International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 1-23

Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi

Özden Demirkan

ss. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.1   |  Makale No: MANU-1902-10-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 308  |  İndirilme Sayısı: 975


Özet

Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşımın uygulama modellerinden biri olan bağlaşık öğretimle ilgili yapılmış doktora tezlerinin içerik analizini yapmaktır. Çalışmada 1993-2017 yılları arasında tamamlanan toplam 24 doktora tezi içerik analizi sürecine dâhil edilmiştir. Tezler çeşitli değişkenlere göre incelenmiş, içerik analizine ait sonuçlar, frekans ve yüzde oranlarını içeren grafik ve tablolarla sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre bağlaşık öğretimle ilgili doktora tezlerinin en çok 2006-2010 yılları arasında ABD’de, Austin Teksas Üniversitesi ve Kentucky Üniversitesi’nde yapıldığı, nicel yöntemin ve deneysel desenlerin kullanıldığı, başarı testleri, anket, gözlem formu, görüşme ve transfer testlerinin diğer araçlara göre daha çok kullanıldığı ve amaca yönelik ölçeklerin de geliştirildiği belirlenmiştir. Örneklem olarak ilk üç sırada lisans, ortaöğretim ve öğrenme güçlüğü çeken/engelli öğrencilerin katılımcı olarak yer aldığı, örneklem sayısının da 31 ila 90 arasında olduğu, verilerin analizinde en çok t-testinin kullanıldığı, tezlerin sayfa sayısının yüz ila iki yüz sayfa aralığında olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin elde ettikleri genel sonuçlara bakıldığında bağlaşık öğretimin; öğrenci motivasyonu ve başarısını artırdığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği, üst düzey düşünme ve bağlamsızlaştırma becerisini olumlu etkilediği, transfer becerisinin geliştirilmesinde en iyi yaklaşım olduğu, yabancı dil ve matematik öğretiminde etkili olduğu, dil gelişimini desteklediği, teknolojiyi sınıf içine entegre ettiği, öğretmen adaylarının mesleki becerilerini geliştirmede etkili olduğu, öğrenme güçlüğü çeken ve hafif engelli öğrenciler için eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini ve akademik başarılarını artırdığı, probleme dayalı öğrenmede bilime yönelik tutum ve algılarda olumlu etki yarattığı ve de öğrenme-öğretme modeli olarak beğenildiği sonuçlarına ulaşıldığı görülmüştür.  Türkiye’de bağlaşık öğretimi tanıtacak çalışmalara ağırlık verilerek, bu konuda daha fazla araştırmaların yapılabileceği, bundan sonraki araştırmalarda akademik makalelerin ele alınıp incelenebileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağlaşık öğretim, bağlaşık öğrenme, içerik analizi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirkan, O. (2019). Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 1-23. doi: 10.29329/mjer.2019.185.1

Harvard
Demirkan, O. (2019). Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
Demirkan, Ozden (2019). "Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):1-23. doi:10.29329/mjer.2019.185.1.

