International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 702-722

Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme

Ebru Araç Ilgar & Bekir Barış Cihan

ss. 702 - 722   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.34   |  Makale No: MANU-1812-23-0004

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 1886  |  İndirilme Sayısı: 1281


Özet

Bu araştırma spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğretim üyelerinin görüşlerine göre, Türk sporundaki güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik muhtemel çözüm önerilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu spor bilimleri fakültelerinde görevli 5 öğretim üyesi ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görevli 5 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ‘parantezleme’, ‘fenomenolojik redüksiyon’, ‘imgesel çeşitleme’ ve ‘anlam ve özlerin sentezlenmesi’ olarak isimlendirilen dört farklı süreç izlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türk sporunda sorunlar ve çözüm önerileri; devlet politikası ile ilgili problemler, yönetici problemleri, tesis problemleri, antrenör problemleri, akademik problemler ve bunların çözüm önerileri olmak üzere beş kategoride toplanmıştır. Paydaş kurumlar arası iletişim yetersizliği, spor tesisleri yapımındaki plansızlık ve mevcut tesislerin bakım ve onarımlarındaki yetersizlikler, kulüp yöneticilerinin niteliksel olarak yeterli görülmemesi, antrenörlerin alan bilgisinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamaması katılımcılar tarafından Türk sporunun problemleri olarak belirtilmiştir. Bu problemlere çözüm önerileri olarak ise; spor kulüplerinde, kulübün işleyişini kontrol, raporlama, strateji ve kalite planlamaları görevlerini yerine getirecek spor yöneticiliği mezunlarının istihdam edilmesi, tesis yapımı planlanırken bölgenin nüfusu, okul- öğrenci- kulüp ve sporcu sayısı, iklim şartları, ulaşım imkânları, mevcut tesislerin istatistik bilgileri etüt edilerek projeler oluşturulması, Akademisyenler ile spor yöneticileri arasındaki bağın güçlendirilmesi şeklindedir.  Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik Spor Bakanlığının işbirliği içerisinde spor politikasını gözden geçirmesinin ve değişim gerekliliğinin Türk sporunun gelişimi açısından önemi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk sporu, sorunlar, fenomenoloji


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ilgar, E.A. & Cihan, B.B. (2019). Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 702-722. doi: 10.29329/mjer.2019.185.34

Harvard
Ilgar, E. and Cihan, B. (2019). Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 702-722.

Chicago 16th edition
Ilgar, Ebru Arac and Bekir Baris Cihan (2019). "Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):702-722. doi:10.29329/mjer.2019.185.34.

