Yönsel (Ed.). Güzel sanatlar alanında uluslararası araştırma ve değerlendirmeler (s. 77-107). Ankara: Serüven Yayınevi. [Google Scholar]
 55. Tunalı, İ. (2020). Felsefenin ışığında modern resim. Ankara: Fol Yayınevi. [Google Scholar]
 56. Uçar, M. (2023). Güncel sanatta estetik deneyim ve oyun. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 16(31), 85-103.  [Google Scholar]
 57. Uzun, Y. (2021). Güncel sanat tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin güncel sanata yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 58. Ünlü, M. M. & Küpeli, A. E. (2020). Postmodern sanatta ifade aracı olarak ironi. Fine Arts, 15(3), 186-199. [Google Scholar]
 59. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 60. Yılmaz, M. (2013). Modernden postmoderne sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 61. Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 62. Yılmaz, M. (2023). Resim, güncel sanat ve Joseph Kosuth Erişim Tarihi: 15.12.2023 / 09:31RESİM, GÜNCEL SANAT ve JOSEPH KOSUTH / Mehmet Yılmaz | MEHMET YILMAZ (mehmetyilmazmehmet.com)  [Google Scholar]