Kaynakça
 1. Alkan, C., Deryakulu, D. ve Şimşek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Önder Matbaacılık, Ankara. [Google Scholar]
 2. Baumbach, D., Brewer, S. ve Bird, M. (1995). Using anchored instruction in inservice teacher education. www.coe.uh.edu/insite/elec_pub/ html1995/192.htm [Google Scholar]
 3. Beaver, P. (1995). Memory for dialogue: Recalling an anchor through talk and response. Tennessee available in paper copy and microfiche. EDRS Price-MF01/PC01 Plus Postage. ED392266. [Google Scholar]
 4. Bottge, B. A.ve Enrique, R. (2001). Building multimedia for low-achieving students on a theoretical and research foundation. [Elektronik sürüm] Technology Research. http://tigersystem.net/aera2002/viewproposaltext.asp?propID=3223   [Google Scholar]
 5. Bransford, J. D. (1990). Anchored instruction: Why we need it and how technology can help.  Nix & R. Sprio (Eds), Cognition, Education And Multimedya. Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.  [Google Scholar]
 6. Braden, R. A. (1996). The case for linear instructional design and development: A commentary on models, challenges, and myths: Anchored instruction and situated cognition. Educational Technology, 36, 2, 5-23. [Google Scholar]
 7. Butler, M. D. (2014).Tthe effects of embedding formative assessment measures in a problem--based learning mathematics curriculum for middle school students. Doktorate thesis. University of Kentucky. [Google Scholar]
 8. Cena, M. E. (1998). Anchored instruction: A model for integrating the lenguage arts through content area study. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 41, 559-561.  [Google Scholar]
 9. Chen, I. (2000). Cognitive constructivism & Social constructivism: Anchored instruction - CTGV. An electronic textbook on instructional technology / software circle /anchored instruction. http://users.coe.uh.edu/~ichen/ebook/ET-IT/ai.htm  [Google Scholar]
 10. Choo, S.Y. (2017). Developing technology applications for improving the problem-solving skills of middle school students with learning disabilities, University of Kentucky. [Google Scholar]
 11. CTGV. (1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition. Educational Researcher, 19, 5, 2-10. [Google Scholar]
 12. CTGV. (1993). Anchored instruction and situated cognition revisited. Educational Technology, 33, 52-70. [Google Scholar]
 13. Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412. [Google Scholar]
 14. Demirkan, Ö. (2006). Bağlaşık öğrenme gruplarında bağlam çokluğu ve bilişsel stilin başarı, transfer ve bağlamsızlaştırmaya etkisi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Derrick, L. (2000). Using videotape vignettes to teach problem-solving skills in EE. www.edu.uleth.ca/ciccte/naceer.pg...bfiles/IV.ConfPres/StrandII/DerrickL.htm  [Google Scholar]
 16. Dirksen, D. (2001). Anchored instruction in an online environment. [Elektronik sürüm] AECT Presentation, Number 3725. [Google Scholar]
 17. http://www.aect.org/Events/Atlanta/Presentations/detail.asp?ProposalID=227 [Google Scholar]
 18. Engin, M. (2006). “Bağlaşık Öğretim Etkinliklerinde Bağlam Türünün Transfer Becerilerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara. [Google Scholar]
 19. Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 177-199. Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versun constructivism: Do we need a new philosophical paradigm. Educational Technology Research and Development, 39, 3, 5-14. [Google Scholar]
 20. Hartanto, B. (2014). Incorporating anchored learning in a C# intelligent tutoring system, Queensland University of Technology. [Google Scholar]
 21. Heo, Y. (2007). The impact of multimedia anchored instruction on the motivation to learn of students with and without learning disabilities placed in inclusive middle school language arts classes. The University of Texas at Austin.  [Google Scholar]
 22. Hur, S. J. (2001). Effects of anchored instruction on the critical-thinking skills of  students with and without mild disabilities, The University of Texas at Austin. [Google Scholar]
 23. Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versun constructivism: Do we need a new philosophical paradigm. Educational Technology Research and Development, 39, 3, 5-14. [Google Scholar]
 24. Kellogg, M. S. (2010). Preservice elementary teachers' pedagogical content knowledge related to area and perimeter: A teacher development experiment investigating anchored instruction with web-based microworlds. University of South Florida. [Google Scholar]
 25. Kinzer, C. K., & Others, A. (1990). Effects multimedia to enhance writing ability. Tennessee available in paper copy and microfiche. EDRS Price-MF01/PC01 Plus Postage. ED318030. [Google Scholar]
 26. Kneller, M. F. (2009). The use of comics-based cases in anchored instruction. Northern Illinois University. [Google Scholar]
 27. McLellan, H. (1996). “Being Digital”: Implications for Education. Educational Technology, 5-19. [Google Scholar]
 28. Miller, T.L. (2010). Comparing worked examples to problem solving in a mathematics anchored instruction context with African-American fifth grade students, University of South Alabama, Instructional Design and Development. [Google Scholar]
 29. O’Brien, C. P. (2006). Investigation of the impact of video-based anchored instruction on the implementation of inclusive practices by  students with learning disabilities. University of Central Florida, Orlando. [Google Scholar]
 30. Oestreich, D. T. M. (2005). Exploring the use of anchored instruction in intermediate level German foreign language education. The University of Texas at Austin.  [Google Scholar]
 31. Özerbaş, M.A. (2003). “Bilgisayar destekli bağlaşık öğretimin öğrenci başarısı, motivasyonu ve transfer becerilerine etkisi”, Doktora Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 32. Risko, V. J. (1990). Effects of videodisc macrocontext on comprehension and composition of causally cohorent stories. Tennessee Available in Paper Copy and Microfiche. EDRS Price-MF01/PC02 Plus Postage.ED318998. [Google Scholar]
 33. http://www.positivepractices.com/Context/Anchored Instruction1.html [Google Scholar]
 34. SCANS (2000). A SCANS Report for AMERICA, Washington, DC: U.S. Department of Labor. http://www.coe.tamu.edu/~epsy/cded/jenny1.htm      [Google Scholar]
 35. Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed). Türkiye’de Kimya Eğitimi içinde (ss. 175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No:22 [Google Scholar]
 36. Thomas, C.N. (2008). A Comparison of three instructional methods, teacher directed lecture-and text-based instruction, analog video instruction, and multimedia anchored instruction on the knowledge, beliefs, and skills of preservice teachers, The University of Texas at Austin. [Google Scholar]
 37. Vye, N.J. (1990). The effects of anchored instruction for teaching social studies: enhancing comprehension of setting information. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston, MA, ED 317 984. http://web54.sd54.k12.il.us/district54/lts/pbl/resources.htm  [Google Scholar]
 38. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.  [Google Scholar]
 39. Yurick, K. A. (2011). Effects of problem-based learning with web-anchored instruction in nanotechnology on the science conceptual understanding, the attitude towards science, and the perception of s cience in society of elementary students. Florida Atlantic University.  [Google Scholar]