International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 163-176

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Barış Çetin

ss. 163 - 176   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.9   |  Makale No: MANU-1911-29-0004.R1

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 312  |  İndirilme Sayısı: 710


Özet

Bu araştırmada ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumları ile cinsiyet, mesleki kıdem, okuttukları öğrenci sayılarına, görev yaptıkları il/ilçe durumuna, öğrenim durumuna göre fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda, tarama modellerinden kesit alma tarama model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Yenice, Çan, Biga ilçeleri ve Çanakkale/ Merkez ilçesinde bulunan 3 özel ve 16 devlet ilkokullarında görev yapmakta olan 131 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sarıkaya, Özgöl ve Yılar (2017) tarafından geliştirilen “Hayat Bilgisi Öğretim Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Sınıf öğretmenlerininSevme, Değer verme Önemseme alt faktör tutum puanları ve hayat bilgisi öğretimi tutum genel toplam puanları cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, okuttukları sınıf mevcudu arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sınıf öğretmenlerininSevme” alt faktör tutum puanları görev yaptıkları yerlere göre anlamlı bir farklılık belirlenirken; “Değer verme”, “Önemseme” alt faktör tutum puanları ve hayat bilgisi öğretimi genel toplam tutum puanları görev yaptıkları yerlere göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Hayat Bilgisi Öğretimi, Tutum


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cetin, B. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 163-176. doi: 10.29329/mjer.2020.258.9

Harvard
Cetin, B. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 163-176.

Chicago 16th edition
Cetin, Baris (2020). "Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):163-176. doi:10.29329/mjer.2020.258.9.

Kaynakça
 1. Aiken, L. R. (1972). Research on attitudes toward mathematics. Arithmetic Teacher, 19, 229-234. Retrieved from https://www-jstor-org.proxy.lib.sfu.ca/stable/pdf/41187993.pdf?refreqid=excelsior%3Aa1b0aa4427ee61c8ff89851ee405591c [Google Scholar]
 2. Allport, G. W. (1967). Attitude. In A Editor, M, Fishbein (Ed.), Reading in attitude theory and measurement (pp. 1-14). New York, London, and Sydney: John Wiley Sons, Inc. [Google Scholar]
 3. Aranson, E., Wilson, T. D. ve Akert, R. M. (2012). Sosyal psikolojisi (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknus Yayınları. [Google Scholar]
 4. Creswell, J.W. (2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall. [Google Scholar]
 5. Gagné, R.G. (1977). The condition of learning (3 third ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston. [Google Scholar]
 6. Güney, S. (2009a). Sosyal psikoloji. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 7. Güney, S. (2009b). Davranış bilimleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 8. Ho, R. (2014). Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS (2 nd ed.). Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group. Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 9. Hogg, M.A.ve Vaughan, G.M. (2011). Sosyal psikoloji. (I. Yıldız ve A. Gelmez, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Karabağ, G. (2009). Hayat bilgisi öğretimi.  İçinde, B. Tay (Ed.), Hayat bilgisi dersinin tarihçesi (ss. 1-19). Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar (Gözden geçirilmiş 9.  basım). İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.  [Google Scholar]
 12. Kağıtcıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2015). Dünden bügüne insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. Istanbul: Evrim Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Kiesler, C.A., Collins, B.E. ve Miller, N. (1969). Attitude change a critical Analysis of theoretical approaches. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons, Inc. [Google Scholar]
 14. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Erişim tarihi 01.01.2018 http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/2010-2011/HayatBilgisi-3.Sınıf.pdf [Google Scholar]
 15. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programı (1, 2 ve 3. sınıflar). Ankara:Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Erişim tarihi 01.01.2018http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI.pdf [Google Scholar]
 16. Mertler, C.A. ve Reinhart, R.V. (2017). Advanced and multivariate statistical methods practical application and ınterpretation. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 17. Miller, M.K. (2009). Nonparametric statistics for social and Behavioral Sciences. Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 18. Öztürk, C. ve Dilek, D. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları. İçinde, C. Öztürk, & D. Dilek, D. (Eds.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ogretimi (ss.53-96). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 19. Pituch, K.A. ve Stevens, J.P. (2016). Applied multivariate statictics for the social science analyses with SAS and IBM‘s SPSS (6 th ed.). New York and London: Routledge Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 20. Rajecki, D.W. (1982). Attitudes themes and advances. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associate, inc. [Google Scholar]
 21. Sarıkaya, İ., Özgöl, M., ve Yılar, R. (2017).  Hayat bilgisi öğretimi tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim online, 16(3), 992–1006.  doi: 10.17051/ilkonline.2017.330237 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Triandis, H.C. (1971). Attitude and attitude change. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley &Sons, Inc. [Google Scholar]
 23. Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2012). Sosyal Psikoloji. 3. Baskı (A. Dönmez, Çev.). İmge Kitabevi: Ankara. [Google Scholar]