International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 46-63

Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Tugay Tutkun

ss. 46 - 63   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.3   |  Makale No: MANU-1901-25-0004.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 317  |  İndirilme Sayısı: 971


Özet

Bu çalışmanın amacı küresel vatandaşlık düzeyini belirlemek amacıyla Morais ve Ogden tarafından 2010 yılında geliştirilen Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin (Global Citizenship Scale –GCS) Türkçeye uyarlama,  geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçek beşli Likert tipinde puanlanan ve 3 alt boyuttan oluşan 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi edinebilmek için yapılan açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda orijinal ölçekteki yapıya oldukça benzer bir yapıya ulaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun toplam varyansın % 65,88’ini açıkladığı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirlik analiz sonucunda Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: vatandaşlık, küresel vatandaşlık, aktif vatandaşlık


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tutkun, T. (2019). Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 46-63. doi: 10.29329/mjer.2019.185.3

Harvard
Tutkun, T. (2019). Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 46-63.

Chicago 16th edition
Tutkun, Tugay (2019). "Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):46-63. doi:10.29329/mjer.2019.185.3.

Kaynakça
 1. Arnot, M. (2011). Global citizenship education and equality: Gendered hegemonies, tensions and a global gender ethic. K. Sporre, ve J. Mannberg içinde, Values, religions and rducation in changing societies (s. 51-65). Springer Netherlands. [Google Scholar]
 2. Braskamp, L., Braskamp, D., ve Merrill, K. (2008). Global perspective inventory (GPI): Its purpose, construction, potential uses, and psychometric characteristics. Chicago: Global Perspective Institute. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Cogan, J. J. (2000). Citizenship education for the 21. century: Setting the context. J. John, ve R. Derrıcot içinde, Citizenship for the 21. century: An international perspective on education. UK: Kogan Page Limited ve Usa-Stylus Publishing Inc. [Google Scholar]
 5. Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of consulting and clinical psychology, 1019-1031. [Google Scholar]
 6. Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of applied psychology, 78(1), 98. [Google Scholar]
 7. Deardorff, D. (2006). The identification and assessment of intercultural competence. Journal of Studies in International Education, 241-266. [Google Scholar]
 8. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis - Seventh Edition. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. [Google Scholar]
 9. Hunter, B., White, G., & Godbey, G. (2006). What does it mean to be globally competent? Journal of Studies in International Education, 267-285. [Google Scholar]
 10. Ibrahim, T. (2005). Global Citizenship Education: Mainstreaming the Curriculum? Cambridge Journal of Education, 177-194. [Google Scholar]
 11. Inbaraj, J., Kumar, S., Sambili, H., & Scott-Baumann, A. (2003). Women and Citizenship in Global Teacher Education: The Global-ITE Project. Gender and Development, 83-92. [Google Scholar]
 12. Kan, Ç. (2009). Değişen Değerler ve Küresel Vatandaşlık Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 895-904. [Google Scholar]
 13. Lagos, T. (2011). Global citizenship—Towards a definition. Ocak 11, 2011 tarihinde http://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf adresinden alındı [Google Scholar]
 14. Martin, C. R., & Newell, R. J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and Medicine, 327-336. [Google Scholar]
 15. Morais, D. B., & Odgen, A. C. (2010). Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale. Journal of Studies in International Education OnlineFirst. [Google Scholar]
 16. Mundfrom, D. J., Shaw, D. G., & Ke, T. L. (2005). Minimum Sample Size Recommendations for Conducting Factor Analyses. International Journal of Testing, 5(2), 159-168. [Google Scholar]
 17. Nussbaum, M. (2002). Patriotism and Cosmopolitanism. J. Cohen içinde, For Love of Country (s. 2-17). Boston: Beacon. [Google Scholar]
 18. Oxfam. (2006). Şubat 11, 2011 tarihinde http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/teachers/globciti/downloads/gcguide06.pdf adresinden alındı [Google Scholar]
 19. Paige, M., Stallman, E., & Josić, J. (2008). Study abroad for global engagement: A preliminary report on the Study Abroad Global Engagement (SAGE) research project. Washington. [Google Scholar]
 20. Schattle, H. (2009). Global Citizenship in Theory and Practice. R. Lewin içinde, The Handbook of Practice and Research in Study Abroad: Higher Education and the Quest for Global Citizenship (s. 3-18). New York: Routledge. [Google Scholar]
 21. Sunal, C. S., & Haas, M. E. (2005). Social Studies For The Elemantary And Middle Grades. USA: Pearson Education. [Google Scholar]
 22. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham, MA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 23. Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]