International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 214-233

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

Nur Akcanca & Lale Cerrah Özsevgeç

ss. 214 - 233   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.13   |  Makale No: MANU-1901-28-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 671  |  İndirilme Sayısı: 977


Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının “Fen Eğitimi” dersini değerlendirdikleri yansıtıcı günlüklere ilişkin görüşlerini derinlemesine belirlemektir. Araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma Kafkas üniversitesinde öğrenim gören 42 okul öncesi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme yoluna gidilerek çalışma grubu Fen Eğitimi dersini alan adaylar arasından belirlenmiştir. Öğretmen adayları her ders sonunda yansıtıcı günlük yazmışlardır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı günlük kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından amaç çerçevesinde hazırlanmış 4 ana sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Hazırlanan ankette, öğretmen adaylarının yansıtıcı günlüklerin kullanımına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşleri, faklı derslerde kullanımına ilişkin fikirleri ve günlüklerin içerisinde yer alan sorulara ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. Hazırlanan anketin içerisinde yer alan sorular Fen Eğitimi eğitiminde uzman üç akademiysen tarafından incelenmiş, uzman görüşleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Yansıtıcı günlüklerden sağlıklı bilgi elde edilebilmesi için öğretmen adaylarına, yansıtıcı günlüklere ilişkin 2 saatlik bir eğitim verilmiştir. Yansıtıcı günlüklerin ne olduğu ve hangi amaçlar için kullanılabileceği, kendilerinden hangi amaç için kullanmalarının isteneceği, bilinen günlüklerden farkları gibi konulara değinilmiştir. Öğretmen adaylarından toplanan nitel verilerin analizi için açıklayıcı ve çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yansıtıcı günlükleri, hem dersi değerlendirmede hem de kendi öz değerlendirmelerinde kullanılabilecek etkili bir araç olarak gördükleri belirlenmiştir. Günlüklerin dersin tekrarı niteliği taşıdığı ve yaratıcı fikirlerinin gelişimine de katkı sağladığı ile ilgili görüşler elde edilmiştir. Öğretmen adayları yansıtıcı günlüklerin öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemede de yol gösterici olabileceğini ve kendi fikirlerinin dikkate alınmasından da kendilerini değerli hissedebileceklerini belirtmişlerdir. Adaylar, yansıtıcı günlüklerin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirip başarıyı arttırması ve öğretmen-öğrenci iletişiminin güçlenmesi açısından özellikle uygulamalı derslerde kullanılmasını önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı günlükler, fen eğitimi, okul öncesi öğretmen adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Akcanca, N. & Ozsevgec, L.C. (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 214-233. doi: 10.29329/mjer.2019.202.13

Harvard
Akcanca, N. and Ozsevgec, L. (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 214-233.

Chicago 16th edition
Akcanca, Nur and Lale Cerrah Ozsevgec (2019). "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):214-233. doi:10.29329/mjer.2019.202.13.

