International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 521-537

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları ve Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanımı

Hanife Esen Aygün

ss. 521 - 537   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.24   |  Makale No: MANU-1810-10-0001

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 297  |  İndirilme Sayısı: 797


Özet

Bu araştırmada, okula uyum ve okuma yazma becerisinin kazanımı konusunda öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik desende tasarlanmıştır. Araştırmaya 2017–2018 öğretim yılı bahar yarıyılında görev yapmakta olan on üç sınıf öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizi fenomolojik veri analizi tekniğiyle yapılmıştır. Verilerin “uyumlu öğrenciden beklentiler”, “uyum ve hazırbulunuşluk” ve “okula uyum ve akademik başarı” olmak üzere üç kategori altında toplandığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin uyumlu öğrenciyi sınıf kurallarına uyan öğrenci olarak tanımlarken, okula hazırbulunuşluk ve uyum arasındaki ilişkiyi önemsedikleri görülmektedir. Ayrıca bu çalışma ile öğretmenlerin uyumlu öğrencilerin okuma-yazmayı daha hızlı öğrendiğini düşündüğü sonucuna varılmıştır.  Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak, okula uyum kapsamındaki çalışmaların daha etkili hale getirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okula uyum, okul hazırbulunuşluğu, okuma-yazma becerisi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aygun, H.E. (2019). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları ve Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanımı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 521-537. doi: 10.29329/mjer.2019.185.24

Harvard
Aygun, H. (2019). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları ve Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanımı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 521-537.

Chicago 16th edition
Aygun, Hanife Esen (2019). "Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları ve Okuma-Yazma Becerilerinin Kazanımı ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):521-537. doi:10.29329/mjer.2019.185.24.

