International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 313-365

Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Çağlar Naci Hıdıroğlu & İbrahim Tuncel

ss. 313 - 365   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.14   |  Makale No: MANU-1811-26-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 600  |  İndirilme Sayısı: 1146


Özet

Çalışmanın amacı, ortaokul beşinci sınıf matematik dersi öğretim programının kesirler ünitesini değerlendirmektir. Çalışmada, hedef yönelimli ve niteliksel değerlendirme anlayışlarının üstün taraflarından yararlanılarak ve eksik yönleri ortadan kaldırılarak pragmatik değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Karma yöntem araştırma türlerinden eş zamanlı çeşitleme deseniyle yürütülen çalışmanın nicel verileri için, oranlı küme örnekleme yöntemiyle Denizli ilinin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında beşinci sınıfta öğrenim gören 400 öğrenci belirlenmiştir. Nitel veriler için ölçüt ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle altı öğretmen ve 12 öğrenci belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama araçları, kesirler ünitesi başarı testi, yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu, öğrenci odak grup görüşme formu, yarı yapılandırılmış gözlem formu ve önkoşul ilişkilere yönelik uzman görüşme formudur. Nicel verilerin analizinde betimsel ve vardamsal istatistikten (t testi ve tetrakorik korelasyon); nitel verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Kesirler ünitesine ilişkin alınan eğitimin sonunda 18 kazanımdan beşinde (2., 3., 5., 10., 14.) %75 düzeyinde öğrenme gerçekleşmiş ve kesirler ünitesindeki kazanımların düşük düzeyde (%28 düzeyi) ulaşılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kazanımların ulaşılabilirliğinin düşük olmasının nedenlerinden ikisinin öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları ve öğretmenlerin öğrenci ön bilgileri dikkate almadan gerçekleştirdikleri öğrenme süreci olduğu belirlenmiştir. Kesirler ünitesindeki kazanımlar arasında önkoşul ilişkiler anlamlı düzeyde çıkmıştır. Kesirler ünitesi için daha farklı kazanımlarla oluşturulmuş daha etkili öğrenme ortamları tasarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kesirler ünitesi, kazanımların ulaşılabilirliği ve örüntüsü, hedef yönelimli değerlendirme, niteliksel program değerlendirme, pragmatik değerlendirme.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Hidiroglu, C.N. & Tuncel, I. (2019). Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 313-365. doi: 10.29329/mjer.2019.185.14

Harvard
Hidiroglu, C. and Tuncel, I. (2019). Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 313-365.

Chicago 16th edition
Hidiroglu, Caglar Naci and Ibrahim Tuncel (2019). "Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):313-365. doi:10.29329/mjer.2019.185.14.

