International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 407-426

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi

Murat İnce & Özlem Kuuk Yavuz

ss. 407 - 426   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.20   |  Makale No: MANU-1811-08-0005.R2

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 713  |  İndirilme Sayısı: 1089


Özet

Bu çalışmada, 2017–2018 öğretim yılında uygulamaya konulan 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının Eisner'ın Eğitsel Eleştiri modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Zonguldak ilinde bulunan dört ortaokulda görev yapmakta olan sekiz Sosyal Bilgiler dersi öğretmenin görüşleri alınarak yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın bulguları Eisner’ın Eğitsel Eleştiri modelinde yer alan "Tanımlama", "Yorumlama", "Değerlendirme" ve "Temalaştırma" alt boyutlarından yararlanılarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular,  5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının, çalışmaya katılan öğretmenler tarafından genelde olumlu bulunduğunu, ancak uygulamada öğrenci merkezli etkinliklere yer verilememesi, ünite sayısının çok olması ve ayrılan sürenin yetersizliği, kalabalık sınıflar ve teknik donanımdaki yetersizlikler gibi bazı sorunlar yaşandığını göstermektedir. Ancak; 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ile ilgili düzenli olarak yapılacak değerlendirmeler aracılığıyla uygulama aşamasındaki sorunlar aşılarak, öğretim programının daha etkili bir biçime dönüştürüleceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Eisner Eğitsel Eleştiri Modeli, İçerik analizi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ince, M. & Yavuz, O.K. (2018). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 407-426. doi: 10.29329/mjer.2018.172.20

Harvard
Ince, M. and Yavuz, O. (2018). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 407-426.

Chicago 16th edition
Ince, Murat and Ozlem Kuuk Yavuz (2018). "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):407-426. doi:10.29329/mjer.2018.172.20.

Kaynakça
 1. Airasian, P. W. & Walsh, M. E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappa,78(6), 444-449. [Google Scholar]
 2. Applefield, J. M., Huber, R., & Moallem, M. (2000). Constructivim in theory and practice: Toward a beter understanding. High School Journal, 84 (2), 35-53. [Google Scholar]
 3. Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1993) In Search Of Understanding: The Case for  Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision  and Curriculum Development. [Google Scholar]
 5. Chen, C. (2003). A constructivist approach to teaching: implications in teaching computer networking. Information Technology, Learning and Performance Journal, 21(2), 48-64. [Google Scholar]
 6. Çınar, İ. (2010). Eğitim ve Millî Güç Unsurları. Eğitişim Dergisi, Sayı: 27. http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/62-sayi-27/513-milli-guc-unsurlari.html Erişim tarihi: 23.04.2018. [Google Scholar]
 7. Doğanay, A. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretimi İ Editör: C. Öztürk ve D. Dilek. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Eisner, E.W. (1985). The Educational Imagination: On the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan Publishing. [Google Scholar]
 9. Erdoğan, M. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanmış Sosyal Bilgiler Sınıfına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 10. Evin, İ. & Kafadar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının ve Ders Kitaplarının Ulusal ve Evrensel Değerler Yönünden İçerik Çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), Fasnot, C. T. (Ed.). (1996). Constructivism: Theory, perspectives, and practice. New York: Teachers College Press. 93–304.  [Google Scholar]
 11.   Henson, K. (2006). Curriculum planning: integrating multiculturalism, constructivism and education reform. New York: Waveland. [Google Scholar]
 12. Jadallah, E. (2000). Constructivist learning experience for social studies education. The 19. Social Studies, 91(5), 221-225. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara:  Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 14. Lickona, T. (1991). The return of character education. Educational Leadership, 51(3), 6-11. [Google Scholar]
 15. Michaelis, J. U. & Garcia, J. (1996). Social studies for children: A guide to basic instruction. 11th Edition. USA: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 16. McCay, K. (2007). Constructivist approach: Improving social studies. (ED499380) http://www.eric.ed.gov adresinden 18.02.2008 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 17. MEB (1973). Milli Eğitim temel kanunu. Erişim Tarihi:21.07.2018. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. [Google Scholar]
 18. MEB (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara, 2017. [Google Scholar]
 19. NCSS (1992).  A vision of powerful teaching and learning in the social studies. Building social understanding and civic efficacy. Position statement. Washington DC: : National Council for the Social Studies. [Google Scholar]
 20. Öztürk, C.,  Otluoğlu, R. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Ornstein, A. ve Hunkins, F. (1998). Curriculum Foundations, Principles And Issues. Third Edition,Allyn and Bacon, Boston. [Google Scholar]
 22. Ormrod, J. E. (2006). Essentials of educational psychology. Ohio: Pearson Prentice Hall. [Google Scholar]
 23. Pressley, M., Harris, K. R. & Marks M. B. (1992). But Good Strategy Instructors Are Constructivists!. Educational Psychology Review, 4(1), 3-33. [Google Scholar]
 24. TTK (2017).  Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine... Ankara, 18 Temmuz 2017. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf. [Google Scholar]
 25. Worthern, B. R., Sanders J.R. & Fitzpatrick, J. L. (1997). Program evaluation alternative approaches and practical guidelines. Newyork: Longman Inc. [Google Scholar]
 26. Zamanian M., Kashkouli S. M. (2015). Sorour seddighi book review: designing language and teaching curriculum: based on nation and macalister’s (2010). International Journal of Educational Investigations, 2(2), 147-161. [Google Scholar]