International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 379-406

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci

Çiğdem Suzan Çardak & Kıymet Selvi

ss. 379 - 406   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.19   |  Makale No: MANU-1811-08-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 2938  |  İndirilme Sayısı: 1997


Özet

Bu çalışmada, öğretmen eğitimi programlarında zorunlu ders olarak okutulan Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine yönelik standart bir başarı testi geliştirme sürecinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada 10 aşamalı bir süreç izlenmiştir. Bu aşamalar sırasıyla; başarı testinin geliştirilme amacının belirlenmesi, dersin amaç ve davranışlarının belirlenmesi, belirtke tablosunun oluşturulması, kritik davranışlar için çoktan seçmeli test maddelerinin yazılması, belirtke tablosu ve test maddelerinin uzman görüşüne sunulması, ilk test taslağı için öğrenci görüşlerinin alınması, deneme testinin geliştirilmesi, deneme testinin uygulanması (birinci deneme uygulaması), deneme uygulamasından elde edilen veri ile madde analizlerinin yapılması, ikinci deneme uygulaması ile nihai testin istatistiklerinin hesaplanmasıdır. Madde analizleri için iki ayrı deneme uygulamasının yapıldığı bu çalışmada, 39 maddelik taslak test ile yapılan ilk deneme uygulamasına 381, 21 maddelik test ile yapılan ikinci uygulamaya 113 öğrenci katılmıştır. Geliştirilen başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.832, ortalama güçlüğü 0.487’dir. Geçerli ve güvenilir çoktan seçmeli bir başarı testi olarak bu testin, Öğretim İlke ve Yöntemleri ders konuları ile ilgili bilimsel çalışmalarda ve derslerde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Başarı Testi, Test Geliştirme, Öğrenme Düzeyi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cardak, C.S. & Selvi, K. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-406. doi: 10.29329/mjer.2018.172.19

Harvard
Cardak, C. and Selvi, K. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 379-406.