Kaynakça
 1. Akcanca, N. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik bilimsel yaratıcılığı destekleyen öğretim teknikleriyle hazırlanmış etkinliklerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. [Google Scholar]
 2. Akkoyunlu, B., Telli, E., Çetin, M. N. ve Dağhan, G. (2016). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(4), 312-330. [Google Scholar]
 3. Andrusyszyn, M. A. ve Davie, L. (1997). Facilitating reflection through interactive journal writing in an online graduate course: A qualitative study. Journal of Distance Education, 12(1/2), 103-126. [Google Scholar]
 4. Arslan, M. M. (2017). Adayların yansıtıcı günlüklerinde öğretmenlik uygulamasına yönelik farkındalıkları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1017-1026. [Google Scholar]
 5. Brooman, S. ve Darwent, S. (2012). A positive view of first-year undergraduate reflective diaries: Focusing on what students can do. Reflective Practice, 13(4), 517-531. [Google Scholar]
 6. Brownlee, J., Purdie, N. ve Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in preservice teacher education students. Teaching in Higher Education, 6, 247-268. [Google Scholar]
 7. Burke, K. A., Greenbowe, T. J. ve Hand. B. M. (2006). Implementing the science writing heuristic in the chemistry laboratory. Journal of Chemical Education, 83(7), 1032-1038. [Google Scholar]
 8. Can, R. ve Altuntaş, B. (2016). Yansıtıcı günlük yazma uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 53-63. [Google Scholar]
 9. Cengiz, C. ve Karataş, F. Ö. (2012). Pre-service science teachers’ views about a two-column-writing activity. The International Journal of Research in Teacher Education, 4(2), 14-24. [Google Scholar]
 10. Connor-Greene, P. (2000). Making connections: Evaluating the effectiveness of journal writing in enhancing student learning. Teaching Psychology, 27(1), 44-46. [Google Scholar]
 11. Dixon, B. J. A. (2009). A formative experiment investigating the use of reflective video journals to increase high school students' metacognition. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of San Diego and San Diego State University.  [Google Scholar]
 12. Dummer, T. J. B., Cook, I. G., Parker, S. L., Barrett, G. A. ve Hull, A. P. (2008) Promoting and Assessing ‘Deep Learning’ in Geography Fieldwork: An Evaluation of Reflective Field Diaries. Journal of Geography in Higher Education, 32(3), 459-479. [Google Scholar]
 13. Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57. [Google Scholar]
 14. Epp, S. (2008). The value of reflective journaling in undergraduate nursing education: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 45(9), 1379-1388. [Google Scholar]
 15. Erduran Avci, D. (2008). The use of student journals in science and technology education. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32. [Google Scholar]
 16. Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R. (2006, Eylül). Fen günlüklerinin dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanarak değerlendirilmesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 710-714, Ankara (Poster). [Google Scholar]
 17. Ersozlu, Z. N. ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 141-159. [Google Scholar]
 18. Farrah, M. (2012). Reflective journal writing as an effective technique in the writing process. An-Najah University Journal of Reseacrh (Humanities), 26(4), 997-1025. [Google Scholar]
 19. Gleaves, A., Walker, C. ve Grey, J. (2007). Using digital and paper diaries for learning and assessment purposes in higher education: A comparative study of feasibility and reliability. Assessment and Evaluation in Higher Education, 32(6), 631-643. [Google Scholar]
 20. Griffith, B. A. ve G. Frieden. (2000). Facilitating reflective thinking in counselor education. Counselor Education and Supervision, 40(2), 82-94.  [Google Scholar]
 21. Gür, H. (2008). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme. İ.H. Demircioğlu (Ed.), Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması içinde. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Güven, G. (2013). Fen ve teknoloji laboratuvar uygulamalarında sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlük yazım ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. [Google Scholar]
 23. Güven, G., Sülün, Y. ve Çam, A. (2014). The examination of elementary preservice teachers’ reflective diaries and epistemological beliefs in science laboratory. Teaching in Higher Education, 19(8), 895-907. [Google Scholar]
 24. Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236. [Google Scholar]
 25. Kok, J. ve Chabeli, M. M. (2002). Reflective journal writing: How it promotes reflective thinking in clinical nursing education: A students’ perspective. Curationis, 25(3), 35-42. [Google Scholar]
 26. Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi. [Google Scholar]
 27. Langer, A. M. (2002). Reflecting on practice: using learning journals in higher and continuing education. Teaching in Higher Education, 7(3), 337-351. [Google Scholar]
 28. Lee, H. J. (2005). Understanding and assessing pre-service teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher, 21(1), 699-715. [Google Scholar]
 29. Malthouse, R. ve Roffey Barentsen. J. (2013). Reflective Practice in Education and Training. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 30. McGuinness, M. ve Simm, D. (2005) Going global: long-haul fieldwork on undergraduate geography. Journal of Geography in Higher Education, 29(2), 241-253. [Google Scholar]
 31. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: Sage. [Google Scholar]
 32. Minott, M. A. (2008). Valli’s typology of reflection and the analysis of pre-service teachers’ reflective journals. Australian Journal of Teacher Education, 33(5), 55-65. [Google Scholar]
 33. Moffitt, G. (2000). Dialogue journals ın the science classroom: A case study. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The University of New Burnswick. [Google Scholar]
 34. Moon, J. ( 2003). Learning Journals and Logs, Reflective Diaries, Centre for Teaching and Learning, University College Dublin Resources. Erişilme Tarihi: 23 Kasım 2018, Web site: http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0035.pdf [Google Scholar]
 35. Nevalainen, M. K., Mantyranta, T. ve Pitkala, K. H. (2010). Facing uncertainty as a medical student—A qualitative study of their reflective learning diaries and writings on specific themes during the first clinical year. Patient Education and Counseling, 78(2), 218-223. [Google Scholar]
 36. Nückles, M., Schwonke, R., Berthold, K. ve Renkl, A. (2004). The use of public learning diaries in blended learning. Journal of Educational Media, 25(1), 49-66.  [Google Scholar]
 37. Perkan Zeki, C. (2012). Yansıtıcı günlüklerde yönlendirme sorularının önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(2), 282-292. [Google Scholar]
 38. Salehuddin, K., Ibrahim, N., Aladdin, A. ve Zainudin, I. S. (2012). Making compartmentalized learning a history through reflective diary writing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 706-710. [Google Scholar]
 39. Shepardson, D. P. ve Britsch, S. J. (1997). Children’s science journals: tools for teaching, learning, and assessing. Science and Children, 34(5), 12-47. [Google Scholar]
 40. Spalding, E. ve Wilson, A. (2002). Demystifying reflection: A study of pedagogical strategies that encourage reflective journal writing. Teachers College Record, 104(7), 1393-1421. [Google Scholar]
 41. Srimavin, W. ve Darasawang, P. (2004, September). Developing self-assessment through journal writing. Proceedings of the Independent Learning Conference, University of Melbourne, Melbourne, Australia. [Google Scholar]
 42. Stefani, L., Clarke, J. ve Littlejohn, A. (2000). Developing a student-centred approach to reflective learning. Innovations in Education and Training International, 37(2), 163-171. [Google Scholar]
 43. Sungur Alhan, S. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının astronomi temelli konularda teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi. [Google Scholar]
 44. Swindell, M. L. ve Watson, J. (2006). Teaching ethics through self-reflective practice. Journal of Social Work Values and Ethics, 3(2), 1-20. [Google Scholar]
 45. Şaşmaz-Ören, F. (2005). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme halkası yaklaşımının öğrencilerin başarı, tutum ve mantıksal düşünme yetenekleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 46. Taib, F., Fakri, N. M. R. M., Hanafi, M. S. I. M. ve Nor, Z. M. (2016). Reflective diaries an impactful learning strategy in the undergraduate palliative care learning. Education in Medicine Journal, 8(2), 41-48. [Google Scholar]
 47. Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 48. Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 104-117. [Google Scholar]
 49. Towndrow, P. A., Ling, T. A. ve Venthan, A. M. (2008). Promoting inquiry through science reflective journal writing. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 4(3), 279-283. [Google Scholar]
 50. Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf fen ve matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi. [Google Scholar]
 51. Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Walker, S. E. (2006). Journal writing as a teaching technique to promote reflection. Journal of Athletic Training, 41(2), 216-221. [Google Scholar]
 53. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]