Kaynakça
 1. Aiken, L. R. (1994). Psychological testing and assessment. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 2. Akhun, İ. (1986). İstatistiklerin manidarlığı ve örneklem. Ankara Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 3. Akın, S. ve Ok, A. (2012). İlköğretim dördüncü sınıf matematik öğretim programının cıpp program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012. [Google Scholar]
 4. Alacacı, C. (2012). Öğrencilerin kesir konusunda kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds), İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (3th Edition) (ss.) içinde. Pegem Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 5. Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 6. Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2014). Türkiye ile Güney Kore’nin matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 9(2), 191-216. [Google Scholar]
 7. Altun, M. (2010). İlköğretim 2. kademe matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. [Google Scholar]
 8. Avcu, T. (2009). Yedinci sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 9. Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. Baskı). Harf Eğitim Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 10. Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 35-51. [Google Scholar]
 11. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. ÖSYM Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 12. Baykul, Y., (2012), İlkokulda matematik öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 13. Behr, M.J., Lesh, R., Post, T.R. & Silver, E.A. (1983). Rational- number concept. R. Lesh ve M. Landau (Eds.), Acquisition of mathematics concepts and skills (ss. 91-126) içinde. New York: Academic Press. [Google Scholar]
 14. Bezuk, N. S. & Bieck, M. (1993). Current Research on Rational Numbers and Common Fractions: Summary and Implications for Teachers. D. T. Owens (Ed.), Research Ideas for the Classroom–Middle Grades Mathematics (ss. ) içinde. MacMillan, New York. [Google Scholar]
 15. Bilen, N. (2015). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmen görüşlerine göre matematiksel model ve modelleme açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 16. Bloom, S. B. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Milli Eğitim Basımevi: İstanbul. [Google Scholar]
 17. Brown, M. (1981). Place value and decimals. K. Hart (Ed.), Children's Understanding of Mathematics (ss. 11-16) içinde. London: John Murray. [Google Scholar]
 18. Caffarella, R. S. (1994). Planning programs for adult learners. a practical guide for educators, trainers, and staff developers. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. [Google Scholar]
 19. Carter, C. C. (2002). Conflict resolution at school: Building compassionate communities. Social Alternatives, Social Alternatives, 21(1), 49-52. [Google Scholar]
 20. Caulley, D. N. (1989). Towards a short introductory overview of program evaluation. Bulletin of the Australasian Evaluation Society, 4, 14-17. [Google Scholar]
 21. Charalambous, C. Y. & Pitta Pintazi,D. (2005). Revisiting a theoretical model on fractions: implications for teaching and research. Chick, H. L. ve Vincent, J. L. (Eds.). Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, (ss. 233-240) içinde. [Google Scholar]
 22. Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th Edition). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 23. Crouse, R. J. & Sloyer, C. W. (1987). Mathematical questions from the classroom. Providence, Rhode Island: Janson. [Google Scholar]
 24. Çelik, B. (2015). Beşinci sınıf kesirler konusunun öğretim sürecinin matematiksel modeller açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 25. Çelik, B. (2015). Beşinci sınıf kesirler konusunun öğretim sürecinin matematiksel modeller açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 26. Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme (18. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Doğan Temur, Ö. (2011). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin kesir öğretimine ilişkin görüşleri: Fenomenografik araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 203-212. [Google Scholar]
 28. Dündar, S. (2011). İlköğretim matematik programında etkinlikler ile kazanımlar arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 29. Engin, Ö. (2015). Türkiye 7. sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin bilişsel istem düzeylerinin program ve farklı ülkelerle karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 30. Erişen, E. (2012). An introduction to political psychology for international relation scholars. Perceptions, 17(3), 9-28. [Google Scholar]
 31. Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Edge Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 32. Evirgen, R. (2013). İlköğretim altıncı sınıf matematik müfredatındaki kazanımların öğrenci ve öğretmenlere göre zorluk derecelerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 33. Farmer, P. (1997). The effects of a new student orientation program with a wilderness experience on academic retention, progress and social adjustment (Ph.D. dissertation). Univ. Idaho Wilderness Research Center. [Google Scholar]
 34. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation-alternative approaches and practical guidelines. Boston: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 35. Fuglestad, A. B. (1996). Students’ misconceptions with decimal numbers-preliminary results from a study of computer based teaching. L. Puig ve Gutierrez, A. (Eds.), Proceedings of the 20th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, 2, (ss. 369-376) içinde, Valencia, Spain. [Google Scholar]
 36. Fuson, K. C. & Briars, D. J. (1990). Using a base-ten blocks learning/teaching approach for first and second grade place-value and multidigit addition and subtraction. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 180-206. [Google Scholar]
 37. Garlikov, R. (2000). The concept and teaching of place-value. http://www.garlikov.com/PlaceValue.html adresinden 12.9. 2014’de indirilmiştir. [Google Scholar]
 38. Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 39. Gredler, M. E. (1996). Program evaluation. Merril, an imprint of PranticeHall. [Google Scholar]
 40. Güngör, H. ve Çavuş, H. (2015). İlkokul 4. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun öğretiminde öğretmenin yardımcı kitap kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 251-271. [Google Scholar]