Kaynakça
 1. Akan, D. (2010). Temel kavramlar ve sınıf yönteiminin kapsamı Ed. Celal Gülşen. In Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 2. Alisinanoğlu, F. (Ed.). (2013). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları.Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 3. Barrera, M., Biglan, A., Taylor, T. K., Gunn, B. K., Smolkowski, K., Black, C., ... & Fowler, R. C. (2002). Early elementary school intervention to reduce conduct problems: A randomized trial with Hispanic and non-Hispanic children. Prevention Science, 3(2), 83–94. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1015443932331.pdf  [Google Scholar]
 4. Bierman, K. L., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Blair, C., & Domitrovich, C. E. (2008). Executive functions and school readiness intervention: Impact, moderation, and mediation in the Head Start REDI program. Development and Psychopathology, 20(3), 821–843. doi:10.1017/S0954579408000394 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bilir, A. (2014). Sınıf yönetiminde başarının aracı: önlemsel model. Folklor/edebiyat, 20(78), 203–214.  [Google Scholar]
 6. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2012). Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum. Learning and Individual Differences, 22(2), 218-224. doi: 10.1016/j.lindif.2010.10.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Canbulat, T., & Küçükkaragöz, H. (2017). Kesintili zorunlu eğitimden etkilenen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve okula hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1573–1586. [Google Scholar]
 8. Ceci, S. J. (1991). How much does schooling influence general intelligence and its cognitive components? A reassessment of the evidence. Developmental Psychology, 27(5), 703–722. Retrieved from http://psycnet.apa.org/buy/1992-12228-001  [Google Scholar]
 9. Denham, S. A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it?. Early Education and Development, 17(1), 57–89. doi: 10.1207/s15566935eed1701_4 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Dereli, E. (2012). Okul öncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi.Akademik Bakış Dergisi, 30, 1–20. [Google Scholar]
 11. Dockett, S. & Perry, B. (2003). The transition to school: what’s important?. Education Leadership, 60(7), 30–33. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=The+Transition+to+School%3a+What%27s+Important%3f&id=EJ666025  [Google Scholar]
 12. Doyle, B. G., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social–emotional learning through dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554–564. doi: 10.1598/RT.59.6.5 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., ... & Sexton, H. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428–1446. doi: 10.1037/0012-1649.43.6.1428 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Ersoy, A. F. (2016). Fenomeloji. Eds. Prof. Dr. Ahmet Saban & Doç. Dr. Ali Ersoy In Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri [Qualitative Research Design in Education], Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 15. Fabian, H. (2000). Small steps to starting school. International Journal of Early Years Education, 8(2), 141–153.  [Google Scholar]
 16. Foster, M. A., Lambert, R., Abbott-Shim, M., McCarty, F. & Franze, S. (2005). A model of home learning environment and social risk factors in relation to children's emergent literacy and social outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 20(1), 13–36. doi: 10.1016/j.ecresq.2005.01.006  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Gill, S. Winters D. & Friedman, D. S. (2006) Educators’ Views of Pre-Kindergarten and Kindergarten Readiness and Transition Practices. Contemporary Issues in Early Childhood, 7(3), 213–227. [Google Scholar]
 18. Greenberg, M. T., Kusche, C. A., Cook, E. T., & Quamma, J. P. (1995). Promoting emotional competence in school-aged children: The effects of the PATHS curriculum. Development and Psychopathology, 7(1), 117–136. doi: 10.1017/S0954579400006374 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Greenberg, M. T., Kusche, C. A., & Riggs, N. (2004). The PATHS Curriculum: Theory and research on neurocognitive development and school success. In J. E. Zins, R. P. Weissberg, M. C. Wang, & H. J. Walberg, (Eds.), Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? (pp. 170–188) New York: Teachers College Press. [Google Scholar]
 20. Gündüz, H. B., & Özarslan, N. (2017). Farklı Yaş Kategorilerinde İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okul Olgunluğu ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okula Uyum Problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1), 212–230. [Google Scholar]
 21. Gündoğan- Çöğenli, A., & Uçansoy, A. (2014). Sınıf öğretmenlerinin uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 1–26. [Google Scholar]
 22. Gündüz, Ç., & Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(8), 379-398. [Google Scholar]
 23. Harris, A. H. (1991). Proactive Classroom Management: Several Ounces of Prevention. Contemporary Education. 62(3),156–160.  [Google Scholar]
 24. Henderson, A. T., & Berla, N. (1994). A new generation of evidence: The family is critical to student achievement. National Committee for Citizens in Education, Washington, DC. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED375968.pdf   [Google Scholar]
 25. Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R. C., Bryant, D., Early, D., Clifford, R., & Barbarin, O. (2008). Ready to learn? Children’s pre-academic achievement in pre-kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly, 23, 27–50. doi: 10.1016=j.ecresq.2007.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Irwin, J. R., Carter, A. S., & Briggs-Gowan, M. J. (2002). The social-emotional development of “late-talking” toddlers. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(11), 1324–1332. doi: 10.1097/00004583-200211000-00014 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Jones, S. M., Brown, J. L., Hoglund, W. L., & Aber, J. L. (2010). A school-randomized clinical trial of an integrated social–emotional learning and literacy intervention: Impacts after 1 school year. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(6), 829. Retrieved from http://psycnet.apa.org/buy/2010-24305-004  [Google Scholar]
