International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(35) 130-145

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Genel Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Hüseyin Ulus

ss. 130 - 145   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.340.6   |  Makale No: MANU-2004-03-0004.R1

Yayın tarihi: Mart 25, 2021  |   Okunma Sayısı: 142  |  İndirilme Sayısı: 439


Özet

Bu araştırmanın temel amacı Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile genel öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçtan hareketle çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenimine devam eden lisans öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin mutluluk düzeyleri ve genel öz yeterliliklerini inceleyebilmek için veri toplama aracı olarak Doğan ve Akıncı tarafından Türkçe’ye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ile Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Genel Öz Yeterlilik Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerle birlikte One Way Anova, Bağımsız Gruplar t Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi’ne başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin mutluluk düzeyleri ile genel öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş (r=0.40;p<0.01) ve öz yeterliliğin mutluluğun anlamlı bir yordayıcısı olduğu (F=14.35;p<0.05) sonucuna ulaşılmıştır. Ancak mutluluk ve öz yeterliliğin cinsiyete, sınıfa ve yaşa göre anlamlı bir farklılaşmaya sebep olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Öz-Yeterlilik, Resim İş Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ulus, H. (2021). Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Genel Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), 130-145. doi: 10.29329/mjer.2021.340.6

Harvard
Ulus, H. (2021). Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Genel Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), pp. 130-145.

Chicago 16th edition
Ulus, Huseyin (2021). "Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Genel Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35):130-145. doi:10.29329/mjer.2021.340.6.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, M. (2016). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ile Mizah Tarzları ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mersin. [Google Scholar]
 2. Aksoy, A., B., Aytar, A., G. ve Kaytez, N. (2016). Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ve alçakgönüllülüklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. C. 3, 25, s. 1119-1132. [Google Scholar]
 3. Akyüz, H. ve Diğerleri (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşam kaliteleri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Culture and Social Studies. C. 2, 3, s. 253-263. [Google Scholar]
 4. Balcı, Ş. ve Demir, Y. (2018). Sosyal medya kullanımı ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişki; üniversite gençliği üzerine bir inceleme, The Journal of Academic Social Science Studies. 71, s. 339-354, doi: 10.9761/JASSS7762. [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi kitabı, (24. baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. ve Diğerleri (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Can, A. (2018). Spss ile nicel veri analizi, (6. baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Can, M. ve Cantez, K., E. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlilikleri arasındaki ilişki, Aydın Toplum ve İnsan Dergisi. C. 2, 4, s. 61-76. [Google Scholar]
 9. Demir, Ö., M. (2012). Sosyal bilimlerde istatistiksel analiz: Spss 20 kullanım kılavuzu, Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve Mutlu Yaşamın Değerler ve Karakter Güçleri Bağlamında Karma Bir Araştırmayla İncelenmesi (Doktora tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being progress and opportunities, Social İndicators Resourch. C. 2, 31, s. 103-157, doi: 10.1007/BF01207052. [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Doğan, T., Sapmaz, F. ve Akıncı A., Ç. (2013) Öz-eleştiri ve mutluluk, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:21(1), 391-400. [Google Scholar]
 13. Gallagher, M. W. Lopez S. J. ve Preacher, K. J. (2009). The hierarchical structure of well-being, Journal of Personality. C. 4, 77, s. 1025-1050, doi: 10.1111/j.1467-6494.2009.00573.x. [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Görener, A., Öztürk, A. ve Yılmaz, O. (2017). Kocaeli üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mental iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine etkisi, Sportif Bakış; Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi. C. 1, 4, s. 44-50. [Google Scholar]
 15. Gülcan, A. ve Bal P., N. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerine etkisinin incelenmesi, Asya Öğretim Dergisi. 2(1(Özel Sayı)), 41-52. [Google Scholar]
 16. Gürsel, C. ve Taşkıran, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin facebook kullanma alışkanlıkları ile mutluluk düzeyleri, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve okunan bölüm arasındaki ilişkinin incelenmesi, Research Studies Anatolia Journal. C. 2, 1, s. 289-299, doi: 10.33723/rs.434598. [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Kangal, A. (2013). Mutluluk üzerine bir değerlendirme ve Türk hanehalkı için bazı sonuçlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, 12, s. 214-233. [Google Scholar]
 18. Kataman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin alanyazın taraması, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 11-133. [Google Scholar]
 19. Kesgin, E. (2006). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Düzeyleri ile Problem Çözme Yaklaşımlarını Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Denizli. [Google Scholar]
 20. Köse, N. (2015). Ergenlerde akran ilişkilerinin mutluluk düzeyine etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C. 2(4), s. 1-6. [Google Scholar]
 21. Mohan, N., E. Yarcheski, A. ve Yarcheski, T., J. (2005). Happiness as related to gender and health in early adolescents, Clinical Nursing Researce. C. 2, 14, s. 175-190. [Google Scholar]
 22. Öneren, M. ve Çiftçi, G., E. (2013). Yöneticilerin öz yeterlilik ve karar verme tarzlarına ilişkin özel bankalarda bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 27(3). [Google Scholar]
 23. Öztürk, L., Meral, İ. ve Yılmaz, (2017). Lisans öğrencilerinin mutluluk ve akademik başarı ilişkisi; Kırıkkale üniversitesi örneği, International Journal of Disciplines İn Economics and Administrative Sciences Studies, C. 2, 3, s. 77-85, doi: 10.26728/ideas.15. [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Yaşartürk, F. ve Turkmen, M. (2017), Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Cultural And Social Studies. C. 1, 3: s. 253-262. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, F. ve İlhan, İ., Ö. (2010). Genel öz-yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi. C. 4, 21, s. 301-308. [Google Scholar]