International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 198-213

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Filiz Kara & Dilek Çelikler

ss. 198 - 213   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.12   |  Makale No: MANU-1812-16-0002.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 1686  |  İndirilme Sayısı: 1454


Özet

Araştırma, 5. sınıf öğrencilerinin bağlam temelli öğrenmeye yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı Samsun İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulun 5. sınıfında öğrenim gören 22 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Uygulamada “Maddenin Değişimi” ünitesi 5E öğrenme modeline dayalı bağlam temelli öğrenmeye yönelik olarak hazırlanan ders planlarıyla yürütülmüştür. Ders planlarında günlük yaşamdan bağlamlar içeren hikayeler bulunmaktadır. Görüşmede kullanılmak üzere 2 uzman görüşü alınarak 7 soru hazırlanmıştır. Uygulama sonunda rastgele seçilen 9 gönüllü öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilerek analiz aşamasında transkripsiyonu yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin betimsel analizi yapılarak her bir soruya verilen cevaplar gruplandırılarak tablolaştırılmış ve öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler gerçek yaşam bağlamlarının bulunduğu hikâyelerden hoşlandıklarını, hikayelerle işlenen dersi daha çok sevdiklerini, hikâyeler sayesinde eğlenerek öğrendikleri ve hikâyelerle ve daha iyi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin ilgilerini çeken olaylarla kurulan bağlamlar içeren hikâyeleri daha çok hatırladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin bağlam temelli öğrenmeye yönelik olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlam, bağlam temelli öğrenme, günlük yaşam, fen eğitimi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kara, F. & Celikler, D. (2019). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 198-213. doi: 10.29329/mjer.2019.202.12

Harvard
Kara, F. and Celikler, D. (2019). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), pp. 198-213.

Chicago 16th edition
Kara, Filiz and Dilek Celikler (2019). "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28):198-213. doi:10.29329/mjer.2019.202.12.

Kaynakça
 1. Acar, B. (2011). Mikroorganizmalar konusunun farklı bağlamlar yardımıyla işlenmesinin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 2. Ayas, A., Çepni, ve & Akdeniz, A. R. (1993). The development of Turkish secondary science curriculum. Science Education, 77(4), 433-440. [Google Scholar]
 3. Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 149-155. [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (13. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.   [Google Scholar]
 5. Baş, G., Şentürk, C. ve Ciğerci, F. M. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13-14 Ekim 2016, Bilecik.  [Google Scholar]
 6. Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., De Jong, O. ve Pilot, A. (2006). A research approach of designing chemistry education using authentic practices as context. International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086.  [Google Scholar]
 7. Choi, H. J. ve Johnson, S. D. (2005). The effect of context-based video instruction on learning and motivation in online courses. The American Journal of Distance Education, 19(4), 215-227. [Google Scholar]
 8. Çekiç-Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerin etkisi (doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (genişletilmiş 3. baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık. [Google Scholar]
 10. Değermenci, A. (2009). Bağlam temelli dokuzuncu sınıf dalgalar ünitesine yönelik materyal geliştirme, uygulama ve değerlendirme (yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 11. Demircioğlu, H., Bektaş, F. ve Demircioğlu, G. (2018). Sıvıların özellikleri konusunun bağlam temelli yaklaşımla öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 13-25.  [Google Scholar]
 12. Demircioğlu, H. ve Demircioğlu, G. (2005). Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 401-414. [Google Scholar]
 13. Derman, A. ve Badeli, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf “saf madde ve karışım” konusunun öğretiminde 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1860-1881. [Google Scholar]
 14. Ellis, R. ve Gabriel, T. (2010). Context-based learning for beginners: CBL and non-traditional students. Research in Post-Compulsory Education, 15(2), 129-140. [Google Scholar]
 15. Glynn, S. ve Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. R. E. Yager (Ed.), Best practices in professional development exemplary science (s. 75-84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press. [Google Scholar]
 16. Gül, Ş., Keskin, B. ve Özay-Köse, E. (2016). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin madde bağımlılığı konusundaki bilgi düzeylerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 52-64. [Google Scholar]
 17. Gül, Ş. ve Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32 (1) 45-68. [Google Scholar]
 18. Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Study Science Education, 22(1), 1-41. [Google Scholar]
 19. Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325. [Google Scholar]
 20. Holbrook, J. (2014). A context-based approach to science teaching. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 152-154. [Google Scholar]
 21. Holman, J. ve Pilling, G. (2004). Thermodynamics in context: A case study of contextualized teaching for undergraduates. Journal of Chemical Education, 81(3), 373-375. [Google Scholar]
 22. Ingram, S. J. (2003). The effects of contextual learning instruction on science achievement of male and female tenth grade students (doctor of philosophy dissertation). The Graduate Faculty of the University of South Alabama. [Google Scholar]
 23. İlhan, N. (2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context based) öğretim yaklaşımının etkisi (doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 24. Kara, F. ve Kefeli, N. (2018). Kavram haritaları kullanımının öğrencilerin başarı, mantıksal düşünme becerisi ve fen bilimlerine yönelik tutumlarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2) 594-619. [Google Scholar]
 25. Karslı, F. ve Kara-Patan, K. (2016). Effects of the context-based approach on students’ conceptual understanding: “the umbra, the solar eclipse and the lunar eclipse”. Journal of Baltic Science Education, 15(2), 246-260. [Google Scholar]
 26. Karslı, F. ve Saka, Ü. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin ‘besinleri tanıyalım’ konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli yaklaşımın etkisi. Elementary Education Online, 16(3), 900-916. [Google Scholar]
 27. Keskin, F. ve Çam, A. (2019). Yaşam temelli REACT stratejisinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve fen okuryazarlığına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (49), 38-59. [Google Scholar]
 28. Kistak, Ö. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin yasam temelli yaklaşımla öğretimi (yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 29. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 30. Millar, R. ve Osborne, J. (1998). Beyond 2000: Science education for the future, (a report with ten recommendations), London: King’s College London, School of Education, [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151, 17 Şubat 2015. [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325, 15 Kasım 2018. http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/Beyond%202000.pdf, 13 Kasım 2018. [Google Scholar]
 33. Rayner, A. (2005). Reflections on context based science teaching: a case study of physics students for physiotherapy, Annual UniServe Science Blended Learning Symposium Proceedings, (poster presented), Sydney, Australia, 169-172. [Google Scholar]
 34. Reid, N. (2000). The presentation of chemistry logically driven or applications-led?. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 381-392. [Google Scholar]
 35. Özay-Köse, E. & Çam, F. (2014). Biyoloji dersi için “yaşam temelli öğrenme” yaklaşımı ve içerikleri. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 4 (Özel Sayı 1), 1-17.  [Google Scholar]
 36. Sadi-Yılmaz, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri (doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 37. Sari, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bağlama dayalı yaklaşımın benimsendiği bir materyalin geliştirilmesi (yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 38. Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul. [Google Scholar]
 39. Stewart, C. J. ve Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and practices (4th edition). Dubuque, Lowa: W.C. Brown Publishers. [Google Scholar]
 40. Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 41. Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yasam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması (yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 42. Yaka, A. (1996). Tarihsel süreç içinde modern fen bilimleri eğitiminin Türk eğitim sistemine geç girmesinin nedenleri ve sonuçları, İzmir Buca Eğitim Fakültesi 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 31-44. [Google Scholar]
 43. Yayla, K. (2010). Elektromanyetik indüksiyon konusuna yönelik bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 44. Yıldırım, G. ve Gültekin, M. (2017). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 81-101. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, H. İ. ve Kansız, F. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi-1. The Journal of Academic Social Science Studies, (60), 17-40. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]