International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 99-124

Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği

Yasemin Abalı Öztürk & Zehra Bilgen

ss. 99 - 124   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.6   |  Makale No: MANU-1809-12-0001

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 342  |  İndirilme Sayısı: 912


Özet

Bu çalışmanın amacı; temel eğitim öğretmen adayları tarafından benimsenen eğitim felsefelerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma,  nicel araştırma modellerinden betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde hizmet-öncesi eğitim alan öğretmen adayları; örneklemini ise eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümünde eğitim-öğretim gören 769 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada; araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk (2011) tarafından geliştirilen beşli likert tipi “Eğitim İnançları Ölçeği” kullanılmıştır.  Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikten faydalanılmıştır. Verilerin analizinde kullanılacak istatistik teknikleri belirlemede dağılımların normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş ve araştırma probleminin çözümünde nonparametrik istatistiksel tekniklerin kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre; temel eğitim öğretmen adayları tarafından en çok benimsenen eğitim felsefesinin varoluşçuluk, en az benimsenen eğitim felsefesinin ise esasicilik olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Eğitim felsefesi, temel eğitim, öğretmen adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozturk, Y.A. & Bilgen, Z. (2018). Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 99-124. doi: 10.29329/mjer.2018.172.6

Harvard
Ozturk, Y. and Bilgen, Z. (2018). Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 99-124.

Chicago 16th edition
Ozturk, Yasemin Abali and Zehra Bilgen (2018). "Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):99-124. doi:10.29329/mjer.2018.172.6.

Kaynakça
 1. Altınkurt, Y., Yılmaz, K., &  Oğuz, A. (2012). ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1–19.  [Google Scholar]
 2. Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,13,48 (001-014). [Google Scholar]
 3. Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242. [Google Scholar]
 4. Broudy, H. S. (1962). Building a philosophy of education. (Second Edition). New Jersey: Prentice- Hall, INC., Englewood Cliffs. [Google Scholar]
 5. Büyükdüvenci, S. (1991) . Eğitim felsefesine giriş. Ankara : Savaş Yayınları. [Google Scholar]
 6. Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü (4. basım). İstanbul: Paradigma Yayınları. [Google Scholar]
 7. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge. [Google Scholar]
 8. Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 68-83. [Google Scholar]
 9. Çelik, R., & Orçan, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim inançları üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 63-77. [Google Scholar]
 10. Çoban, A. (2004). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.  [Google Scholar]
 11. Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7 (4). http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_331.pdf adresinden 29 Temmuz 2011 tarihinde edinilmiĢtir. [Google Scholar]
 12. Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Demirel, Ö. (2009). Eğitimde program geliştirme (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Doğanay, A., & Sarı, M. (2003).  İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339. [Google Scholar]
 15. Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348. [Google Scholar]
 16. Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullandıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224. [Google Scholar]
 17. Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12. [Google Scholar]
 18. Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 19. Gunzenhauser, M. G. (2003). High-stake testing and the default philosophy of education. Theory into Practice, 42(1), 51-58. [Google Scholar]
 20. Ilgaz, G., Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 50-65. [Google Scholar]
 21. Kanatlı, F., & Schreglman, S. (2014).  İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 127-138. [Google Scholar]
 22. Karadağ, E., Baloğlu, N., & Kaya, S. (2009). Okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeylerine ilişkin ampirik bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181–200.  [Google Scholar]
 23. Kıncal, R. Y. (1996). Eğitim Bilimine Giriş. Erzurum.  [Google Scholar]
 24. Kumral, O. (2014). Predicting democratic attitudes and educational philosophies of student teachers. International Jurnal of Social Science & Education, 4(2), 359-368  [Google Scholar]
 25. Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 59-68. [Google Scholar]
 26. Moss, G., & Lee, C. (2010). A critical analysis of philosophies of education and INTASC standards in teacher preparation. International Journal of Critical Pedagogy, 3 (2), 36-46.  [Google Scholar]
 27. Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1, 1. [Google Scholar]
 28. Ornstein, A. C., & Hunkins, F. B. (2004). Curriculum: Foundations, principles and issues (4th ed.).  Boston: Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 29. Ozmon, H. A., & Craver, S. M. (2003). Philosophical foundations of education (7th Edition). New Jersey: Pearson Education.  [Google Scholar]
 30. Sönmez, V. (2012). Eğitim felsefesi (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.  [Google Scholar]
 32. Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk Ö. (2011). Eğitim inançlarının ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi,  11(1), 335-350. [Google Scholar]