International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 464-477

Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi

Levent Çetinkaya

ss. 464 - 477   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.20   |  Makale No: MANU-1901-29-0001.R2

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 178  |  İndirilme Sayısı: 789


Özet

Öğrencilerin çevrimiçi ortamda getirilen kısıtlamaları etkisiz bırakabilecek yöntemlerinin belirlenmesinin amaçlandığı çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı rastgele örneklem yaklaşımın benimsendiği araştırma, FATİH projesinin uygulandığı ortaöğretim kademesindeki okullarda öğrenimlerine devam eden 297 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama formu aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi türlerinden kategorisel ve frekans analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının internet ortamında kısıtlanmış sayfalar ya da uygulamalarla karşılaştıkları ve neredeyse üçte birinin ise kısıtlamalara karşı çözüm yöntemlerinin var olduğunu belirttikleri görülmüştür. Öğrencilerin internet ortamında kısıtlanmış sayfalar ve uygulamalara girmek için ise sırasıyla; kurulum gerektiren uygulamaları (programlar/tarayıcılar), tarayıcı eklentilerini, internet ayarlarını (DNS) değiştirmeyi ve özel tasarlanmış (Web Proxy servisleri) web sayfalarını tercih ettikleri belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar çevrimiçi ortamlara yönelik getirilen kısıtlamaların tam anlamıyla amacına ulaşmadığını ve gençlerin kısıtlamalara karşı yine internet ortamından elde edilen bilgiler ya da uygulamalar aracılığıyla çözüm üretebildiklerini göstermektedir. Bu sonuçlar, çevrimiçi ortamda yapabildiklerini kısıtlayarak, özgürlüklerine sınırlandırma getirildiğini hisseden gençlerin çok daha riskli çözümler üretmelerine neden olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Kısıtlama, Sanal Özel Ağ, FATİH projesi internet alt yapısı, Ağ güvenliği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cetinkaya, L. (2019). Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 464-477. doi: 10.29329/mjer.2019.185.20

Harvard
Cetinkaya, L. (2019). Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 464-477.

Chicago 16th edition
Cetinkaya, Levent (2019). "Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):464-477. doi:10.29329/mjer.2019.185.20.

Kaynakça
 1. Altın, H., & Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105. Erişim adresi: http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/27/56 [Google Scholar]
 2. Carvalho, D., Bessa, M., Oliveira, L., Guedes, C., Peres, E., & Magalhaes, L. (2012). New interaction paradigms to fight the digital divide: a pilot case study regarding multi-touch technology. Procedia Computer Science, 14, 128-137. doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.015 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. [Google Scholar]
 4. Çetinkaya, L., & Keser, H. (2014). Problems Faced by Teachers and Students in Terms of Using Tablet PCs and Suggested Solutions Related to these Problems. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 13- 34. doi: http://dx.doi.org/10.18039/ajesi.87426 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Çukurbaşı, B., İşbulan, O., & Kıyıcı, M. (2016). Tablet bilgisayarların eğitsel kullanımının kabulü: FATİH Projesine eleştirel bir bakış. Eğitim ve Bilim, 41(188), 67-82. doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6621 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Deloitte (2016a). Press Release: Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi [Deloitte Global Mobil User Survey.]. Erişim adresi: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-global-mobil-kullanici-anketi-2015-f.pdf   [Google Scholar]
 7. Deloitte (2016b). Press Release: Türkiye’deki kullanıcılar 15 dakikada bir cep telefonuna bakıyor Turkish users check their mobile phones every fifteen minutes [Turkish users check their mobile phones every fifteen minutes.]. Erişim adresi: https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/turkiyedeki-kullanicilar-15-dakikada-bir-cep-telefonuna-bakiyor.html  [Google Scholar]
 8. Eren, E. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algıları ile görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(1), 409-428. Erişim adresi:http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt16Sayi1/JKEF_16_1_2015_409-428.pdf [Google Scholar]
 9. Gfk (2018). GfK TEMAX results for Turkey, Q2 (August 14, 2018).  Erişim adresi: https://www.gfk.com/  [Google Scholar]
 10. Güldüren, C., Çetinkaya, L., & Keser, H., (2016). Ortaöğretim Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online, 15(2), 682-695. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.27218 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun (2007, 23 Mayıs).  Resmi gazete (Sayı: 26530, Ek: 6/2/2014-6518/89 md.). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm [Google Scholar]
 12. Kavak, Y., Arık, G., Çakır, M., & Arslan, S. (2016). Fatih projesinin ulusal ve uluslararası eğitim teknoloji politikaları bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 308-321. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/30.yuksel_kavak.pdf [Google Scholar]
 13. Keser, H., & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve Öğrencilerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Sorunları ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377- 403.   doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4891 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Keser, H., & Güldüren, C. (2015). Bilgi güvenliği farkındalık ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1167-1184. doi: https://dx.doi.org/10.17051/io.2016.27218 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Marshall, C. & Rossman, G. B. (2016). Designing Qualitative Research (6nd ed.). New York: Sage Publications. [Google Scholar]
 16. MEB (2018). Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2017-2018. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf [Google Scholar]
 17. National Research Council (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. (Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment, and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education).  Washington, DC: The National Academies Press. doi: https://doi.org/10.17226/13398.  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Nezu, A. M., D'zurılla, T., & Nezu, C. M. (2012). Problem-solving therapy: A treatment manual. New York: Springer. [Google Scholar]
 19. OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing. Paris, France. [Google Scholar]
 20. Rezgui, Y., & Marks, A. (2008). Information security awareness in higher education: An exploratory study. Computer and Security, 27, 241-253. doi: https://doi.org/10.1016/j.cose.2008.07.008 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Ryan, G., & Bernard, H. R. (2000). Data management and analysis methods. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 769–802). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 22. Scott, C. L. (2015). The Futures of Learning 3: What Kınd OF Pedagogies for the 21st Century?  UNESCO education research and foresight, Paris. [ERF Working Papers Series, No. 15]. Erişim adresi: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf.  [Google Scholar]
 23. Semerci, A. (2018). Students’ views on the use of tablet computers in education. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 10(2), 104–114. doi: https://doi.org/10.18844/wjet.v10i2.3420 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Tashakkori, A., & Teddlie, C. B. (2010). Handbook of mixed methods in social and behavioral research (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 25. TUİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu: 2018 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması.  Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 [Google Scholar]
 26. WeAreSocial (2018). The new 2018 Global Digital. Erişim adresi: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 [Google Scholar]