International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 244-262

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi

Ali Sabri İpek & Ercan Özdemir

ss. 244 - 262   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.11   |  Makale No: MANU-1812-06-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 585  |  İndirilme Sayısı: 919


Özet

Bu araştırmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlarda kullandıkları matematiksel problemlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Doküman inceleme tekniğinin kullanıldığı araştırma kapsamında, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ilde basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 25 ortaokulda görev yapan toplam 40 öğretmenden yazılı sınav kağıtları talep edilmiştir. Matematiksel problemler; madde türü, sunum şekli ve gerektirdiği bilişsel beceriler yönünden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, madde türüne göre açık-uçlu soruları ve çoktan seçmeli soruları kullanan öğretmenlerin sunum şekli yönünden sözel veya sayısal formda olan problemleri daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte problemlerin gerektirdikleri bilişsel beceri sınıflandırmasına göre yazılı sınav kağıtlarında kullanılan problemlerin büyük bir kısmının işlemsel bilgi düzeyiyle sınırlı kaldığı, bilişsel derinlik açısından ise beceri ya da kavramların basit uygulaması olarak tanımlanan ikinci düzeyin üzerine çıkılamadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul matematik öğretmenleri, matematik sınav soruları, madde türleri, bağlamsal özellikler, bilişsel beceriler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ipek, A.S. & Ozdemir, E. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 244-262. doi: 10.29329/mjer.2019.185.11

Harvard
Ipek, A. and Ozdemir, E. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 244-262.

Chicago 16th edition
Ipek, Ali Sabri and Ercan Ozdemir (2019). "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):244-262. doi:10.29329/mjer.2019.185.11.

Kaynakça
 1. Alajmi, A. H. (2012). How do elementary textbooks address fractions? A review of mathematics textbooks in the USA, Japan, and Kuwait. Educational Studies in Mathematics, 79(2), 239-261. [Google Scholar]
 2. Altun, M., Gümüş, A.N., Akkaya, R., Bozkurt, I. & Ülger, K. T . (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 66-88. [Google Scholar]
 3. Aygün, B., Baran-Bulut, D., & İpek, A.S. (2016). İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 62-88. [Google Scholar]
 4. Ayvacı, H. Ş. & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25. [Google Scholar]
 5. Ayvacı, H.Ş. & Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,  22(2), 441-455. [Google Scholar]
 6. Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68. [Google Scholar]
 7. Baysura, Ö.D. (2017). TIMSS Matematik sorularının matematik öğretim programı ve TEOG matematik soruları kapsamında değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 8. Birgin, O.  & Baki, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarının yeni matematik öğretimi programı kapsamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 152-167. [Google Scholar]
 9. Bulut, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci kademe programlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012).  Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Collopy, R. (2003). Curriculum materials as a professional development tool: How a mathematics textbook affected two teachers’ learning. The Elementary School Journal, 103(3), 227–311. [Google Scholar]
 12. Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık: Trabzon. [Google Scholar]
 13. Doğan, N., Karakaya, İ. & Gelbal, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme araçlarıyla ilgili yeterlik algıları ve bu araçları kullanma durumları. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]
 14. Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 15. Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. [Google Scholar]
 16. Gök, N. & Şahin, A. E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 127-143. [Google Scholar]
 17. Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339–384. [Google Scholar]
 18. Güler , G., Özdemir, E. & Dikici, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile SBS matematik sorularının Bloom Taksonomosine göre karşılaştırmalı analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 41-60. [Google Scholar]
 19. Güven, B. & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. E. Erginer (Edt.), XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 3, 504-511. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Karabay, E., Yıldırım, A., & Güler, G. (2015). Yıllara Göre PISA Matematik Okuryazarlığının Öğrenci Ve Okul Özellikleri İle İlişkisinin Aşamalı Doğrusal Modeller İle Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 137-151.  [Google Scholar]
 21. Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,  8(2), 457-488. [Google Scholar]
 22. Karaman, İ. (2005).  Erzurum ilinde bulunan liselerdeki fizik sınav sorularının bloom taksonomisinin basamaklarına göre analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1),  77-90. [Google Scholar]
 23. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 24. Köğce, D. & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80. [Google Scholar]
 25. Kurnaz, M. A. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmenin gerekçesi ve öğrenme değişiminin belirlenmesi hakkındaki kavramsal anlamlandırmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1977-1995. [Google Scholar]
 26. Li, Y. (2000). A comparison of problems that follow selected content presentations in American and Chinese mathematics textbooks. Journal for Research in Mathematics Education, 234-241. [Google Scholar]
 27. Mesa, V. (2004). Characterizing practices associated with functions in middle school textbooks: An empirical approach. Educational Studies in Mathematics, 56, 255 –286. [Google Scholar]
 28. Miles, B., M. & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). London: Sage Pub. [Google Scholar]
 29. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi. [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB Basımevi. [Google Scholar]
 31. Nazlıçiçek, N. & Akarsu, F. (2008). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları. Eğitim ve Bilim, 33(149), 18-29.   [Google Scholar]
 32. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 33. Orbeyi, S. & Güven, B. (2008). Yenilenen ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147. [Google Scholar]
 34. Organisation for Economic  Cooperation  and  Development  [OECD],  (2006).  Database-PISA 2006. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/pisa2006results.htm adresinden 25 Mayıs 2013 tarihinde alınmıştır.  [Google Scholar]
 35. Organisation for Economic Cooperation  and  Development  [OECD],  (2009).  Database-PISA 2009. http://www.oecd.org/pisa/pisa2009keyfindings.htm adresinden 25 Mayıs 2013 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 36. Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD]. 2012; Database-PISA 2012. [Retrieved from August 24, 2014]. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm [Google Scholar]
 37. Remillard, J. T. (2005). Examining Key Concepts in Research on Teachers’ Use of Mathematics Curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211–246. [Google Scholar]
 38. Son, J. & Senk, S. (2010). How reform curricula in the USA and Korea present multiplication and division of fractions. Educational Studies in Mathematics, 74(2), 117–142. [Google Scholar]
 39. Son, J. W. (2012). A cross-national comparison of reform curricula in Korea and the US in terms of cognitive complexity: the case of fraction addition and subtraction. ZDM, 44, 161–174. [Google Scholar]
 40. Son, J. W., & Diletti, J. (2017). What can we learn from textbook [Google Scholar]
 41. analysis? Son, J. W., Watanabe, T., & Lo, J. J. (Eds.).  What Matters? Research Trends in International Comparative Studies in Mathematics Education (p.3-32). Springer. [Google Scholar]
 42. Trends in International Mathematics  and  Science  Study  [TIMSS],  (2007).  Database-TIMSS 2007.  [Google Scholar]
 43. Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS]. 2015; Database- TIMSS 2015. [Retrieved from December 15, 2016]. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/ uploads/Timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu.pdf [Google Scholar]
 44. Türnüklü, E. B. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 108-118. [Google Scholar]
 45. Uğurlu, R. & Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme bilgilerinin gelişiminin tamamlayıcı-şekillendirici ölçme-değerlendirme bağlamında incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 155-167. [Google Scholar]
 46. Van de Walle, J. A. (2007). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education  [Google Scholar]
 47. Webb, N. L. (1999). Research monograph No. 18: Alignment of science and mathematics standards and assessments in four states. Madison, WI: National Institute for Science Education. [Google Scholar]
 48. Webb, N. L. (2002). An analysis of the alignment between mathe-matics standards and assessments for three states. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]