 41. Hart, K. M., Brown, M., Kerslake, D., Kuchemann, D., Johnson, D., Ruddock, G. ve McCartney, M. (1980). Secondary school children’s understanding of Mathematics. Chelsea Collage of Science and Technology, London. [Google Scholar]
 42. Haser, Ç. ve Ubuz, B. (2000). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda kavramsal anlamda ve işlem yapma performansı. UFEK-4 Bildirileri Kitabı, 6-8 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 43. Herman, J. L., Morris, L.L., & Fitz Gibbon, C.T. (1987). Evaluator’s handbook. Newbury, CA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 44. Işık, C. ve Kar, T. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle ilgili açık-uçlu sözel hikayeye yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 230-249. [Google Scholar]
 45. İşeri, A. İ. (1997). Öğrencilerin ondalık kesirleri yorumlarken ve uygularken sahip oldukları kavram yanılgılarının tanısı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). O.D.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 46. İzci, E. ve Göktaş, Ö. (2014). Matematik öğretmenlerinin 5. sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 317-328. [Google Scholar]
 47. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Nobel Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 48. Kouba, V. L., Zawojewski, J. ve Strutchens, M. (1997). What do students know about numbers and operations?. P.A. Kenney, E.A. Silver (Eds.), The Sixth Mathematics Assessment of the National Assessment of Educational Progress (ss. ) içinde. Reston, VA: NCTM. [Google Scholar]
 49. Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2007). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant. 43, 265-275. [Google Scholar]
 50. MacDonald, A. (2008). “But what about the oneth?” A year 7 student’s misconception about decimal place value. Australian Mathematics Teacher, 64(4), 12-16. [Google Scholar]
 51. Marsh, C.J. & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues. Ohio: Pearson Education Ltd. [Google Scholar]
 52. McLeod, R. & Newmarch, B. (2006). Fractions. National research and development center for adult literacy and numeracy. https://www.ncetm.org.uk/public/files/257666/fractions_ booklet.pdf adresinden 21.5.2015’de indirilmiştir. [Google Scholar]
 53. McNeil, J. D. (2006). Contemporary curriculum. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey. [Google Scholar]
 54. MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 55. Miles, B. M. & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Towards a shared craft. Educational Researcher, May, 20-30. [Google Scholar]
 56. Nacar, N. (2015). Ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 57. Ocak, G. ve Çimenci Ateş, F. (2015). Ortaokul matematik derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. International Journal of Field Education, 1(2), 1-23. [Google Scholar]
 58. Oliva, P.F. (2009). Developing the curriculum. New York: Pearson Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 59. Oliver A. (1989), Handling Pupils’ minconceptions. Presidential Adres Delivered at the Thirteenth National Convention on Mathematics. Physical Science and Biology Education, Pretoria, 3-7 July 1989. http://academic.sun.ac.za/mathed/Malati/Minconceptions.htm adresinden 12.10. 2013 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 60. Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2009). Curriculum: Foundations, principles, and issues (5th Edition). Allyn & Bacon, Boston. [Google Scholar]
 61. Özçelik, D. A. (1981). Araştırma teknikleri: Düzenleme ve analiz. ÜSYM Eğitim Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 62. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 63. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Sage Publications, USA. [Google Scholar]
 64. Payne, D. A. (1994). Designing educational project and program evaluations: A practical overview based on research and experience. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 65. Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(143). 79-88. [Google Scholar]
 66. Posner, G. J. (2004). Analyzing the curriculum (3rd edition). New York: McGraw Hill [Google Scholar]
 67. Reys, B. J., Suydam, M., Lindquist, M. M., & Smith, N. (1998). Helping children learn mathematics (5th edition). Old Tappan, Nj: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 68. Robson, C. (2011). Real world research: A resource for users of social research and methods in applied settings (3rd Edition). Blackwell Publishing. [Google Scholar]
 69. Steinle, V. (2004). Changes with age in students' misconceptions o [Google Scholar]
 70. Stufflebeam, D. (1999). Foundational models for 21 st century program evaluation. The Evaluation Center Occasional Papers Series, Canada. [Google Scholar]
 71. Taşcı, Ö. (2004). İlköğretim 2. kademe matematik programının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 72. Townsend, D. ve Adams, P. (2003). Exploring your learning community. Innisfail: Chinook’s Edge School Division. [Google Scholar]
 73. Tyler, R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Press, Chicago. [Google Scholar]
 74. Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme süreçler yaklaşımlar ve modeller. Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 75. Van De Walle, J. (2004). Elementary and middle school mathematics teaching developmentally (5th Edition). Pearson Education Inc, USA. [Google Scholar]
 76. Visser, M. (2003). Gregory Bateson on deutero-learning and double bind: A brief conceptual history. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 39, 269–278. [Google Scholar]
 77. Webb, N. M. (1997). Assessing students in small collaborative groups. Theory into Practice, 36(4), 205-213. [Google Scholar]
 78. Worthen, B. R. & Sanders, J. R. (1987). Educational evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. London: Longman. [Google Scholar]
 79. Worthern, B. R., Sanders J. R. & Fitzpatrick J. L. (1997). Program evaluation – Alternative approaches and practical guidelines. New York: Longman, Inc. [Google Scholar]
 80. Yazıcı, E. (2009). İlköğretim matematik dersi 6.sınıf öğretim programı’nın değerlendirilmesi üzerine bir çalışma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 81. Yüksel, İ. (2010). Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 82. Zehir, K. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesir işlemlerine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]