International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 478-491

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı

Ali Kolomuç

ss. 478 - 491   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.21   |  Makale No: MANU-1811-01-0001.R5

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 241  |  İndirilme Sayısı: 784


Özet

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) içeriğinde tanımlanan maddelerden faydalanarak, eğitim-öğretim esnasında teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerini incelemektir. Schmidt vd. (2009) tarafından geliştirilen TPİB ölçeği Türkçeye çevrilmiştir. Toplam 7 alt bilgi alanı konusunda sınıf öğretmeni adaylarının hangi düzeyde yeterli olduğu ve bu bilgi maddeleri arasında kuramsal olarak nasıl bir ilişkinin olduğunu TPİB yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular IBM SPSS19.0 istatistik programı yardımıyla yapılmış olup, sonuçlara bakıldığında sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik yönden kendilerini yeterli bulurken diğer bilgi alanlarında ki alt maddelerle ilgili olarak bir kararsızlığın ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu çalışmaya göre; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gelecekte ki meslek hayatlarında teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilmeleri için bilgi ve tecrübe açısından kendilerini yeterli görmedikleri sonucu en önemli bulgularındandır. Ayrıca, bu araştırma ile kuramsal yapı incelendiğinde,  temel bilgi alanlarının (PB, TB, İB) etkileşiminden ortaya çıkan TPB, TİB, PİB bilgi alanlarının, TPİB oluşumunda temel bilgi alanlarına göre daha güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi, Pedagojik İçerik Bilgisi, TPİB Ölçeği, Öğretmen Adaylarının TPİB Görüşleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kolomuc, A. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 478-491. doi: 10.29329/mjer.2019.185.21

Harvard
Kolomuc, A. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 478-491.

Chicago 16th edition
Kolomuc, Ali (2019). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):478-491. doi:10.29329/mjer.2019.185.21.

Kaynakça
 1. Akbaşlı, S., ve Üredi, L. (2014). Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Teacher Education and Educators, 109-136. [Google Scholar]
 2. Akyıldız,S.ve Altun, T. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,8(2):2,318-333.  [Google Scholar]
 3. Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174. [Google Scholar]
 4. Altun, T. (2007). Information and communications technology (ICT) in initial teacher education: What can Turkey learn from range of international perspectives?. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 44. [Google Scholar]
 5. Başar, M., ve Doğan, Z. G. (2015). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sosyal Kültürel Mesleki Sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 375-398. [Google Scholar]
 6. Bilgin, İ., Tatar, E., ve Ay, Y. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne Katkısının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 125.  [Google Scholar]
 7. Bransford, J. D. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. National Research Council. Washington, DC: National Academy Press. [Google Scholar]
 8. Çelik, H.C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının Teknolojiye yönelik tutumlarının Kümeleme analizi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586 [Google Scholar]
 9. Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. in 7nd International Educational Technology Conference (p. 3-5). [Google Scholar]
 10. Gülnar ve Acar (2018). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 2(1), 54-65. [Google Scholar]
 11. Kaptan, S., (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. [Google Scholar]
 12. Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran, S. (2015). Primary School Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028. İlköğretim Online, http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.12578  [Google Scholar]
 13. Karasar, N., (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 14. Kaya, S., ve Dağ, F. (2013). Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 302-306. [Google Scholar]
 15. Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli Çerçevesinde Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Göstergeleri. International EducationalTechnology Conference, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi [Google Scholar]
 16. MacArthur, C. A., Pilato, V., Kercher, M., Peterson, D., Malouf, D., & Jamison, P. (1995). Mentoring: An Approach To Technology Education For Teachers. Journal of Research on Computing in Education, 28(1), 46-62. [Google Scholar]
 17. Manca, S., & Ranieri, M. (2016). Facebook and the others. Potentials and obstacles of social media for teaching in higher education. Computers & Education, 95, 216-230. [Google Scholar]
 18. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A New Framework For Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. [Google Scholar]
 19. Pamuk, S.,Ülken, A., Dilek, N.Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 9 – 17. [Google Scholar]
 20. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New    York, NY: Basic Books. [Google Scholar]
 21. Saracoğlu, A. S., Dinçer, B., Dedebali, N.C.(2017). Investigation of ınternet and technology attitudes and computer self-effıcacy perceptions of classroom teacher candidates. Educational Researcher, The Journal of International Social Research, 10: 51. [Google Scholar]
 22. Sarı, M. H., ve Altun, Y. (2015). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 213-226. [Google Scholar]
 23. Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi 1 Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-143. [Google Scholar]
 24. Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson A. D., Mishra, P. , Koehler, M. J., & Shin, T.S. (2009). “Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of An Assessment Instrument For Preservice Teachers”. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149. [Google Scholar]
 25. Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14 [Google Scholar]
 26. So, H. J., & Kim, B. (2009). “Learning About Problem Based Learning: Student Teachers İntegrating Technology, Pedagogy And Content Knowledge”. Australasian Journal of Educational Technology, 25(1). [Google Scholar]
 27. Şenel, S., Pekdağ, B., Sarıtaş, M.T. (2018). Turkish Adaptation of Instrument for Assessing Undergraduate Students’ Perceptions of Faculty Knowledge in Technology-Supported Class Environments. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-93Tunçbilek, M.M., Tünay, T. (2017). Meb Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Uygulamasının İlgili Tarafların Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, Bahar-2017,16-61. [Google Scholar]
 28. Yılmaz, G. K. (2015). Türkiye’deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması. Eğitim ve Bilim, Cilt 40. Sayı. 178 103122 [Google Scholar]