Chicago 16th edition
Cardak, Cigdem Suzan and Kiymet Selvi (2018). "Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):379-406. doi:10.29329/mjer.2018.172.19.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, O. ve Özüdoğru, F. (2013). Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-11.  [Google Scholar]
 2. Altunkaya, H. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Geliştirilmesi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 113-138. [Google Scholar]
 3. Atılgan, H. (2007). “Madde ve Test İstatistikleri”. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Editör: Hakan Atılgan. Genişletilmiş İkinci Basım. Ankara: ANI Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Atılgan, H. (2014). Test Geliştirme. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Editör: Hakan Atılgan. Yedinci Basım. Ankara: ANI Yayıncılık, 315-347. [Google Scholar]
 5. Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Genişletilmiş Üçüncü Basım. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 6. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klâsik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları. [Google Scholar]
 7. Binbaşıoğlu, C. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Dördüncü Basım. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.   [Google Scholar]
 8. Bloom, B. Englehard, M., Furst, E. ,Hill, W. ve Krathwohl, D. (1965). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. Dokuzuncu Basım. New York: David McKay Company, Inc.  [Google Scholar]
 9. Bozdeveci (2005). “İlköğretim Okulu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Avrupa’da Yenilikler” Ünitesinde Çoklu Zeka Temelli Öğretimin Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.   [Google Scholar]
 10. Çam, B. (2006). “İlköğretim öğrencilerinin görsel Okuma düzeyleri İle Okuduğunu Anlama, eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi akademik başarıları Arasındaki İlişki”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]
 11. Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Etkileşimlerinin ve Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 12. Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). Development of an Achievement Test about Solutions for 7th Graders: A Validity and Reliability Study. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1),  209-237. [Google Scholar]
 13. Ekici, M. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Sosyal Ağlar ve İşbirlikli (Collaborative) Öğrenme Yöntemlerinin Erişi Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 14. Evcili, F. ve Gölbaşı, Z. (2017). Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, 29-3. [Google Scholar]
 15. Frederiksen, N.  (1984). The Real Test Bias: Influences of Testing on Teaching and Learning. American Psychologist, 39(3), 193-202.   [Google Scholar]
 16. Fırat-Durdukoca, Ş. (2013). Dizgeli Eğitim ve Düzanlatım Yöntemleriyle İşlenen Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç, Öğrenme Yaklaşımları, Üstbilişsel Farkındalık ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü.  [Google Scholar]
 17. Friedrich, A., Flunger, B., Nagengast, B., Jonkmann, K.  ve Trautwein, U. (2015). Pygmalion effects in the classroom: Teacher expectancy effects on students’ math achievement. Contemporary Educational Psychology, 41, 1–12. DOI:10.1016/j.cedpsych.2014.10.006 [Google Scholar]
 18. Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 40-57.  [Google Scholar]
 19. Gültekin, S. (2016). Eleştirel Düşünmeye Dayalı Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Program Tasarısının Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 20. Güven, E. (2013). Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114-127. [Google Scholar]
 21. Hamarta, E. (2007). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinde Uygulanan Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının, Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]
 22. İlhan, N. ve Hoşgören, G. (2017). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Yaşam Temelli Başarı Testi Geliştirilmesi: Asit Baz Konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110. [Google Scholar]
 23. Kablan, Z. (2012). Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Becerilerine Bilişsel Öğrenme ve Somut Yaşantı Düzeylerinin Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37, 240-253.  [Google Scholar]
 24. Kan, A. (2008). “Ölçme Aracı Geliştirme”. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Editör: Satılmış Tekindal. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 25. Karaca, E. (2008). Test ve Madde Analizi. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Editörler: Serdar Erkan ve Müfit Gömleksiz. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 26. Kotluk, N. ve Yayla, A.  (2016). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Modern Fizik Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 8(1), 213-231. [Google Scholar]
 27. Kutlu, Ö. ve Çok, F. (2002). Cinsel Eğitim Programına Dayalı Cinsel Bilgi Testinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 27(123), 3-12.   [Google Scholar]
 28. Kuzu, A. (2008). Ölçme Aracı Geliştirme, Test ve Madde Analizi. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Ölçme Değerlendirme. Editör: A. Aşkım Kurt. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 29. Oğuz, A. (1999). Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.   [Google Scholar]
 30. Öncü, H. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Geliştirilmiş ikinci basım. Ankara: 72TDFO, Ltd. Şti.  [Google Scholar]
 31. Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÜSYM Eğitim Yayınları. [Google Scholar]
 32. Polat, H. (2016). Çeşitli Öğrenme Ortamlarında Sınıf Yönetiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 33. Sapancı, A. (2005). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Dersindeki Öğrenme Düzeyi İle İlişkisi (Kayseri Örneği)”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.   [Google Scholar]
 34. Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445. [Google Scholar]
 35. Sünbül, A. M. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde öğrenme stillerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(18), 367-380. [Google Scholar]
 36. Tan, Ş. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 239-266. [Google Scholar]
 37. Tekin, H. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 19. Basım. Ankara: Yargı Yayınevi. [Google Scholar]
 38. Tican, C. (2013). Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerine, Eleştirel Düşünme Becerilerine, Demokratik Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 39. Tosun, C. ve Taşkesenliğil, Y. (2011). Revize Edilmiş Bloom’un Taksonomisine Göre Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Konusunda Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522. [Google Scholar]
 40. Turgut, F. M. (1990). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Yedinci Basım. Ankara: Saydam Matbaacılık. [Google Scholar]
 41. Turgut, F. M. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Onuncu Basım. Ankara: Saydam Matbaacılık. [Google Scholar]
 42. Türkyılmaz, A. (2016). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Güdülerine, Kullandıkları Öğrenme Stratejilerine ve Yürütücü Bilişlerine Olan Etkisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]
 43. Usta, E. ve Mahiroğlu, A. (2008). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 1-15. [Google Scholar]
 44. Varış, Y. A., Cesur, D. (2012). Ortaöğretim Müzik Dersine Yönelik Başarı Testinin Geliştirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 3189-3198. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, Cemal. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Öğretmenler İçin El Kitabı). Genişletilmiş üçüncü basım. Ankara: ÖSYM Yayınları 7.  [Google Scholar]
 46. Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma Temelli Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 47. Yokuş, G. (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: Mobil Akademi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 48. Yünkül, E. (2014). Çoklu Ortam Tasarım İlkelerine Göre Hazırlanan Öğretim Yazılımının Başarı ve Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  [Google Scholar]