International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 107-125

İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi

Sevda Koç Akran, Şengül Yavuz & Bahar Bakır

ss. 107 - 125   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.6   |  Makale No: MANU-1901-29-0002.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 376  |  İndirilme Sayısı: 855


Özet

Araştırmanın temel amacı, İngilizce dersinde basamaklı öğretim programının 8.sınıf öğrencilerinin biliş ötesi farkındalığına etkisini belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, basamaklı öğretim yönteminin uygulamasının, öğrencilerin biliş ötesi farkındalığına etkisini belirlemek amacıyla,  yarı deneysel desenlerden, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen; araştırmanın nitel boyutunda ise, veri çeşitliliğini sağlamak ve nicel bulguları daha anlaşılır kılmak amacıyla, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Siirt merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden 30’u deney, 30’u kontrol grubu olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yurdakul (2004) tarafından geliştirilen “Biliş ötesi Farkındalık Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler için anlamlılık testleri; nitel veriler için de betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Sonuçta, basamaklı öğretim programı etkinliklerinin öğrenci merkezli, daha önceki İngilizce dersi etkinliklerinin ise öğretmen merkezli olduğu, öğrencilerin eğlenceli ve yapabilecekleri etkinlikleri seçtiği, etkinlikleri yaparken bilgileri nasıl düzenleyeceklerini ve materyalle ilgili bilgileri nerede bulacaklarını bilmediği görülmüştür. Araştırma sonuçlarından hareketle önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Program, Basamaklı Öğretim Programı, Biliş, Biliş Ötesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Akran, S.K., Yavuz, S. & Bakir, B. (2019). İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 107-125. doi: 10.29329/mjer.2019.202.6

Harvard
Akran, S., Yavuz, S. and Bakir, B. (2019). İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 107-125.

Chicago 16th edition
Akran, Sevda Koc, Sengul Yavuz and Bahar Bakir (2019). "İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):107-125. doi:10.29329/mjer.2019.202.6.

Kaynakça
 1. Akpunar, B. (2011). Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarinin Zihin Felsefesi Açisindan Analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4): 353-365. [Google Scholar]
 2. Atasoy, B. (2009).  Web Temelli Eğitim Ortamlarında Yansıtıcı Soruların Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerine, Başarılarına ve Verimliliğine Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 3. Aydoğuş, R. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. [Google Scholar]
 4. Bechkam, H. (2010). Student perceptions of layered curriculum vs. traditional coursework on class grades for 11th-12th grade economics and government students. Culminating Experience Action Research Projects, 17, 5-15. [Google Scholar]
 5. Başbay, A.(2005). Basamaklı öğretimi programı.  Eğitimde Yeni Yönelimler (Ed: Özcan Demirel). Ankara: Pegema Yayıncılık. ss: 241-252. [Google Scholar]
 6. Blakey, E. ve Spence, S. (1990). Thinking for the future. Emergency Librarian, 17(5), 11-13. [Google Scholar]
 7. Boyacı, K. (2010). 2005 ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 8. Bulut, İ. (2008).Yeni İlköğretim Programlarında Öngörülen Öğrenci Merkezli Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Güz 2008, Sayı 56, ss: 521-546. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Gelen, İ. ve Beyazıt, N.  (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 51, ss: 457-476 [Google Scholar]
 11. Gömleksiz, M. ve N. Biçer, S. (2012) . Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programının öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences  [Online]. 2 (9), 1657-1683. [Google Scholar]
 12. Haynie, J.M., Shepherd, D., Mosakowski, E. ve Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing 25, 217-229. [Google Scholar]
 13. Ilıman, M. ve Evin Gencel, İ. (2018). İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programına İlişkin Bir Eylem Araştırması. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18), Tam Metin Bildiri Kitabı, 05-07 Ekim 2018, İzmir [Google Scholar]
 14. Johnson, K. J. (2007). Layered curriculum for the construction trades: a mathematics curriculum to teach trade students basic math skills to be successful apprentices. Carbondale: Southern Illinois University. [Google Scholar]
 15. Kleitman, S. ve Gibson, J. (2011). Metacognitive beliefs, self-confidence and primary learning environment of sixth grade students. Learning and Individual Differences 21, 728–735. Web:www.elsevier.com/locate/lindif adresinden 18.05.2018‟da indirilmiştir. [Google Scholar]
 16. Koc Akran, S., & Gurbuzturk, O. (2019). Effect of layered curriculum in problem solving skills of students in science and technology course. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 135-150. doi: 10.12973/ijem.5.1.147 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Koç, S. (2013). İlköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamasının öğrencilerin biliş ötesi farkındalıklarına ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 18. Koc Akran, S., & Uzum, B. (2018). The effect of the layered curriculum on the 6th grade students’ learning styles in Science lesson. International Journal of Educational Methodology, 4(3), 141-152. doi: 10.12973/ijem.4.3.141. [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Koç Akran, S. (2018). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasının Öğrencilerin Biliş Ötesi Farkındalıklarına Etkisi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] 2018– 6(1), 1-25. [Google Scholar]
 20. Kuhn, D. ve Dean, D. (2004). A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 43(4), 268-273. [Google Scholar]
 21. Lai, E.R. (2011). Metacognition: a literature review. Pearson Research Reports. Web: http://www.pearsonassessments.com/ adresinden 21.04.2018‟da alınmıştır. [Google Scholar]
 22. Noe, B. (2008). The effects of a layered curriculum versus traditional teaching methods on academic achievement of fourth graders in the science content area, unpublished master’s thesis, Columbia College, USA. [Google Scholar]
 23. Nunley, K.F. (2004). Layered curriculum. Amherst: Brain.org Publication.  [Google Scholar]
 24. Nunley, K.F. (2011). Enhancing your layered curriculum classroom: tips, tune-ups and technology. Amherst: Brain.org Publication. [Google Scholar]
 25. Önel, A. ve Derya Daşcı, A. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının basamaklı öğretim programı uygulamasına ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 517-535. [Google Scholar]
 26. Özmen,  Ü. (2005). Dersimiz Hayat Bilgisi. Eğitim Politikaları. Online Eğitim Dergisi, 1,1,(Erişim Tarihi: 19.02.2016’’da http://www.egitimpolitikalari.com/sayi1/ozmen.doc adresinden indirilmiştir). [Google Scholar]
 27. Schraw, G. ve Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness, Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470. [Google Scholar]
 28. Welton, A.D. ve Mallan, J.T. (1999). Children and their world. Strategies for teaching. Boston: Mifflin Company. [Google Scholar]
 29. Yıldırım Yakar, Z., & Albayrak, M. (2018). The effect of the layered curriculum method on the students’ achievement in “area measurement. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018044393 Yılmaz, B. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme   becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]