International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 78-97

5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2):  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Vakkas Yalçın, Ahmet Simsar & Hızır Dinler

ss. 78 - 97   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.5   |  Makale No: MANU-2003-30-0002.R1

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 704  |  İndirilme Sayısı: 894


Özet

Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının 21.yy becerilerine yönelik bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlilik ve güvenilirlik sonuçlarını ortaya koymaktır. Ölçek geliştirme çalışmalarında izlenen süreç (alan yazın taranması, madde havuzunun oluşturulması, taslak ölçeği uzmanlara verilmesi, ön deneme, yapı geçerliliğinin belirlenmesi) dikkate alınarak taslak ölçeğe son biçimi verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için 5-6 yaş grubunda 317 çocuktan elde edilen verilerle açımlayıcı ve 305 çocuktan elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı analizlerin gerçekleştirilmesi için sosyal bilimlerde kullanılan SPSS ve Mplus 7 programları kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte 33 madde kalmıştır ve bu maddeler Yaşam ve Kariyer Becerileri, Öğrenme ve Yenilik Becerileri (4Cs), Bilgi-Medya ve Teknoloji Becerileri olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı analizler sonucunda, ölçeğin 33 maddeden oluştuğu doğrulayıcı faktör analizinin uyum belirteçleri olan RMSEA, CFI, TLI ve WRMSR gibi değerlerden yararlanılarak, ölçeğin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun saptanmıştır. Güvenirliğin belirlenmesine yönelik olarak Cronbach Alpha (α) değerlerine bakıldığında ise ölçeğin  Öğrenme ve Yenilik Becerileri (4Cs) boyutu için .96,  Yaşam ve Kariyer Becerileri boyutu için .94 ve  Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri boyutu için .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tek boyutlu halinin Cronbach Alpha (α) scoru .97 gibi yüksek bir değer olarak hesaplanmıştır. 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yüzyıl Becerileri ölçeğinin; 33 maddeden oluştuğu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin uyum belirteçleri ile belirlenmiş, DAY-2 ölçeğinin kuramsal ve istatiksel açıdan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: 21. yy Becerileri, 5-6 Yaş, Okul Öncesi, Erken Çocukluk Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yalcin, V., Simsar, A. & Dinler, H. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2):  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 78-97. doi: 10.29329/mjer.2020.258.5

Harvard
Yalcin, V., Simsar, A. and Dinler, H. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2):  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 78-97.

Chicago 16th edition
Yalcin, Vakkas, Ahmet Simsar and Hizir Dinler (2020). "5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2):  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):78-97. doi:10.29329/mjer.2020.258.5.

