International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 204-218

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları

Gülgün Bangir Alpan, Özden Demirkan, Gürcü Koç-Erdamar, Nevriye Yazçayır & Gülçin Saraçoğlu

ss. 204 - 218   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.9   |  Makale No: MANU-1901-29-0003.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 269  |  İndirilme Sayısı: 918


Özet

Bu araştırmanın amacı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına (PFESP) katılan öğretmen adaylarının programa başlamadan önceki ideal öğretmen algıları ile program sonundaki algılarını betimlemektir. Bu araştırmaya 12 farklı lisans programından mezun ve son sınıf öğrencisi olan toplam 171 aday katılmıştır. Öğretmen adaylarının PFSEP öncesi ve sonrası ideal öğretmen algıları açık uçlu görüşme formları ile elde edilmiştir. Veri çözümlemesi için içerik analizi yapılmıştır. Bulguların şu temalarda toplandığı görülmektedir: Mesleki donanım, kişisel özellikler ve iletişim becerileri. Temaların altındaki kodlar ağırlıklı görüşlere göre sıralanmıştır. Mesleki donanım: Güçlü bir pedagojik formasyon bilgisi, alanda uzmanlık, mesleki gelişime ayak uydurma, eğlenceli ders işleme, mesleği sevme, etkili sınıf yönetimi, öğrenciye rehber olma, öğrenciyi tanıma, öğrenciye örnek olma, problem çözme, genel kültüre sahip olma, düzgün konuşma.  Kişisel özellikler: Öğrenmeye açık, sevecen,  anlayışlı,  farklı fikirlere saygılı, sabırlı,  sağlam karakterli,  çağdaş,  çalışkan, adil, coşkulu, güler yüzlü, teknoloji ile ilgili, vatansever,  özverili.  İletişim becerileri: Etkili iletişim kurma, empati kurma, iyi bir dinleyici olma, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı olma. Öğretmen adaylarının ideal öğretmende olması gereken mesleki donanım algılarında PFSEP sonrasında artış olmasına rağmen, kişisel özellikler ve iletişim becerileri algılarında ise fazla bir değişim olmamıştır. Bu sonuçlar PFSEP’nın öğretmen yetiştirmedeki niteliğinin tartışılmasında dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İdeal öğretmen algısı, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı, öğretmen yetiştirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Alpan, G.B., Demirkan, O., Koc-Erdamar, G., Yazcayir, N. & Saracoglu, G. (2019). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 204-218. doi: 10.29329/mjer.2019.185.9

Harvard
Alpan, G., Demirkan, O., Koc-Erdamar, G., Yazcayir, N. and Saracoglu, G. (2019). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 204-218.

Chicago 16th edition
Alpan, Gulgun Bangir, Ozden Demirkan, Gurcu Koc-Erdamar, Nevriye Yazcayir and Gulcin Saracoglu (2019). "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):204-218. doi:10.29329/mjer.2019.185.9.