 28. Jones, S. M., Brown, J. L. & Lawrence Aber, J. (2011). Two‐year impacts of a universal school‐based social‐emotional and literacy intervention: An experiment in translational developmental research. Child Development, 82(2), 533–554. doi: 10.1111/j.1467-8624.2010.01560.x [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Karakuzu, E., & Koçyiğit, S. (2016). Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluğuna Etkisi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 84–102.  [Google Scholar]
 30. Katz, L.G. (1995). Readiness: Children and Their Schools. Ellen N.Junn and Chris J.Boyatzis (Eds), In Child Growth and Development, (pp.68-74) USA:The Dushkin Publishing Group.  [Google Scholar]
 31. Kellam, S., Werthamer-Larsson, L., Dolan, L., Brown, C., Mayer, L., Rebok, G., et al. (1991). Developmental epidemiology based on preventive trials: Baseline modeling of early target behaviors and depressive symptoms. American Journal of Community Psycho- logy, 19, 563–584. [Google Scholar]
 32. Kellam, S., Werthamer-Larsson, L., & Dolan, L. (1991). Developmental epidemiology based on preventive trials: Baseline modeling of early target behaviors and depressive symptoms. American Journal of Community Psychology, 12, 563–584. [Google Scholar]
 33. Kupersmidt, J. B., & Coie, J. D. (1990). Preadolescent peer status, aggression, and school adjustment as predictors of externalizing problems in adolescence. Child Development, 61(5), 1350–1362. doi: 10.1111/j.1467-8624.1990.tb02866.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kuru Turaşlı, N., & Zembat, R. (2013). 6 Yaş Grubu Çocuklarda “Benlik Algısını Desteklemeye Yönelik Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı” Nın Etkililiğinin İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2(2), 1–16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184891  [Google Scholar]
 35. Liew, J. (2012). Effortful control, executive functions, and education: Bringing self‐regulatory and social‐emotional competencies to the table. Child development perspectives, 6(2), 105–111. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-8606.2011.00196.x  [Google Scholar]
 36. Lonigan, C. J., Bloomfield, B. G., Anthony, J. L., Bacon, K. D., Phillips, B. M. & Samwel, C. S. (1999). Relations among emergent literacy skills, behavior problems, and social competence in preschool children from low-and middle-income backgrounds. Topics in Early Childhood Special Education, 19(1), 40-53. doi: 10.1177/027112149901900104 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. McClelland, M. M., Morrison, F. J., & Holmes, D. L. (2000). Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills. Early childhood research quarterly, 15(3), 307–329. doi: 10.1016/S0885-2006(00)00069-7 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. London: SAGE. [Google Scholar]
 39. Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204–224. [Google Scholar]
 40. Polleck, J. N.  (2010). Using book clubs to enhance social–emotional andacademic learning with urban adolescent females of color. Reading & Writing Quarterly, 27(1–2), 101–128. doi: 10.1080/10573569.2011.532717 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Ramey, C. T., & Ramey, S. L. (2004). Early learning and school readiness: Can early intervention make a difference?. Merrill-Palmer Quarterly 50(4), 471–491. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/23096218.pdf  [Google Scholar]
 42. Raver, C., & Jane Knitzer, 2002. Ready to enter: what research tells policymakers about strategies to promote social and emotional school readiness among three- and four-year-olds. Working Papers 0205, Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/har/wpaper/0205.html  [Google Scholar]
 43. Raver, C. (2003). Young children’s emotional development and school readiness. Social Policy Report, 16(3), 3–19. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/C_Raver/publication/242095521_Young_Children's_Emotional_Development_and_School_Readiness/links/54183f160cf203f155ada1d5/Young-Childrens-Emotional-Development-and-School-Readiness.pdf  [Google Scholar]
 44. Reiff, M. I. (2003). The social-emotional development of “late-talking” toddlers. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 24(2), 135. Retrieved from https://journals.lww.com/jrnldbp/Fulltext/2003/04000/The_social_emotional_development_of__late_talking_.21.aspx  [Google Scholar]
 45. Rivers S. E., & Brackett, M. A. (2010). Achieving standards in the english language arts (and more) using the RULER approach to social and emotional learning. Reading & Writing Quarterly, 27(1-2), 75-100. doi: 10.1080/10573569.2011.532715 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Sarp, N. (1995). Öğretmenlerin ilkokula başlayan çocuklarda gözledikleri sorunlar ve bu sorunlara yaklaşımları. Kriz dergisi, 3(1–2), 129–132. [Google Scholar]
 47. Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 29–42. [Google Scholar]
 48. Shores, R. E., & Wehby, J. H. (1999). Analyzing the classroom social behavior of students with EBD. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 7(4), 194–199. doi: 10.1177/106342669900700401  [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Spitzberg, B. H. (2003). Methods of interpersonal skill assessment. In Handbook of communication and social interaction skills (pp. 111–152). Routledge. [Google Scholar]
 50. Taşçı, N., & Sığırtmaç, A. D. (2014). Okula uyum haftasının okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 202, 101–116. [Google Scholar]
 51. Taşkın, N. (2013). İlkokula hazır bulunuşluk ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler. T. Erdoğan, (Ed.), İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları içinde (1-10). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 52. Tümkaya, S. (2014). Okul öncesi dönemde ailenin rolü ve önemi. F. Gülaçtı ve S. Tümkaya, (Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi içinde (336-367). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 53. Webster‐Stratton, C., Jamila Reid, M., & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: evaluation of the incredible years teacher and child training programs in high‐risk schools. Journal of child psychology and psychiatry, 49(5), 471–488. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01861.x [Google Scholar] [Crossref]