Kaynakça
 1. Akdeniz, S. (2004). Özel Spor Merkezlerinde Hizmet Kavramının Önemi ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 2. Aras, A. E. (2000). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar (Eskişehir İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 3. Basım, N. H. & Argan, M. (2009). Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Bucher, C. A. & Krotee, M. L. (2002). Management of Phsical Education and Sport. New York: McGraw- Hill Companies.  [Google Scholar]
 5. Chien, Y. L, Ping, C. L. & Hui, F. N. (2009). Theorizing the Role of Sport in State-Politics. International Journalof Sport and Exercise Science; 1 (1), 23-32. [Google Scholar]
 6. Cushion, C. J., Armour, K. M. & Jones, R. L. (2003).  Coach education and continuing professional development, experiences and learning to coach. QUEST, 55, 215-230. [Google Scholar]
 7. Çalışkan, G. (2001). Liderlik Açısından Antrenör Davranışlarının Sporcu Performansı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [Google Scholar]
 8. Çolakoğlu, T. (2004). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Açısından Okul Sporları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 9. Davis, K. A., (1994). Sport Management, Successful Private Sector Business Strategies, Dubuque: WBC Brown & Benchmark Publishers. [Google Scholar]
 10. Devecioğlu, S., Çoban, B. & Karakaya, Y. E., (2011). Türkiye’de Spor Eğitimi Sektörünün Genel Görünümü, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 627-654. [Google Scholar]
 11. Devecioğlu, S., Çoban, B. & Yıldırım, E. (2003). Amatör Spor Kulüplerinde Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Erkan, M. & Terekli, S. M. (2004). Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Ligi Örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.  [Google Scholar]
 13. Erten, R. (2006).  Türk Sporunun Yapısal Düzeni, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10 (2) 125–145. [Google Scholar]
 14. Erturan-Öğüt, E. E. & Şahin, M. Y. (2017). Amatör Spor Kulüplerinin Sorunları: Açımlayıcı Bir Araştırma. Spor Bilimleri Dergisi, 28(2), 101-120. [Google Scholar]
 15. Giorgi, A. & Giorgi, B. (2003). Phenomenology. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London: Sage. [Google Scholar]
 16. Gökçelik, E. & Uğur, O. A. (2015). Türkiye ve Avustralya’da Uygulanan Spor Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 1: 32-40. [Google Scholar]
 17. Görücü, A. (2006). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Aktif Spor Yapma Durumlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16; 343-351. [Google Scholar]
 18. Güngörmüş, A. H. & Yılmaz, B. (2007). Milletvekillerinin Türk Sporunun Sorunlarına İlişkin Görüşleri. TSA, 11(1); 40-51.      [Google Scholar]
 19. Houlihan, B. (2004). Politics and Sport.  Coakley J, Dunning E (Edt). Handbook of Sports Studies. 1. Baskı. New Delhi: Sage Publications Company.     [Google Scholar]
 20. İnci, H. (2011). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Spora Katkıları ve Spor Politikalarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 21. Jowett, S. & Ntoumanis, N. (2003) The Greek Coach- Athlete Relationship Questionnaire (GrCART-Q): Scale development and validation. International Journal of Sport Psychology, 34,101-124. [Google Scholar]
 22. Kalkavan, A., Karakuş, S., Eynur, B., R. & Demirel, M. (2006). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Spor Eğitimi Ne Olmalıdır? Uluslararası Ab Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Ve Siyasi Yapısındaki Değişim Ve Dönüşümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [Google Scholar]
 23. Karakuş, E. & Sunay, H. (2000). Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında, Yerel Yönetimlerin Yeri ve Fonksiyonuna İlişkin Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri’’, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 63-80.    [Google Scholar]
 24. Kuter, E. & Öztürk F. (1997). Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Ankara: Bağırgan Yayınevi.  [Google Scholar]
 25. Merriam, S., B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.  [Google Scholar]
 26. Nam, D. H. (1997). A Descriptive Study Of College Students’ Opinions On The Link Between Sports And Politics In The Republic Of Korea. Doctor Thesis. United States Sports Academy, Daphne-Alabama. [Google Scholar]
 27. Özen, G., Koçak, F., Boran, F., Sunay, H. & Gedikli, N. (2012). Türk Spor yönetimindeki mevcut sorunlara ilişkin akademisyenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(4), 107-116. [Google Scholar]
 28. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M.Bütün ve S.B. Demir. (Çev. Ed.t), Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 29. Pietkiewicz, I. & Smith, J. A. (2014). A practical guide to using interpretative phenomenological analysis in qualitative research psychology. Psychological Journal, 20(1) 7-14. DOI:10.14691/CPPJ.20.1.7 [Google Scholar]
 30. Pulur, A. & Tamer, K. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset. [Google Scholar]
 31. Seven, N. (2003). Spora Yönelmede Sosyal Ekonomik Seviyelerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.  [Google Scholar]
 32. Sevim, Y., Tuncel, F., Erol, E. & Sunay, H. (2001). Antrenör Eğitimi ve İlkeleri. Ankara: Gazi Kitapevi. [Google Scholar]
 33. Sunay, H. (2009). Spor Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.  [Google Scholar]
 34. Şahin, M. Y. & İmamoğlu F. A. (2011). Akademisyenlerin ve milletvekillerinin spor siyaset etkileşimine yönelik görüşleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (2), 25-44. [Google Scholar]
 35. Tonga, D. (2015). Eğitimde Tartışılması Ve Çözülmesi Gereken Güncel Sorunlar: Şike, Kopya, Torpil ve Doping. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 313-328. [Google Scholar]
 36. Uğur, A. O. & Yenel, F. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 149-173. [Google Scholar]
 37. Yetim, A. & Günay, M. (1992). "Yönetim Süreçleri ve Spor Yönetimi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,1-8. [Google Scholar]
 38. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.  [Google Scholar]
 39. Yıldırım, M. (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176. [Google Scholar]
 40. Yılmaz, T. & Demir, H. (2008). Orta öğretim kurumlarında spor alanı uygulaması (Eskisehir- Sivas Örneği). Sivas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 10 (3), 28–35. [Google Scholar]
 41. Zengin, E. & Öztaş, C. (2008). Yerel Yönetimler ve Spor. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul, 55. Kitap, 49-78. [Google Scholar]