Kaynakça
 1. Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi,32 (1). [Google Scholar]
 2. Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers: OECD Publishing. 25 Ocak 2019 tarihinde http://www.oecdilibrary.org/education/21st-century-skills-and-competences-for-newmillennium- learners-in-oecd-countries_218525261154 adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 3. Aygün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175. [Google Scholar]
 4. Beers, S. Z. (2011). 21st century skills Preparing students for their future Retrieved from https://www.mheonline.com/mhmymath/pdf/21st_century_skills.pdf  [Google Scholar]
 5. Brown, S. (2018). Best Practices in 21st Century Learning Environments: A Study of Two P21 Exemplar Schools. (Doktora tezi), Brandman, California.  [Google Scholar]
 6. Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. Newyork: Guildford Publications, Inc. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk. Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.  [Google Scholar]
 9. Ceylan, Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin dünya vatandaşlığı eğitimi ile ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1), 78-93. [Google Scholar]
 10. Çevik, M. & Şentürk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences. 14(1), 011–028. [Google Scholar]
 11. Çil, E. (2018). Okul öncesi dönemde STEM eğitimi. Pegem Atıf İndeksi, 457-483. [Google Scholar]
 12. Çokluk, O., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları (3rd Ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. EnGauge. (2003). En Gauge 21st Century Skills. Retrieved from https://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf  [Google Scholar]
 15. Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29. [Google Scholar]
 16. George, D. ve Mallery, P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide & reference 1.0 uptdate, (3rd.ed.), Allyn and Bacon Publications. [Google Scholar]
 17. Gökçe, E. (2000). Yirmi birinci yüzyılın öğretmeni. Çağdaş Eğitim Dergisi, 270, 21-26. [Google Scholar]
 18. Göksün, D. O., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190).  [Google Scholar]
 19. Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Paper presented at the World Economic Forum. Obtenida el.  [Google Scholar]
 20. Harari, Y. N. (2018). 21.yüzyıl için 21 ders (S. Siral, Trans.). İstanbul: Kolektif Kitap.  [Google Scholar]
 21. Herring, D. F. ve Notar, C. E. (2011). Show what you know: ePortfolios for 21st century learners. College Student Journal, 45(4), 786-792. [Google Scholar]
 22. Hu, L. T.,& Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.  [Google Scholar]
 23. Kayış, A. (2014). Güvenirlik analizi. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 404-409). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Kenan, S. (2005). 21. yy'da Türkiye'de öğretmen olmak (EBSAD - Öğretmenlik Vizyon Programı Seminer Notları). Paper presented at the EBSAD - Öğretmenlik Vizyon Programı http://www.ebsad.org/img/20140407__2541009784.pdf  [Google Scholar]
 25. Kline, B. R. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd Edt.). Newyork London: The Guilford Press. [Google Scholar]
 26. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 27. Lamb, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2017). Key Skills for the 21st Century: an evidence-based review. Retrieved from https://education.nsw.gov.au/our-priorities/innovate-for-the-future/education-for-a-changing-world/research-findings/future-frontiers-analytical-report-key-skills-for-the-21st-century/Key-Skills-for-the-21st-Century-Executive-Summary.pdf  [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü-MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara. [Google Scholar]
 29. Muthén, L. K., ve Muthén, B. O. (1998-2012). Mplus user's guide. Seventh Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. [Google Scholar]
 30. National Research Council. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop: National Academies Press.  [Google Scholar]
 31. Özçelik, A., & Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrencilerle yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 334-351. [Google Scholar]
 32. P21 (Partnership21). (2015). P21 framework definitions. 13 Kasım 2019 tarihinde http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_Ne w_Logo_2015.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 33. P21. (2018a). Assessment: A 21st Century Skills Implementation Guide. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_assessment.pdf  [Google Scholar]
 34. P21. (2018b). Showcasing the Nation’s Best in 21st Century Learning. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/exemplars/P21_Patterns_of_Innovation_Final.pdf  [Google Scholar]
 35. Partnership for 21st Century Skills (P21). (2003). Learning for the 21st century: A report and mile guide for 21st century skills. Retrieved from Washington, D.C.: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480035.pdf  [Google Scholar]
 36. Partnership for 21st Century Skills. (2009). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://www.p21.org/our-work/p21-framework  [Google Scholar]
 37. Pedro, F. (2006). The new mıllennıum learners: Challenging our views on ICT and learning. 3 Şubat 2019 tarihinde http://www.oecd.org/edu/ceri/38358359.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 38. Peterson, R. (2000). A meta-analysis of variance accounted for and factor loadings in exploratory factor analysis. Marketing Letters, 11, 261–275. [Google Scholar]
 39. Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. MCB University Press, 9(5), 1-6. [Google Scholar]
 40. Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants, part II: Do they really think differently? NCB University Press, 9(6), 1-6. [Google Scholar]
 41. Prensky, M. (2003). Has growing up digital and extensive video game playing affected younger military personnel’s skill sets?. I/ITSEC 2003’te sunulmuş bildiri. [Google Scholar]
 42. Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of educational research, 99(6), 323-338 [Google Scholar]
 43. Şahin, M. C. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yeni binyılın öğrencileri (OECDNew millenium learners) ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlamamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 44. Şahin, M.G., ve Boztunç Öztürk, N. (2018). Eğitim alanında ölçek geliştirme süreci: Bir içerik analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199. doi:10.24106/kefdergi.375863 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (M. Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık [Google Scholar]
 46. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 47. Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara, Turkey: Nobel Akademi Publishing. [Google Scholar]
 48. Tezbaşaran, A.A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları.  [Google Scholar]
 49. Thomas, K. S. (2014). The effectiveness of select upward bound programs in meeting the needs of 21st century learners in preparation for college readiness. [Google Scholar]
 50. Tuğluk, M. N., & Özkan, B.(2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Analizi. Temel Eğitim, 1(4), 29-38. [Google Scholar]
 51. Uğraş, M. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 1(1)s. 39-54. [Google Scholar]
 52. Veneziano L. ve Hooper J. (1997). “A method for quantifying content validity of health-related questionnaires”. American Journal of Health Behavior, 21(1):67-70. [Google Scholar]
 53. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.  [Google Scholar]
 54. Williams, C., Gannon, S. ve Sawyer, W. (2013). A genealogy of the ‘future’: Antipodean trajectories and travels of the ‘21st century learner’. Journal of Education Policy, 28(6), 792-806. [Google Scholar]
 55. Woods-Groves, S. (2015). The human behavior rating scale–brief: A tool to measure 21st century skills of K-12 learners. Psychological Reports: Measure & Statistics, 116(3), 769-796. [Google Scholar]
 56. Yalçın, V. (2019). Kuram, öğretim modeli, uygulama yöntemi ve çalışma planı bağlamında STEM. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 90, Mart 2019, s. 356-368 [Google Scholar]
 57. Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları.  [Google Scholar]
 58. Young, J. S. (2012). Linking learning: Connecting traditional and media literacies in 21st century learning. Journal of Media Literacy Education, 4(1), 70-81. [Google Scholar]
 59. North Central Regional Educational Laboratory and the Metiri Group-NCREL (2003). 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age. http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf (Erişim tarihi: 05.02.2020). [Google Scholar]