Kaynakça
 1. Alkan, C. (1995). Eğitim teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.  [Google Scholar]
 2. Arnon, S., & Reichel, N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception  of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching: theory and practice, 13(5), 441-464. [Google Scholar]
 3. Çalışkan, M. Işık, A.N. & Saygın, Y. (2013). Prospective Teachers' Perception of Ideal Teacher. İlköğretim Online, 12 (2), 575-584. [Google Scholar]
 4. Çetin, Ş. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma, Milli Eğitim Dergisi,149. Erişim tarihi: 02.09.2018 https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/cetin.htm  [Google Scholar]
 5. Damar, A. (12 Mart 2018). Öğrenciye göre ideal öğretmen nasıl olmalı? Kamubiz, Erişim tarihi: 02.09.2018 http://www.kamubiz.com/ogrenciye-gore-ideal-ogretmen-nasil-olmali-makale,474.html  [Google Scholar]
 6. Das, M., El-Sabban, F., ve Bener, A. (1996). Student and faculty perceptions of the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Medical Teacher, 18(2), 141-146. [Google Scholar]
 7. İdeal (t.y.) Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim tarihi: 03.09.2018  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c7c2a8c656368.39808718 [Google Scholar]
 8. İlğan, A., Sevinç, Ö. S., & Arı, E.(2013). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının  mesleki tutum ve çağdaş öğretmen algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2).175-195. [Google Scholar]
 9. Jhakar, M.K.H.(January 24, 2011).  Characteristics of the ideal teacher, Dawn Newspaper, Rawalpindi : Erişim tarihi: 02.09.2018 from https://www.dawn.com/news/601289 [Google Scholar]
 10. Johnson, A.P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Çev.  Ed. Uzuner, Y. ve Anay-Özten, M.) Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Kadıoğlu-Ateş, H. (15 Eylül 2016). İdeal öğretmen hangi özelliklere sahip olmalıdır? Yenisöz Gazetesi Erişim tarihi: 02.09.2018 http://www.yenisoz.com.tr/ideal-  ogretmen-hangi-ozelliklere-sahip-olmalidir-makale-15809  [Google Scholar]
 12. Khuman, R. (2014). What is an ideal teacher?, ResearchGate, Erişim tarihi: 05.09.2018  https://www.researchgate.net/post/What_is_an_ideal_teacher [Google Scholar]
 13. Komarraju, M. (2013). Ideal teacher behaviors: student motivation and self-efficacy predict preferences. Teaching of Psychology, 40(2), 104-110. [Google Scholar]
 14. Köymen, Ü. (1991). Nitelikli öğretmen yetiştirme modeli, Eğitimde Nitelik Geliştirme, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Bildiri metinleri, İstanbul: Kültür Koleji yayınları, 87-96. [Google Scholar]
 15. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). TalimTerbiye Kurulu Başkanlığı’nın 97 nolu  kararı, MEB Tebliğler Dergisi 75(2658), 290 [Google Scholar]
 16. Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). “TalimTerbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 nolu  kararı, MEB Tebliğler Dergisi 72 (2627), 413-414  [Google Scholar]
 17. MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, Erişim tarihi: 31.08.2018  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html  [Google Scholar]
 18. Mızrak-Karcı, M. (2016). Öğrenci gözüyle ideal öğretmenin özellikleri: Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği, Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 80-101. [Google Scholar]
 19. Miles, M. B., ve  Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. [Google Scholar]
 20. Özabacı, N., & Acat, B. M. (2005). Öğretmen adaylarının kendi özellikleri ile ideal öğretmen özelliklerine dönük algılarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 11(2), 211-236. [Google Scholar]
 21. Patton, Q., M. (1990). Qualitative evaluation an research methods. SAGE Publications, inc.  [Google Scholar]
 22. Proctor, T. J., Clarke, C. M., & Mygdal, W. K. (1989). Teacher education students' perceptions of self and the ideal teacher. Educational Research Quarterly, 13(3), 44-52. [Google Scholar]
 23. Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlilikleri: Eğitimde yansımalar. Ankara:Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 24. Telli, S., Den Brok, P., ve Çakiroglu, J. (2008). Teachers' and students' perceptions of the ideal teacher. Egitim ve Bilim, 33(149), 118-129. [Google Scholar]
 25. Tütak, S. (23 Şubat 2017). İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır?, Kamu Ajans, Erişim tarihi: 02.09.2018 http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/iyi-bir-ogretmen-nasil-olmalidir-h508583.html  [Google Scholar]
 26. Varış, F. (1988). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. [Google Scholar]
 27. Weinstein, C.S. (1990) Prospective elementary teachers’ belief about teaching: Implications for teacher education. Teaching and Teacher Education, 6(3),279-290 [Google Scholar]
 28. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. YÖK (2014), Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslar, 18.11.2015 tarihli toplantı kararı. Erişim tarihi: 03.03.2019 https://www.yok.gov.tr/arama?k=pedagojik%20formasyon [Google Scholar]
 30. YÖK (2018), Öğretmen yetiştirme lisans programları, Erişim tarihi: 03.03.2019 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/S%C4%B0L%C4%B0NECEKyeni_ogretmen_yetistirme_lisans_programi/ogretmen_yetistirme_lisans_programi.aspx  [Google Scholar]